ModaNewsroom

Polska marka z miłością – Kulta Wiosna 2017

Kolej­na świe­ża i świet­na mar­ka na pol­skim ryn­ku- Kul­ta, któ­rej rze­czy w cało­ści pro­du­ko­wa­ne są w małych pra­cow­niach w Pol­sce inspi­ra­cje czer­pie ze skan­dy­naw­skich ulic i kul­tu­ry Dale­kie­go Wscho­du , a na tle innych wyróż­nia się jako­ścią i sil­nym wpły­wem mody męskiej na DNA mar­ki. Już sama nazwa na myśl przy­wo­łu­je wol­ność i tajem­ni­cę. Kul­ta do pro­duk­cji ubrań naj­czę­ściej uży­wa tka­nin oraz dzia­nin, a każ­da z kolek­cji budzi emo­cje poprzez wysma­ko­wa­ną i pro­stą, asce­tycz­ną este­ty­kę.

 

Wio­sna to czas odro­dze­nia i ide­al­na pora na… miłość! To wła­śnie dla­te­go pro­jek­tan­ci zde­cy­do­wa­li się tym razem poka­zać zupeł­nie inną stro­nę mar­ki poprzez sze­reg kon­tra­stów, któ­re per­fek­cyj­nie odda­je nazwa naj­now­szej, wio­sen­nej kolek­cji „Miłość”. Kul­ta, odbie­ga­ją­ca od typo­we­go na wio­snę kwia­to­we­go prin­tu, pomi­mo domi­nu­ją­cej czer­ni i gra­na­tu wca­le nie two­rzy oczy­wi­stej kolek­cji. Będzie­cie zasko­cze­ni poja­wia­ją­cy­mi się nadru­ka­mi: tuż obok uwiel­bia­nych i kul­to­wych czar­no- bia­łych pasów, w kolek­cji poja­wi­ły się tak­że sukien­ki z sub­tel­ny­mi nadru­ka­mi retro, motyw moro oraz wzo­ry zapro­jek­to­wa­ne przez Agniesz­kę Waczyń­ską – Vaczor. I tak gra­ficz­ne sple­cio­ne ręce i nogi mają odzwier­cie­dlać uczu­cia.

Znaj­dzie­my w niej cha­rak­te­ry­stycz­ne sukien­ki i spód­ni­ce, ale tak­że mnó­stwo pro­stych, over­si­zo­wych roz­wią­zań w posta­ci lek­kich t‑shirtów czy spodni. Naczel­ny pro­dukt mar­ki- okry­cia wierzch­nie, tym razem przy­bra­ły postać dłu­gich niczym płaszcz bom­be­rek i ogrom­nych parek wyko­na­nych z mięk­kiej, papie­ro­wej tka­ni­ny. Nie brak też mini­ma­li­stycz­nych blu­zek z asy­me­trycz­ny­mi ręka­wa­mi, cie­płych dzia­nin, pli­so­wa­nych i lek­ko marsz­czo­nych sukie­nek tak­że wyko­na­nych z lek­ko kre­szo­wa­nej, papie­ro­wej sze­lesz­czą­cej tka­ni­ny. Wśród akce­so­riów Kul­ta na uwa­gę zasłu­gu­je skó­rza­na koper­to- toreb­ka w dwóch odcie­niach: brą­zu i czer­ni, na dłu­gim pasku do prze­wią­za­nia… w pasie! A wszyst­ko z myślą o kla­sy­ce, któ­ra per­fek­cyj­nie łączy się z nowo­cze­sno­ścią.

Zdję­cia: Wero­ni­ka Izdeb­ska

Mode­kla: Wio­la Gło­wac­ka | Man­go Models

Miej­sce: Stu­dio Czar­no­byl

Gra­fi­ki: Vaczor

Tekst: Mar­le­na Wysocka/materiały pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

MEMORIES - nowa kolekcja niezależnej marki modowej Kulta

Ta kap­su­ła jest wstę­pem do jesie­n­no-zimo­­we­­go sezo­nu, tak lubia­ne­go przez pro­jek­tant­kę. Znaj­dzie­cie w niej 11- zupeł­nie nowych wzo­rów. Weł­nia­na dwu­rzę­do­wa mary­na­ra, weł­nia­na – spor­to­wa bom­ber­ka, leją­ca i cięż­ka wią­za­na mary­nar­ka, weł­nia­na over­si­zo­wa blu­za, papie­ro­we w chwy­cie…
Więcej
Wywiady

Wywiad z Ewą, twórczynią Kulty

Kul­ta to mar­ka dla bez­kom­pro­mi­so­wych mini­ma­li­stów. Wyjąt­ko­we pro­jek­ty two­rzo­ne są z naj­wyż­szej jako­ści tka­nin i pro­du­ko­wa­ne w szwal­niach na tere­nie Pol­ski, a ponad­cza­so­we wzor­nic­two wygry­wa z prze­lot­ny­mi tren­da­mi i modą maso­wą. Chce­cie dowie­dzieć się kto stoi za…
Więcej