MEMORIES – nowa kolekcja niezależnej marki modowej Kulta

Ta kap­su­ła jest wstę­pem do jesien­no-zimo­we­go sezo­nu, tak lubia­ne­go przez pro­jek­tant­kę. Znaj­dzie­cie w niej 11- zupeł­nie nowych wzo­rów. Weł­nia­na dwu­rzę­do­wa mary­na­ra, weł­nia­na – spor­to­wa bom­ber­ka, leją­ca i cięż­ka wią­za­na mary­nar­ka, weł­nia­na over­si­zo­wa blu­za, papie­ro­we w chwy­cie baweł­nia­ne spodnie, ujmu­ją­cy i deli­kat­ny t-shirt z koron­ki w koła, weł­nia­na kobie­ca sukien­ka, lek­ka narzut­ka z cupro ujmu­ją­ca deta­la­mi, dwie koszu­le, jed­na w drob­ną pepit­kę, dru­ga w inten­syw­nym kolo­rze indy­go,  basi­co­wy t-shirt z haftem „Kul­ta mać’.

Wszyst­kie te mode­le są wizy­tów­ką sty­lu Kul­ty. Sty­lu, któ­ry jest nie­jed­no­znacz­ny, zaska­ku­ją­cy i nie­śmia­ły, choć funk­cjo­nal­ny. Zacie­ka­wia, a jed­no­cze­śnie dopeł­nia oso­bo­wość. Wszyst­kie mode­le są spój­ne, moż­na je dowol­nie zesta­wiać i łączyć ze star­szy­mi wzo­ra­mi Kul­ty. Czerń będą­ca klu­czo­wym kolo­rem kolek­cji, jest prze­ła­ma­na szla­chet­ną oliw­ką, moc­nym indy­go, deli­kat­ną czar­no-bia­łą pepit­ką oraz sza­ro­ścią.

Wspo­mnie­nia w nazwie odsło­ny, to przy­wo­ła­ne z prze­szło­ści kształ­ty i bar­wy. Mode­le, któ­re powsta­ły są hybry­dą form i deta­li, ubrań, któ­re lubi­łam i pamię­tam z mło­do­ści- mówi autor­ka kolek­cji. 

Do kolek­cji zosta­ła też dołą­czo­na mała przy­pin­ka w kształ­cie chmur­ki. Ten nie­wiel­ki ele­ment to sym­bol kolek­cji. Chmur­ka to ele­ment przy­wo­ła­ny z dzie­cię­cych marzeń.

Sesja zosta­ła zaaran­żo­wa­na w sta­rej łódz­kiej fabry­ce, gdzie kie­dyś pro­du­ko­wa­no tka­ni­ny i odzież.

Zdję­cia: Wero­ni­ka Izdeb­ska /ovors.com/
Model­ka:  Gabry­sia Mach.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy