PERFEKCYJNY MAKIJAŻ Z NOWĄ KOLEKCJĄ BOBBI BROWN

Poznaj nowe­go, naj­lep­sze­go przy­ja­cie­la two­je­go pod­kła­du. Bob­bi Brown przed­sta­wia kolek­cję Pri­mer Plus, ide­al­nie uzu­peł­nia­ją­cą port­fo­lio naszych kul­to­wych pod­kła­dów. Zapro­jek­to­wa­ne, aby pomóc przy­go­to­wać skó­rę, aby uzy­skać jesz­cze gład­sze, jaśniej­sze i bar­dziej per­fek­cyj­ne wykoń­cze­nie maki­ja­żu cery. Te bazy ide­al­nie łączą się ze skó­rą i z nakła­da­nym na nie pod­kła­dem, two­rząc gład­kie płót­no dla wyra­fi­no­wa­ne­go maki­ja­żu. W skład kolek­cji wcho­dzą: Pri­mer Plus Mat­ti­fier, Pri­mer Plus Radian­ce SPF 35 i Pri­mer Plus Pro­tec­tion SPF 50. Dla ide­al­ne­go wykoń­cze­nia maki­ja­żu: Pri­mer Plus Hydra­ting 3-w-1 Spray.

Pri­mer Plus Mat­ti­fier

For­mu­ła udo­sko­na­la­ją­ca skó­rę dzia­ła jak “płyn­na bibuł­ka matu­ją­ca”, wyraź­nie zmniej­sza­jąc widocz­ność porów i redu­ku­jąc nad­miar sebum, bez prze­su­sza­nia skó­ry. Dzie­je się tak dzię­ki pudrom absor­bu­ją­cym sebum, zapo­bie­ga­ją­cym śli­zga­niu się i ście­ra­niu pod­kła­du. W tym samym cza­sie The Moistu­re Gel Com­plex utrzy­mu­je nawil­że­nie w naskór­ku. Pri­mer Plus Mat­ti­fier pozo­sta­wia na skó­rze odświe­ża­ją­cą, oddy­cha­ją­cą war­stwę o mięk­kim, mato­wym wykoń­cze­niu.

Pri­mer Plus Radian­ce SPF 35

Dosko­na­ły wie­lo­za­da­nio­wy Pri­mer Plus Radian­ce SPF 35 pozo­sta­wia na skó­rze roz­świe­tla­ją­cą poświa­tę – jed­no­cze­śnie roz­ja­śnia, koi i wygła­dza cerę. Skład­ni­ki, któ­re skó­ra uwiel­bia: ogó­rek, jabł­ko, eks­trakt z Tar­czy­cy, kofe­ina oraz lukre­cja – są połą­czo­ne z ultra-drob­ny­mi, per­ło­wy­mi pig­men­ta­mi oraz fil­trem ochron­nym SPF 35.

Pri­mer Plus Pro­tec­tion SPF 50

Ta prze­zro­czy­sta, szyb­ko wchła­nia­ją­ca się for­mu­ła poma­ga wygła­dzić struk­tu­rę skó­ry, jed­no­cze­śnie dając jej bar­dzo wyso­ką ochro­nę prze­ciw­sło­necz­ną, na któ­rą może­my bez tru­du nało­żyć pod­kład. Ten wyso­ki poziom ochro­ny UVA i UVB chro­ni przed uszko­dze­nia­mi sło­necz­ny­mi i poma­ga zapo­bie­gać przed­wcze­sne­mu sta­rze­niu się skó­ry. Cera pozo­sta­je nawil­żo­na, wygła­dzo­na i goto­wa na robie­nie wra­że­nia.

Pri­mer Plus Hydra­ting 3-in-1 Set­ting Spray

Ostat­ni gest do osią­gnię­cia nie­ska­zi­tel­nej cery: Pri­mer Plus Hydra­ting 3-in-1 Set­ting Spray. Nawil­ża­ją­ca mgieł­ka zosta­ła wzbo­ga­co­na o wita­mi­ny i eks­trak­ty roślin­ne, wspa­nia­le odświe­ża i utrwa­la każ­dy maki­jaż. Rumia­nek, ogó­rek, zie­lo­na her­ba­ta i kofe­ina poma­ga­ją zmięk­czyć i uko­ić skó­rę, a pan­the­nol i wita­mi­na E odży­wia­ją ją, przy­wra­ca­jąc kon­dy­cję. Dosko­na­le spraw­dza się tak­że jako mgieł­ka bły­ska­wicz­nie odświe­ża­ją­ca maki­jaż i przy­wra­ca­ją­ca cerze blask.

Kolek­cja dostęp­na od lip­ca na wyłącz­ność w wybra­nych per­fu­me­riach Douglas oraz w salo­nie fir­mo­wych Bob­bi Brown.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy