ModaNewsroomPolecane

Nowa kolekcja jagg. i jagg. vintage

Naj­now­sza kam­pa­nia jagg. prze­no­si nas do sen­su­al­ne­go świa­ta. Zmy­sło­wa kobie­ta na tle eklek­tycz­nych wnętrz opo­wia­da fil­mo­wą histo­rię. Cie­płe, malar­skie świa­tło nada­je zdję­ciom mięk­ko­ści. Roman­tycz­ne sty­li­za­cje oraz natu­ral­ny maki­jaż pod­kre­śla­ją biżu­te­rię, któ­ra wydo­by­wa kobie­cość. Zdję­cia wyglądają,…

Więcej