ModaNewsroom

Ostatni akord piękna według Magdaleny Frąckowiak

Magdalena Frąckowiak to jedno z najgorętszych nazwisk modelingu ostatnich lat. Gdańszczanka rozpoczęła swoją karierę w 2000 roku i od tamtej pory konsekwentnie podbija światowe wybiegi największych domów mody. Kreując wizerunek silnej i niezależnej kobiety, stała się gwiazdą wielkiego formatu oraz zyskała status top modelki. Znakomite osiągnięcia nie spowodowały tego, iż zwolniła tempo. Wręcz przeciwnie, postanowiła spróbować swoich sił w kolejnej dziedzinie. Zamierzyła zrealizować swoje pasje projektując linię biżuterii, sygnowaną własnym nazwiskiem.

Magdalena FrąckowiakRoz­wój kolek­cji został uwa­run­ko­wa­ny skru­pu­lat­no­ścią i bez­kom­pro­mi­so­wym podej­ściem. Zado­wa­la­ją­ce w oczach model­ki efek­ty jej współ­pra­cy z wybra­ny­mi pod­mio­ta­mi bran­ży jubi­ler­skiej wyma­ga­ły cza­su, a tak­że wyjąt­ko­wej pre­cy­zji. Osią­gnię­cie ide­al­ne­go balan­su, zarów­no w aspek­cie bar­wy biżu­te­rii, jak i jej wymia­ru, umoż­li­wi­ło zasto­so­wa­nie meto­dy prób i błę­dów. Przy­jem­ność w posta­ci mini­ma­li­stycz­ne­go wyro­bu powsta­łe­go z ini­cja­ty­wy Mag­da­le­ny Frąc­ko­wiak mie­ści się w prze­dzia­le ceno­wym oscy­lu­ją­cym na pozio­mie od 1 tys. € do 10 tys. €.

Magdalena Frąckowiak

Gama dostęp­nych pre­cjo­zów znaj­du­je się na stro­nie inter­ne­to­wej www.magdalenafrackowiak.com oraz pro­fi­lu w ser­wi­sie Insta­gram @magdalenafrackowiakjewelry.

Magdalena Frąckowiak
Magdalena Frąckowiak Magdalena Frąckowiak

Magdalena Frąckowiak

Tekst: Alek­san­dra Dziadul
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

 For Vers-24, Warsaw

_____

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaNewsroom

BADURA ICONS - Aneta Kręglicka i Magdalena Frąckowiak w kampanii marki Badura

Już po raz dru­gi mar­ka Badu­ra przed­sta­wia wyjąt­ko­wą kam­pa­nię, w któ­rej kla­sy­ka łączy się z nowo­cze­sno­ścią, a moda z ponad­cza­so­wym sty­lem. W kam­pa­nii Badu­ra Icons na sezon wiosna/lato 2017 wystą­pi­ły dwie pol­skie iko­ny – ambasadorka…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *