ModaNewsroom

MEMORIES - nowa kolekcja niezależnej marki modowej Kulta

Ta kap­su­ła jest wstę­pem do jesie­n­no-zimo­­we­­go sezo­nu, tak lubia­ne­go przez pro­jek­tant­kę. Znaj­dzie­cie w niej 11- zupeł­nie nowych wzo­rów. Weł­nia­na dwu­rzę­do­wa mary­na­ra, weł­nia­na – spor­to­wa bom­ber­ka, leją­ca i cięż­ka wią­za­na mary­nar­ka, weł­nia­na over­si­zo­wa blu­za, papie­ro­we w chwycie…

Więcej
Wywiady

Wywiad z Ewą, twórczynią Kulty

Kul­ta to mar­ka dla bez­kom­pro­mi­so­wych mini­ma­li­stów. Wyjąt­ko­we pro­jek­ty two­rzo­ne są z naj­wyż­szej jako­ści tka­nin i pro­du­ko­wa­ne w szwal­niach na tere­nie Pol­ski, a ponad­cza­so­we wzor­nic­two wygry­wa z prze­lot­ny­mi tren­da­mi i modą maso­wą. Chce­cie dowie­dzieć się kto stoi za…

Więcej
ModaNewsroom

Polska marka z miłością - Kulta Wiosna 2017

Kolej­na świe­ża i świet­na mar­ka na pol­skim ryn­ku- Kul­ta, któ­rej rze­czy w cało­ści pro­du­ko­wa­ne są w małych pra­cow­niach w Pol­sce inspi­ra­cje czer­pie ze skan­dy­naw­skich ulic i kul­tu­ry Dale­kie­go Wscho­du , a na tle innych wyróżnia…

Więcej