Zdrowie

Organiczne piękno – ekologiczne kosmetyki na wagę złota

Tekst: Moni­ka Koryś
Zdję­cia: pinterest.com

beautiful woman hands with cream

Nas nie trze­ba prze­ko­ny­wać, my wie­my, że wybór pro­duk­tów orga­nicz­nych jest nie bez zna­cze­nia dla zdro­wia, uro­dy, a nawet z tro­ski o naszą pla­ne­tę! Dzię­ki temu, że wszyst­kie mar­ki, któ­re chcą wpro­wa­dzić eko­lo­gicz­ny pro­dukt kosme­tycz­ny, muszą przejść rygo­ry­stycz­ne kon­tro­le swo­ich pro­duk­tów, by sym­bol któ­ry repre­zen­tu­ją obej­mo­wał okre­ślo­ną jakość i mógł wzbu­dzać nie­za­bu­rzo­ne zaufa­nie, zasłu­gu­ją na uwa­gę i popu­lar­ność. W skró­cie przed­sta­wi­my drob­ną cha­rak­te­ry­sty­kę, ponie­waż naszym zda­niem war­to zain­we­sto­wać w swo­je pięk­no i dodat­ko­we natu­ral­ne korzy­ści.

Na począ­tek kup jeden kosme­tyk orga­nicz­ny i stop­nio­wo zwra­caj uwa­gę na wyraż­ne róż­ni­ce. Zaczy­na się od tego, że upra­wy i rol­nic­two eko­lo­gicz­ne są wol­ne od zanie­czysz­czeń, w posta­ci sub­stan­cji che­micz­nych, a tak­że zanie­czysz­czeń zewnętrz­nych, któ­ry­mi nie­jed­no­krot­nie prze­peł­nio­na jest gle­ba czy woda. Ma to nie­oce­nio­ny wpływ na nasze zdro­wie oraz wygląd, co wię­cej są pomoc­ne dla nasze­go dobre­go samo­po­czu­cia.

organic1

Korzy­sta­nie z cer­ty­fi­ko­wa­nych kosme­ty­ków jest odpo­wied­ni­kiem jedze­nia zrów­no­wa­żo­nych, świe­żych i pożyw­nych posił­ków każ­de­go dnia- oczy­wi­ście jak naj­bar­dziej pole­ca­my połą­cze­nie zdro­we­go odży­wia­nia z zasto­so­wa­niem eko­lo­gicz­nych kosme­ty­ków. Orga­nicz­ne kosme­ty­ki są naszą przy­szło­ścią- zarów­no jeśli cho­dzi o utrzy­ma­nie przez dłuż­szy czas lep­szej for­my naszej skó­ry, ale tak­że dla śro­do­wi­ska. Pozo­sta­je tyl­ko pyta­nie jak doko­nać wła­ści­we­go wybo­ru zaku­pu i po czym poznać te kosme­ty­ki o orga­nicz­nych wła­ści­wo­ściach ? Vers-24 już wie… Przede wszyst­kim uni­kaj takich skład­ni­ków jak: PEG, sili­kon, para­fi­na, siar­czan sodu, wszel­kich para­be­nów i poli­me­rów. Jeśli jakiś pro­dukt zawie­ra któ­ryś z nich, nie jest praw­dzi­wie orga­nicz­ny, ani wia­ry­god­ny.

Ponad­to ist­nie­ją pro­duk­ty nazy­wa­ne orga­nicz­ny­mi i są one war­to­ścio­we, ale poprzez zawar­tość nie­któ­rych napraw­dę natu­ral­nych skład­ni­ków takich jak: miód psz­cze­li, wosk, napa­ry, olej­ki ete­rycz­ne lub cho­ciaż­by woda- nie mogą zostać fak­tycz­nie uzna­ne jako eko­lo­gicz­ne, ponie­waż nie są rol­ne i np. nie posia­da­ją takiej prze­słan­ki jak fakt, że rosną.

Vers-24 pró­bo­wa­ło zasto­so­wa­nia w życiu codzien­nym orga­nicz­nych pro­duk­tów i uwa­ża, że ten kre­dyt zaufa­nia jest wart swo­jej ceny!

7f07533cd0f3058f4f15484eb852fe12

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
KulturaMuzyka

Let It Go James Bay powrót!

Lubi­cie nucić Jame­sa Bay­’a?  Koniecz­nie zobacz­cie nowy tele­dy­sku do świet­nie zna­ne­go już hitu “Let it go” Nowa for­ma wizu­al­no-muzycz­nej, bar­dzo smacz­na i inspi­ru­ją­ca!
Więcej
FilmKultura

Po tamtej stronie drzwi

Psy­cho­lo­gicz­ny film gro­zy, utrzy­ma­ny w sty­lu słyn­ne­go „Szó­ste­go zmy­słu”.
Więcej
UrodaZdrowie

Dobro płynące z natury, czyli oleje do pielęgnacji ciała cz. 1

Odpo­wied­nia pie­lę­gna­cja cia­ła zapew­nia nam dosko­na­ły wygląd zarów­no zimą, jak i latem. Coraz wię­cej osób zaczy­na zwra­cać uwa­gę na to, co dokład­nie znaj­du­je się w skła­dzie ich ulu­bio­nych kosme­ty­ków. Dłu­ga lista skład­ni­ków czę­sto spra­wia, że odkła­da­my kosme­tyk na pół­kę. Coraz więk­szą popu­lar­ność zdo­by­wa­ją 100% ole­je do pie­lę­gna­cji cia­ła. Przed­sta­wia­my Wam naj­po­pu­lar­niej­sze olej­ki, któ­re szyb­ko zdo­by­ły ser­ca wie­lu kobiet na świe­cie, w tym świa­to­wych gwiazd. Wybór jest duży i na pew­no każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie.
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *