ModaNewsroomPolecane

Nowa kolekcja Chanel na wiosnę-lato 2020

Każ­dy pokaz domu mody Cha­nel to jeden z naj­waż­niej­szych i zara­zem naj­bar­dziej ocze­ki­wa­nych  punk­tów pary­skie­go Tygo­dnia Mody. Tym razem Grand Pala­is zamie­nił się w pary­ski dach, z któ­re­go moż­na podzi­wiać prze­pięk­ną pano­ra­mę mia­sta. Nie­zwy­kle zachowawcza…

Więcej