ModaNewsroom

MACIEJ ZIEŃ DEBIUTUJE JAKO FOTOGRAF SESJI WIZERUNKOWEJ KOLEKCJI BALDOWSKI BY MACIEJ ZIEŃ

Pod­czas pre­zen­ta­cji w ate­lier Macie­ja Zie­nia, zapro­sze­ni goście mogli przyj­rzeć się eks­klu­zyw­nej kolek­cji butów zapro­jek­to­wa­nej przez pro­jek­tan­ta dla mar­ki Bal­dow­ski. Pro­jek­tant po raz pierw­szy debiu­tu­je jako foto­graf naj­now­szej sesji wize­run­ko­wej dla mar­ki Bal­dow­ski. Utrzy­ma­na w mini­ma­li­stycz­nym kli­ma­cie sta­no­wi pięk­ne tło dla pre­zen­to­wa­nych butów.

Pod­czas pre­zen­ta­cji goście zapo­zna­li się ze spe­cjal­nie dedy­ko­wa­ną kolek­cją butów zapro­jek­to­wa­ną przez Macie­ja Zie­nia dla mar­ki Bal­dow­ski. Pod­czas two­rze­nia tej kolek­cji pro­jek­tant sku­pił się na zmy­sło­wych deta­lach i wycię­ciach, któ­re nada­ją lek­ko­ści i powa­bu kobie­cej sto­pie. Tka­ni­ny, któ­re wyko­rzy­sta­no do stwo­rze­nia butów, to naj­wyż­szej jako­ści twe­edy, wężo­we skó­ry oraz kla­sycz­ne zamsze. Zarów­no wyściół­ka, pode­szwa, jak i mate­riał wewnątrz – to skó­ra natu­ral­na. Oprócz kla­sy­ki w kolek­cji nie zabra­kło nowo­cze­snych akcen­tów w posta­ci trans­pa­rent­nych winy­lo­wych ele­men­tów. Wśród mode­li domi­nu­ją san­da­ły, czó­łen­ka oraz bot­ki.

Pod­sta­wę butów sta­no­wią mod­ne w tym sezo­nie obca­sy: słup­ki i szpil­ki. Co waż­ne, mimo ich wyso­ko­ści, spe­cjal­nie wypro­fi­lo­wa­ne kopy­to spra­wia, że buty są bar­dzo wygod­ne. Kolo­ry­sty­ka kolek­cji to przede wszyst­kim paste­le: odcie­nie różu, beżu i sza­ro­ści oraz kla­sycz­na biel i czerń. Wiel­bi­ciel­ki odważ­nych kolo­rów rów­nież znaj­dą coś dla sie­bie. W kolek­cji zna­la­zły się czer­wo­ne i kobal­to­we czó­łen­ka oraz model z prin­tem w pan­te­rę. Buty Bal­dow­ski by Maciej Zień są syno­ni­mem ponad­cza­so­wej ele­gan­cji tak cha­rak­te­ry­stycz­nej dla pro­jek­tan­ta.

W ramach Press Day’u dzien­ni­ka­rze i gwiaz­dy, a mia­no­wi­cie Maja Osta­szew­ska, Agniesz­ka Dygant, Edy­ta Her­buś, Gra­ży­na Szo­po­łow­ska, Kata­rzy­na Kowal­ska, Mag­da­le­na Cie­lec­ka oraz Kata­rzy­na Warn­ke oraz popu­lar­na modo­wa blo­ger­ka Maf­fa­shion mie­li oka­zję zoba­czyć kre­acje z kolek­cji Under Pres­su­re na sezon jesień-zima 2018/19, któ­rą pro­jek­tant pre­zen­to­wał w lutym na wybie­gu. Pokaz uświet­nił wte­dy zja­wi­sko­wy spek­takl z aktor­ką Kasią Warn­ke, muzą i przy­ja­ciół­ką pro­jek­tan­ta, w roli głów­nej.

Goście Press Day’u mie­li oka­zję skosz­to­wać słod­kich prze­ką­sek przy­go­to­wa­nych przez war­szaw­ską restau­ra­cję St. Bene­dict. Part­ne­rem wyda­rze­nia była Ciso­wian­ka Per­la­ge. Za orga­ni­za­cję Press Day’u oraz dba­nie o kom­fort przy­by­łych gości odpo­wia­da­ła agen­cja Bla­me Us.

Zdję­cia: Maciej Zień i Iga Choj­nic­ka
Model­ka: Anna Sakowicz/ Agen­cja Neva­mo­dels
Makeup: Moko­tow­ska /Ida Sawic­ka

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

Nowa kampania Baldowski na sezon jesień/zima 2018/19

Naj­now­sza kam­pa­nia mar­ki Bal­dow­ski na sezon jesień/zima 2018/19 to połą­cze­nie ele­gan­cji i non­sza­lan­cji. Zdję­cia powsta­łe w kli­ma­tycz­nej prze­strze­ni Stu­dia Las przy­po­mi­na­ją uchwy­co­ne na backstage’u momen­ty. Twa­rzą kam­pa­nii zosta­ła zachwy­ca­ją­ca natu­ral­no­ścią Alex Kija­nia. Zdję­cia wyko­nał foto­graf…
Więcej