ModaNewsroom

Nowa kampania Baldowski na sezon jesień/zima 2018/19

Naj­now­sza kam­pa­nia mar­ki Bal­dow­ski na sezon jesień/zima 2018/19 to połą­cze­nie ele­gan­cji i non­sza­lan­cji. Zdję­cia powsta­łe w kli­ma­tycz­nej prze­strze­ni Stu­dia Las przy­po­mi­na­ją uchwy­co­ne na backstage’u momen­ty. Twa­rzą kam­pa­nii zosta­ła zachwy­ca­ją­ca natu­ral­no­ścią Alex Kija­nia. Zdję­cia wyko­nał fotograf…

Więcej