ModaNewsroomPolecane

Nowa kolekcja jagg. i jagg. vintage

Najnowsza kampania jagg. przenosi nas do sensualnego świata. Zmysłowa kobieta na tle eklektycznych wnętrz opowiada filmową historię. Ciepłe, malarskie światło nadaje zdjęciom miękkości. Romantyczne stylizacje oraz naturalny makijaż podkreślają biżuterię, która wydobywa kobiecość. Zdjęcia wyglądają, jak klatki filmu z lat 70, oddają nasz ulubiony klimat vintage.

Nowa kolekcja jagg. i jagg. vintage, biżuteria jagg, vintage biżuteria

Nowa kolek­cja jagg. i jagg. vintage

W tym sezo­nie kolek­cja jagg. zosta­ła podzie­lo­na na dwie linie – jagg. i jagg. vin­ta­ge. Linia jagg. to współ­cze­śnie, ręcz­nie wyko­na­na biżu­te­ria mini­ma­li­stycz­na oraz ta, inspi­ro­wa­na uni­ka­ta­mi z prze­ło­mu XIX/XX w. Znaj­dzie­my w niej sym­bo­licz­ne moty­wy, takie jak jaskół­ki czy węże. Nie­gdyś jaskół­ka dawa­na przez kochan­ka była zna­kiem wiecz­ne­go odda­nia, a sple­cio­ne węże na pier­ścion­kach sym­bo­li­zo­wa­ły nie­skoń­czo­ną miłość. To co wyróż­nia mar­kę jagg. to łącze­nie sty­lu vin­ta­ge z naj­now­szy­mi tren­da­mi, dla­te­go jaskół­ki zawie­sza­my na kol­czy­kach kołach, a naszyj­ni­kom z boga­ty­mi daw­ny­mi moty­wa­mi nada­je­my deli­kat­no­ści. Łań­cusz­ki z któ­rych stwo­rzy­li­śmy kol­czy­ki, mimo że wyglą­da­ją bar­dzo współ­cze­śnie, zosta­ły wypro­du­ko­wa­ne kil­ka­dzie­siąt lat temu. Ponad­to w kolek­cji znaj­dzie­my mini­ma­li­stycz­ne pier­ścionk i z kamie­nia­mi szla­chet­ny­mi, deli­kat­ne sygne­ty z mono­gra­mem, kla­sycz­ne kol­czy­ki koła czy bran­so­le­ty obrę­cze ozdo­bio­ne perłami.

Mar­ka łączy w swo­jej ofer­cie współ­cze­sną kolek­cję oraz auten­tycz­ną biżu­te­rię przed­wo­jen­ną. Wraz z powsta­niem nowe­go buti­ku posze­rza­my linię jagg. vin­ta­ge, któ­rą two­rzą mię­dzy inny­mi, otwie­ra­ne meda­lio­ny ze zło­co­ne­go mosią­dzu, pier­ścion­ki z bry­lan­ta­mi, sza­fi­ra­mi, rubi­na­mi czy szma­rag­da­mi oraz zło­te bran­so­le­ty i brosz­ki z gra­na­ta­mi. Wszyst­kie te uni­ka­ty powsta­ły w pra­cow­niach daw­nych mistrzów złot­nic­twa. 

Biżu­te­ria pro­po­no­wa­na przez jagg., bez wzglę­du na to, czy zosta­ła wyko­na­na współ­cze­śnie, czy dzie­siąt­ki lat temu, ma w sobie duszę, podob­nie może­my powie­dzieć o nowo otwar­tym buti­ku. Wnę­trze zapro­jek­to­wa­ne przez Zofię Wyga­now­ska i Aga­te Meler­ską, nawią­zu­je do kon­cep­cji łącze­nia sty­lów przez mar­kę jagg. Pro­ste for­my ide­al­nie kom­po­nu­ją się z krysz­ta­ło­wy­mi żyran­do­la­mi vin­ta­ge, mar­mu­ra­mi i cie­płym drew­nem. Mini­ma­li­stycz­ne akce­so­ria Mar’a Design doda­ją wnę­trzu współ­cze­sne­go charakteru.

biżuteria jagg. i jagg. vintage, najpiękniejsza biżuteria vintage bransoleta jagg. vintage, najpiękniejsza biżuteria vintage biżuteria jagg., najpiękniejsza biżuteria vintage biżuteria jagg. i  jagg. vintage, najpiękniejsza biżuteria vintage naszyjnik jagg. delikatna biżuteria, biżuteria jagg. kolczyki jagg., piękne kolczyki pierscionek jagg., biżuteria jagg., delikatna biżuteria pierscionek jagg., biżuteria jagg., delikatna biżuteria jewelry jagg., biżuteria jagg., delikatna biżuteria

Model­ka: Maria Konieczna/ Gaga Models

Zdję­cia: Gosia Turczyńska

Maki­jaż i wło­sy: Aga Wilk

Sty­li­za­cja: Maja Naskrętska

Wnę­trza: Yestersen

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy