NewsroomUroda

Nowa odsłona kultowego zapachu Trésor marki Lancôme

kultowy zapach Trésor marki Lancôme

LA NUIT TRÉSOR: MIŁOSNA SAGA OPOWIEDZIANA PRZEZ RÓŻANE TRIO 

Miłość to nie­koń­czą­ca się opo­wieść, a La Nuit Trésor od Lan­côme pisze jej nowy roz­dział. Każ­dy zapach La Nuit Trésor ma swo­ją wyjąt­ko­wą różę, któ­ra posia­da dar oży­wia­nia miło­snych histo­rii nie­po­wta­rzal­nym zapa­chem. Intry­gu­ją­ca róża Aph­ro­di­sia­que błysz­czy w Eau de Parfum.

Róża Cares­se w Cares­se Eau de Par­fum ema­nu­je nie­by­wa­łą sło­dy­czą. Róża Pas­sion two­rzy ser­ce nowej Eau de Toilet­te, któ­ra wyra­ża pra­gnie­nie inten­syw­ne­go prze­ży­wa­nia miło­ści każ­de­go dnia, jak w momen­cie, gdy uczu­cie dopie­ro roz­kwi­ta­ło. Świe­żość odu­rza­ją­cej nuty gło­wy jest rów­nie sil­na jak uczu­cie bło­gie­go upo­je­nia, któ­re wywo­łu­je. To nowy mani­fest namięt­nej miłości.

ROZISKRZONY, UZALEŻNIAJĄCY ELIKSIR O NIEODPARTEJ SILE PRZYCIĄGANIA 

Naj­now­szy zapach Lan­côme sta­no­wi uoso­bie­nie zmy­sło­wej, śmia­łej, nie­skrę­po­wa­nej i aser­tyw­nej kobie­co­ści. Jest znacz­nie bar­dziej świe­ży i lek­ki niż legen­dar­na Eau de Par­fum, a jego kom­po­zy­cja opie­ra się na odważ­nych kon­tra­stach. Przy­cią­ga owo­co­wy­mi akor­da­mi zie­lo­nych, kwa­sko­wa­tych nut, a w zetknię­ciu ze skó­rą sta­je się wyjąt­ko­wo cza­ru­ją­cy i upajający.

PASJA ZAKLĘTA W RÓŻY
Zapach La Nuit Trésor Eau de Toilet­te autor­stwa Chri­sto­phe Ray­naud oraz Aman­di­ne Clerc Marie łączy nuty owocowo–piżmowo-kwiatowo-orientalne. W ser­cu kró­lu­je róża dame­sceń­ska, meta­fo­ra wiel­kiej miło­ści. Wokół niej tań­czą boga­te nuty, roz­ta­cza­ją­ce woń soczy­stych malin, porze­czek i liczi, któ­re wcią­ga­ją w aro­ma­tycz­ną grę zmysłów.

Zesta­wie­nie kon­tra­stu­ją­cych ze sobą nut two­rzy wie­lo­wy­mia­ro­wy para­doks. Odświe­ża­ją­ce nuty gło­wy eks­plo­du­ją cytru­sa­mi, wśród któ­rych prym wie­dzie ber­ga­mot­ka. Emo­cje stop­nio­wo opa­da­ją, gdy poja­wia się ele­ganc­ki, kwia­to­wy bukiet zło­żo­ny z piwo­nii i konwalii.

W zapa­chu zosta­ła zacho­wa­na esen­cja paczu­li, któ­ra w połą­cze­niu z tahi­tań­ską wani­lią pozo­sta­wia nie­za­tar­ty ślad w ser­cach i umy­słach. Całość kom­po­zy­cji spo­wi­ja jedwa­bi­sty, sub­tel­ny welon bia­łe­go piżma.

CZARNY DIAMENT ZMIENIA BARWĘ

W prze­my­śle jubi­ler­skim, sta­no­wią­ce obiekt pożą­da­nia pur­pu­ro­we dia­men­ty są bar­dzo rzad­kie. Głę­bo­ka bar­wa, od szkar­łat­no-pur­pu­ro­wej do nie­bie­sko-fio­le­to­wej przy­da­je im tajem­ni­czo­ści, któ­rej nie posia­da żaden inny kamień szla­chet­ny. Ten dro­go­cen­ny mine­rał stał się inspi­ra­cją dla fla­ko­nu i opa­ko­wa­nia nowe­go zapa­chu, czy­niąc dia­men­to­wą bute­lecz­kę La Nuit Trésor jesz­cze bar­dziej tajem­ni­czą i drogocenną.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
MakijażUroda

NAJGORĘTSZE TRENDY MAKIJAŻOWE WEDŁUG LANCÔME

Kolo­ro­we, świe­że, zmy­sło­we! Nowe tren­dy poja­wia­ją się i mie­sza­ją ze sobą na każ­dym kro­ku. Nie­waż­ne, w któ­rym zakąt­ku świa­ta mają swój począ­tek, w momen­cie, gdy poja­wia­ją się onli­ne pod­bi­ja­ją ser­ca maki­ja­ży­stów i fanek maki­ja­żu. Pytanie,…
Więcej
UrodaVers24 favorites

Kremy nawilżające: Jak wybrać najlepszy?

  Dobre nawil­że­nie skó­ry to pod­sta­wa codzien­nej pie­lę­gna­cji. Nie zależ­nie od tego, jaki typ posia­dasz, zawsze powin­naś odpo­wied­nio o nią dbać,  dobie­ra­jąc kosme­ty­ki ide­al­ne dla sie­bie. Redak­cja Vers-24 chce Ci pomóc i spra­wić, by wybór…
Więcej
NewsroomUroda

Advanced Génifique - sekretna receptura zaklęta w małej buteleczce

Mistycz­na licz­ba 7 od wie­ków jest sym­bo­lem per­fek­cji. Jest ona rów­nież sym­bo­licz­ną licz­bą serum Géni­fi­que, któ­re przy­wra­ca blask skó­rze już̇ po sied­miu dniach. Z oka­zji swo­ich uro­dzin, legen­dar­na czar­na bute­lecz­ka Géni­fi­que przy­bie­ra nową, holo­gra­ficz­ną szatę̨,…
Więcej