NewsroomStyl życia

10 FAKTÓW, KTÓRYCH NIE WIESZ O STARBUCKS

10 FAKTÓW, KTÓRYCH NIE WIESZ O STARBUCKS

Było 10 fak­tów na temat H&M’u, więc teraz czas na Starbucksa!

Naj­słyn­niej­sza kawiar­nia na świe­cie zosta­ła zało­żo­na 30 mar­ca 1971 w Seat­tle w sta­nie Waszyng­ton. W 1987 prze­ję­ta przez Howar­da Schultza.

Howard Schultz to jeden ze 100 naj­bar­dziej wpły­wo­wych ludzi na świe­cie, war­to wie­dzieć, że to jest odpo­wie­dzial­ny za suk­ces kawiar­nii. Syn­na mar­ka zna­na jest z nie­po­wta­rzal­ne­go kli­ma­tu, pysz­nej kawy oraz kub­ków  z napi­sa­nym przez kel­ne­ra imieniem.

W Pol­sce może­my cie­szyć się Star­buck­sem od 7 kwiet­nia 2009 roku, kie­dy to na war­szaw­skim Nowym Świe­cie swo­je drzwi otwo­rzy­ła pierw­sza kawiarnia.

Chcesz wiedzieć jeszcze więcej?
Poniżej przedstawiamy 10 ciekawostek z życia Starbucksa o których pewnie nigdy nie słyszeliście.

STARBUCKS biały kubek

1. W 2008 powstał ser­wis spo­łecz­no­ścio­wy mystarbucksidea.com, w któ­rym klien­ci i pra­cow­ni­cy fir­my mogą przed­sta­wiać swo­je pomy­sły i pro­po­zy­cje doty­czą­ce zmian w sie­ci Starbucks.

2. Gra­ficz­nym sym­bo­lem kon­cer­nu Star­bucks jest syre­na zna­na z mito­lo­gii grec­kiej. Oczy­wi­ście nie bez powo­du. Otóż kawę do USA  dostar­cza­ły stat­ki, któ­re zazwy­czaj mia­ły na dzio­bie rzeź­by przed­sta­wia­ją­ce syre­ny. Rzeź­by syren na stat­kach mia­ły z kolei odstra­szać mito­lo­gicz­ne syre­ny, któ­re według  legend  zwo­dzi­ły mary­na­rzy dopro­wa­dza­jąc tym samym do zato­nię­cia statku.

3. Star­bucks na Insta­gra­mie zachę­ca do tago­wa­nia zdjęć tagiem #Star­bucks. Nie­któ­re udo­stęp­nia na swo­im pro­fi­lu i opi­su­je auto­ra. Tym samym gale­rię napo­jów mar­ki two­rzy nie tyl­ko sam Star­bucks, ale i jego fani. Oprócz zdjęć kawy mar­ka regra­mu­je rów­nież te, któ­re pasu­ją do cyklu #bari­sta­lo­ve, czy­li kre­atyw­ne napi­sy i rysun­ki stwo­rzo­ne przez pra­cow­ni­ków sie­ci na papie­ro­wych kub­kach Insta­gra­mo­wi­czów. Ci dru­dzy, świa­do­mi lub nie, sta­ją się pośred­nim nadaw­cą komu­ni­ka­tu: “W Star­buk­sie jest nie tyl­ko dobra kawa, ale i przy­ja­zna atmos­fe­ra i ser­decz­ni kel­ne­rzy, któ­rzy potrak­tu­ją cię indy­wi­du­al­nie”. Nie trze­ba chy­ba mówić, że mar­ce jest to na rękę.

4. Star­bucks pro­du­ku­je pod wła­sną mar­ką likie­ry Star­bucks Liqu­eurs, lody Star­bucks Ice i syro­py Star­bucks Syrups.

5. W wybra­nych kawiar­niach Star­bucks ist­nie­je moż­li­wość kupie­nia smo­othie z soków tło­czo­nych na zim­no fir­my Evo­lu­tion Fresh. Są to soki, któ­re nie posia­da­ją żad­nych barw­ni­ków, sub­stan­cji sło­dzą­cych, czy syro­pu wyso­ko­fruk­to­zo­we­go. Smo­othie Evo­lu­tion fresh jest dostęp­ne w 3 sma­kach I jest w 100% natu­ral­ne oraz ma mniej kalo­rii niż inne napoje.

