Uroda

Peptydy – czy warto je stosować?

Peptydy to jeden z tych składników, po który warto sięgnąć podczas profilaktyki przeciwstarzeniowej skóry. Efekty stosowania ich potrafią być bardzo dobre, ale to kontrowersyjny składnik kremów. Dlaczego?

Peptydy - czy warto je stosować?

Pep­ty­dy – czy war­to je sto­so­wać? Peter Tho­mas Roth Pep­ti­de 21 serum; Der­ma­Qu­est inten­syw­ne serum prze­ciw­zmarszcz­ko­we wokół oczu z pep­ty­da­mi bio­mi­me­tycz­ny­mi; Inde­ed Labs Sno­xin Serum 2; Der­ma­lo­gi­ca Pure Light SPF 50 krem; PCA Skin ExLi­nea Pep­ti­de  serum; Medik8 Cop­per PCA Pep­ti­des serum; Cosme­dix nawil­ża­ją­cy krem z pep­ty­da­mi i SPF 50; Ele­mis Peptide4 krem.

Pep­ty­dy to związ­ki ami­no­kwa­sów. Roz­wój tech­no­lo­gii umoż­li­wił syn­te­zę sta­bil­nych pep­ty­dów, któ­re doda­wa­ne do kre­mów i serów, popra­wia­ją kon­dy­cję skó­ry. Dzię­ki swo­jej budo­wie bez kło­po­tu pene­tru­ją tak­że głę­bo­kie war­stwy skóry.

Pep­ty­dy – jak działają?

Dzia­ła­nie pep­ty­dów zale­ży od ich budo­wy. Jed­ne lepiej radzą sobie z prze­ciw­dzia­ła­niem zmarszcz­kom, inne dają widocz­ne efek­ty na już powsta­łych bruz­dach. Nie­któ­rzy są zda­nia, że pep­ty­dów to jak botoks bez skut­ków ubocz­nych. To praw­da, że pep­ty­dy są bez­piecz­ne i mogą być sto­so­wa­ne w każ­dym rodza­ju skó­ry. Wszyst­kie pobu­dza­ją pro­duk­cję kola­ge­nu i wzmac­nia­ją skó­rę, wło­sy i paznokcie.

Pep­ty­dy może­my podzie­lić na:

  • sygna­ło­we -  wyraź­nie sty­mu­lu­ją wytwa­rza­nie ela­sty­ny w skó­rze. 
  • trans­por­tu­ją­ce – wpro­wa­dza­ją skład­ni­ki aktyw­ne w głąb skó­ry, przez co inten­sy­fi­ku­ją dzia­ła­nie całe­go kosmetyku
  • neu­ro­pep­ty­dy – dzia­ła­ją na roz­luź­nie­nie mię­śni przez co bez­po­śred­nio redu­ku­ją zmarszcz­ki mimicz­ne. 

Po pep­ty­dy war­to szcze­gól­nie się­gnąć po 50-tce, aby jed­no­cze­śnie redu­ko­wać i prze­ciw­dzia­łać zmarszcz­kom. Choć nie są to związ­ki dzia­ła­ją­ce inten­syw­nie, regu­lar­nie sto­so­wa­ne dają wymier­ne efek­ty, 

Czy war­to sto­so­wać kre­my z peptydami?

Bada­nia nad pep­ty­da­mi wyka­zu­ją, że nie dzia­ła­ją one nega­tyw­nie na skó­re i nie wyka­zu­ją skut­ków ubocz­nych. W związ­ku ze sto­so­wa­niem pep­ty­dów jest jed­nak wie­le za i wie­le prze­ciw. War­to wie­dzieć, że pep­ty­dy to bar­dzo nie­sta­bil­ne związ­ki, przez co do kosme­ty­ków muszą zostać doda­ne kon­ser­wan­ty. Dodat­ko­wo związ­ki nie są odpor­ne na roz­wój bak­te­rii, a to rodzi potrze­bę zasto­so­wa­nia więk­szej ilo­ści para­be­nów. Ponad­to syn­te­za pep­ty­dów jest mało eko­no­micz­na, a sam pro­ces kosz­tow­ny – przez co ich cena w sto­sun­ku do stop­nia dzia­ła­nia może być zawy­żo­na. 

Tekst: Vers-24

Komentarze

komentarzy

Related posts
UrodaVers24 favorites

Bakuchiol - bezpieczny retinol

Jesz­cze nie­daw­no pro­duk­ty zawie­ra­ją­ce baku­chiol na pol­skim ryn­ku moż­na było poli­czyć na pal­cach jed­nej ręki. Dziś jest on zde­cy­do­wa­nie powszech­niej­szy, a my prze­wi­du­je­my, że już wkrót­ce sta­nie się tak samo popu­lar­ny jak reti­nol. Dla­cze­go? Ponieważ…
Więcej