PERFEKCYJNY MAKIJAŻ Z NOWĄ KOLEKCJĄ BOBBI BROWN

Poznaj nowego, najlepszego przyjaciela twojego podkładu. Bobbi Brown przedstawia kolekcję Primer Plus, idealnie uzupełniającą portfolio naszych kultowych podkładów. Zaprojektowane, aby pomóc przygotować skórę, aby uzyskać jeszcze gładsze, jaśniejsze i bardziej perfekcyjne wykończenie makijażu cery. Te bazy idealnie łączą się ze skórą i z nakładanym na nie podkładem, tworząc gładkie płótno dla wyrafinowanego makijażu. W skład kolekcji wchodzą: Primer Plus Mattifier, Primer Plus Radiance SPF 35 i Primer Plus Protection SPF 50. Dla idealnego wykończenia makijażu: Primer Plus Hydrating 3‑w-1 Spray.

PERFEKCYJNY MAKIJAŻ Z NOWĄ KOLEKCJĄ BOBBI BROWN

Primer Plus Mattifier

For­mu­ła udo­sko­na­la­ją­ca skó­rę dzia­ła jak “płyn­na bibuł­ka matu­ją­ca”, wyraź­nie zmniej­sza­jąc widocz­ność porów i redu­ku­jąc nad­miar sebum, bez prze­su­sza­nia skó­ry. Dzie­je się tak dzię­ki pudrom absor­bu­ją­cym sebum, zapo­bie­ga­ją­cym śli­zga­niu się i ście­ra­niu pod­kła­du. W tym samym cza­sie The Moistu­re Gel Com­plex utrzy­mu­je nawil­że­nie w naskór­ku. Pri­mer Plus Mat­ti­fier pozo­sta­wia na skó­rze odświe­ża­ją­cą, oddy­cha­ją­cą war­stwę o mięk­kim, mato­wym wykoń­cze­niu.

Primer Plus Radiance SPF 35

Dosko­na­ły wie­lo­za­da­nio­wy Pri­mer Plus Radian­ce SPF 35 pozo­sta­wia na skó­rze roz­świe­tla­ją­cą poświa­tę – jed­no­cze­śnie roz­ja­śnia, koi i wygła­dza cerę. Skład­ni­ki, któ­re skó­ra uwiel­bia: ogó­rek, jabł­ko, eks­trakt z Tar­czy­cy, kofe­ina oraz lukre­cja – są połą­czo­ne z ultra-drob­ny­mi, per­ło­wy­mi pig­men­ta­mi oraz fil­trem ochron­nym SPF 35.

Primer Plus Protection SPF 50

Ta prze­zro­czy­sta, szyb­ko wchła­nia­ją­ca się for­mu­ła poma­ga wygła­dzić struk­tu­rę skó­ry, jed­no­cze­śnie dając jej bar­dzo wyso­ką ochro­nę prze­ciw­sło­necz­ną, na któ­rą może­my bez tru­du nało­żyć pod­kład. Ten wyso­ki poziom ochro­ny UVA i UVB chro­ni przed uszko­dze­nia­mi sło­necz­ny­mi i poma­ga zapo­bie­gać przed­wcze­sne­mu sta­rze­niu się skó­ry. Cera pozo­sta­je nawil­żo­na, wygła­dzo­na i goto­wa na robie­nie wra­że­nia.

Primer Plus Hydrating 3‑in‑1 Setting Spray

Ostat­ni gest do osią­gnię­cia nie­ska­zi­tel­nej cery: Pri­mer Plus Hydra­ting 3‑in‑1 Set­ting Spray. Nawil­ża­ją­ca mgieł­ka zosta­ła wzbo­ga­co­na o wita­mi­ny i eks­trak­ty roślin­ne, wspa­nia­le odświe­ża i utrwa­la każ­dy maki­jaż. Rumia­nek, ogó­rek, zie­lo­na her­ba­ta i kofe­ina poma­ga­ją zmięk­czyć i uko­ić skó­rę, a pan­the­nol i wita­mi­na E odży­wia­ją ją, przy­wra­ca­jąc kon­dy­cję. Dosko­na­le spraw­dza się tak­że jako mgieł­ka bły­ska­wicz­nie odświe­ża­ją­ca maki­jaż i przy­wra­ca­ją­ca cerze blask.

Kolek­cja dostęp­na od lip­ca na wyłącz­ność w wybra­nych per­fu­me­riach Douglas oraz w salo­nie fir­mo­wych Bob­bi Brown.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy