ModaNewsroom

Nowa kampania Baldowski na sezon jesień/zima 2018/19

Naj­now­sza kam­pa­nia mar­ki Bal­dow­ski na sezon jesień/zima 2018/19 to połą­cze­nie ele­gan­cji i non­sza­lan­cji. Zdję­cia powsta­łe w kli­ma­tycz­nej prze­strze­ni Stu­dia Las przy­po­mi­na­ją uchwy­co­ne na backstage’u momen­ty. Twa­rzą kam­pa­nii zosta­ła zachwy­ca­ją­ca natu­ral­no­ścią Alex Kija­nia. Zdję­cia wyko­nał foto­graf gwiazd Robert Cyron. Nowa kolek­cja to przede wszyst­kim mod­ne kra­ty, kwia­ty i zwie­rzę­ce wzo­ry. Nie zabra­kło w niej rów­nież kla­sycz­nych mode­li.

W nowej kolek­cji pro­jek­tan­ci zadba­li, aby połą­czyć wie­lo­let­nią tra­dy­cję mar­ki z naj­now­szy­mi tren­da­mi. Dla­te­go znaj­dzie­my w niej nie tyl­ko kolo­ry jesie­ni takie jak bro­do, butel­ko­wa zie­leń, czer­wień, brą­zy i beże, ale też mod­ne w sezo­nie jesień/zima 2018 mate­ria­ły i wzo­ry. Pro­jek­tan­ci kla­sycz­ną for­mę bot­ków prze­ła­ma­li welu­rem i flo­ry­stycz­ny­mi moty­wa­mi, a czó­łen­ka i moka­sy­ny przy­ozdo­bi­li kra­tą. W kolek­cji nie mogło zabrak­nąć zwie­rzę­cych wzo­rów, któ­re kró­lu­ją na tego­rocz­nych wybie­gach. Moż­na zoba­czyć je na kolo­ro­wych bot­kach na szpil­ce, ale rów­nież jako detal na obca­sach w kształ­cie słup­ka.

Pro­jek­tan­ci mar­ki dosko­na­le wie­dzą, że buty powin­ny pod­kre­ślać indy­wi­du­al­ny styl kobie­ty, dla­te­go zadba­li, aby każ­da z nich zna­la­zła w kolek­cji coś dla sie­bie. Mini­ma­list­ki zako­cha­ją się w bia­łych, czar­nych lub beżo­wych bot­kach, któ­re doda­dzą szy­ku nawet naj­prost­szej sty­li­za­cji, a dla bar­dziej odważ­nych kobiet mar­ka Bal­dow­ski przy­go­to­wa­ła dłu­gie koza­ki na gru­bej pode­szwie. Pro­jek­tan­ci stwo­rzy­li rów­nież nową odsło­nę kul­to­wych dla mar­ki szpi­lek z moty­wem liścia. W tym sezo­nie będą dostęp­ne w kolo­rze sre­bra i zło­ta.

Nie­zwy­kły design butów ide­al­nie kon­tra­sto­wał z indu­strial­nym wnę­trzem Stu­dia Las, w któ­rym powsta­ła kam­pa­nia. Zdję­cia obra­zu­ją kobie­tę mar­ki Bal­dow­ski – ele­ganc­ką,      z kla­są, ale rów­nież nie­co non­sza­lanc­ką. Za obiek­ty­wem sta­nął jeden z czo­ło­wych pol­skich foto­gra­fów Robert Cyron. Sty­li­za­cje opra­co­wa­ła Dag­ma­ra Radzi­kow­ska, a za maki­jaż odpo­wia­da­ła Anna Pie­choc­ka. Model­ka to Alex Kija­nia z agen­cji Rebel Models.

Pro­duk­ty z nowej kolek­cji Bal­dow­ski dostęp­ne są na stro­nie www.baldowski.pl.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

MACIEJ ZIEŃ DEBIUTUJE JAKO FOTOGRAF SESJI WIZERUNKOWEJ KOLEKCJI BALDOWSKI BY MACIEJ ZIEŃ

Pod­czas pre­zen­ta­cji w ate­lier Macie­ja Zie­nia, zapro­sze­ni goście mogli przyj­rzeć się eks­klu­zyw­nej kolek­cji butów zapro­jek­to­wa­nej przez pro­jek­tan­ta dla mar­ki Bal­dow­ski. Pro­jek­tant po raz pierw­szy debiu­tu­je jako foto­graf naj­now­szej sesji wize­run­ko­wej dla mar­ki Bal­dow­ski. Utrzy­ma­na w…
Więcej