ModaNewsroom

Ostatni akord piękna według Magdaleny Frąckowiak

Mag­da­le­na Frąc­ko­wiak to jed­no z naj­go­ręt­szych nazwisk mode­lin­gu ostat­nich lat. Gdańsz­czan­ka roz­po­czę­ła swo­ją karie­rę w 2000 roku i od tam­tej pory kon­se­kwent­nie pod­bi­ja świa­to­we wybie­gi naj­więk­szych domów mody. Kreu­jąc wize­ru­nek sil­nej i nie­za­leż­nej kobie­ty, sta­ła…

Więcej