6. Aktu­al­nie w Pol­sce znaj­du­je się tyl­ko 37 kawiar­ni Star­bucks. Mało, prawda?

STARBUCKS czerwony kubek

7. W 2004 Star­bucks wygrał wal­kę sądo­wą o swój znak towa­ro­wy w Rosji, któ­ra toczo­na była prze­ciw­ko jed­nej z lokal­nych firm. Podob­ne pro­ce­sy zosta­ły wyto­czo­ne w kil­ku pań­stwach Azji.

8. W 2012 oraz w 2015 roku w Pol­sce powsta­ły kawiar­nie Star­bucks Rese­rve. To co wyróż­nia kon­cept Star­bucks Rese­rve to tzw. sta­no­wi­sko „slow cof­fee”. Miej­sce cha­rak­te­ry­zu­je się wyjąt­ko­wą ofer­ta rzad­kich i wyso­kiej jako­ści kaw ziar­ni­stych zapa­rza­nych na róż­ne spo­so­by, a tak­że ele­ganc­ki wystrój wnę­trza. W kawiar­niach tych Star­bucks ofe­ru­je kawę z sys­te­mu clo­ver, czy­li z ciśnie­nio­wo-próż­nio­we­go urzą­dze­nia. Dostęp­ne są tam tak­że kawy z limi­to­wa­nych edy­cji. Star­bucks Rese­rve moż­na odwie­dzić na Nowym Świe­cie 62 w War­sza­wie oraz na ul. Oław­skiej 1/1 we Wrocławiu.

9. Star­bucks wpro­wa­dził na rynek Kar­tę Star­bucks z pro­gra­mem nagród My Star­buck Rewards. Pole­ga to na tym, że przy każ­dej trans­ak­cji za któ­rą zapła­cisz kar­tą dosta­niesz “gwiazd­kę” (nie waż­ne czy kupisz kawę, her­ba­tę, czy muf­fin­ka). Za każ­de 10 gwiaz­dek na Two­im kon­cie, otrzy­masz dar­mo­wy napój w roz­mia­rze Tall. W dniu swo­ich uro­dzin dosta­niesz uro­dzi­no­we­go muffinka.

10. Star­bucks nie miał dotąd żad­nych pro­ble­mów z pra­wem, ale kon­tro­wer­sje wzbu­dza poli­ty­ka fir­my, pole­ga­ją­ca na zde­cy­do­wa­nym wspie­ra­niu mał­żeństw homo­sek­su­al­nych. Jeden z akcjo­na­riu­szy fir­my Tom Stro­bhar, otwar­cie zarzu­cił Howar­do­wi Schult­zo­wi, że to wła­śnie popie­ra­nie związ­ków osób tej samej płci jest przy­czy­ną gor­szych wyni­ków finan­so­wych sie­ci w ostat­nich kil­ku mie­sią­cach. W odpo­wie­dzi na ten zarzut, pre­zes zasko­czył wszyst­kich, mówiąc, że jeśli komuś nie podo­ba się taka poli­ty­ka fir­my, może sprze­dać swo­je akcje i zain­we­sto­wać gdzie indziej.

kubki STARBUCKS

 

Tekst: Sonia Kru­pin­ska
Zdję­cia: VERS-24

For Vers-24, Warsaw

_____

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaNewsroom

10 faktów, których nie wiedzieliście o Uterqüe

  Jeden z naj­bar­dziej ocze­ki­wa­nych w tym roku skle­pów na pol­skim ryn­ku, w któ­rym pierw­sze skrzyp­ce gra­ją nie ubra­nia, ale akce­so­ria. Hisz­pań­ska, luk­su­so­wa mar­ka dla kobiet ponad wszyst­ko cenią­cych sobie jakość i dba­łość o szczegóły,…
Więcej
Styl życia

Przewodnik po smakach kawy Starbucks

Pas kawo­wy to dosko­na­le zna­ny miło­śni­kom kawy obszar na zie­mi. Regio­ny poło­żo­ne mię­dzy Zwrot­ni­ka­mi Raka i Kozio­roż­ca ucho­dzą bowiem za uni­kal­ne tere­ny, na któ­rych pozy­ski­wa­ne są naj­wyż­szej jako­ści ziar­na kawow­ca. W  dużej mie­rze, to właśnie…
Więcej
MiejscaStyl życia

10 faktów których nie wiesz o COSTA Coffee

Dru­ga, zaraz po Star­buck­sie naj­po­pu­lar­niej­sza sie­ciów­ka z kawą w roli głów­nej. Oczy­wi­ście mowa tu o COSTA COFFEE. Każ­dy z nas na pew­no nie raz skosz­to­wał wani­lio­wej Orki lub w okre­sie świą­tecz­nym Pier­ni­ko­wej Lat­te. Począt­ko­wo kawiarnia…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *