Kultura

NOC MUZEÓW 2017 W WARSZAWIE – CO WARTO ZWIEDZIĆ ?

Noc Muzeów to wyjątkowe wydarzenie, podczas którego muzea i placówki kulturalne otwierają swoje drzwi na zwiedzających. W tym roku Noc Muzeów w Warszawie odbędzie się w nocy z 20 na 21 maja. Zobaczcie, które miejsca warto odwiedzić.

W tym roku już po raz 14. War­sza­wa będzie jed­nym z miast bio­rą­cym udział w wyda­rze­niu kul­tu­ral­nym jakim jest Noc Muze­ów. Do tego­rocz­nej edy­cji zgło­si­ło się ponad 200 pla­có­wek, rów­nież tych miesz­czą­cych się pod War­sza­wą. War­to zare­zer­wo­wać sobie ten wie­czór na zwie­dza­nie, ponie­waż jest to wyjąt­ko­wa oka­zja, aby cał­ko­wi­cie za dar­mo wejść do muze­ów oraz miejsc kul­tu­ral­nych,  na co dzień nie­do­stęp­nych dla zwie­dza­ją­cych.

Oso­by bio­rą­ce udział w Nocy Muze­ów będą mia­ły wyjąt­ko­wą oka­zję prze­je­chać się zabyt­ko­wy­mi auto­bu­sa­mi i tram­wa­ja­mi. Mię­dzy poszcze­gól­ny­mi pla­ców­ka­mi kur­so­wać będą spe­cjal­nie przy­go­to­wa­ne na to wyda­rze­nie pojaz­dy. Wśród nich nie zabrak­nie tak­że zabyt­ko­wych auto­bu­sów „ogór­ków”.

Pod­czas tego­rocz­nej edy­cji będzie moż­na rów­nież wziąć udział w spe­cjal­nej grze miej­skiej „Nie śpij, zwie­dzaj, graj!” pro­wa­dzo­nej w apli­ka­cji Hun­tly. Pierw­sze zada­nia onli­ne poja­wią się już 15 maja i będą mia­ły for­mę Kon­kur­so­wej Roz­grzew­ki. Praw­dzi­wa roz­gryw­ka będzie mia­ła miej­sce pod­czas Nocy Muze­ów. Aby móc roz­wią­zać kolej­ne zada­nia, trze­ba będzie odwie­dzić 15 miejsc bio­rą­cych udział w wyda­rze­niu. Dotar­cie na miej­sce odblo­ko­wu­je kolej­ną łami­głów­kę.

Co warto zwiedzić podczas Nocy Muzeów w Warszawie?

Pod­czas tego­rocz­nej edy­cji będzie moż­na zwie­dzić miej­sca, któ­re nigdy przed­tem nie bra­ły udzia­łu w wyda­rze­niu. To wyjąt­ko­wa oka­zja, aby poznać Muzeum Żoł­nie­rzy Wyklę­tych przy Rako­wiec­kiej, Muzeum Bursz­ty­nu na Sta­rym Mie­ście, War­szaw­skie Muzeum Tań­ca, Hale Koszy­ki czy Muzeum Sue Ryder.

Gwiaz­dą wyda­rze­nia będzie Muzeum War­sza­wy, któ­re otwo­rzy się na zwie­dza­ją­cych po potęż­nej moder­ni­za­cji. Eks­po­zy­cje zaj­mą łącz­nie aż 5 pię­ter w 11 kamie­ni­cach.

War­to wybrać się rów­nież do Muzeum Łazien­ki Kró­lew­skie. Po zmro­ku miej­sce to wyglą­da napraw­dę baj­ko­wo, a dla zwie­dza­ją­cych zosta­ną otwar­te: Oran­że­ria z Gale­rią Rzeź­by i Teatrem Kró­lew­skim oraz Pałac na Wyspie z Kró­lew­ską Gale­rią Obra­zów.

Fani muzy­ki kla­sycz­nej powin­ni swo­je kro­ki skie­ro­wać przede wszyst­kim do Insty­tu­tu Fry­de­ry­ka Cho­pi­na gdzie prze­wi­dzia­ne zosta­ły licz­ne reci­ta­le for­te­pia­no­we. O godzi­nie 23:00 w Sali Kon­cer­to­wej odbę­dzie się pro­jek­cja ope­ry „Kop­ciu­szek” Gio­ac­chi­no Ros­si­nie­go.

Pod­czas Nocy Muze­ów będzie moż­na zwie­dzić rów­nież Fabry­kę Cze­ko­la­dy E.Wedel przy al. Zie­le­niec­kiej. Na miej­scu goście będą mogli zoba­czyć jak wyglą­da pro­duk­cja cze­ko­la­do­wych wyro­bów oraz pra­ca fabry­ki.

War­to zapo­znać się z dokład­nym pla­nem na stro­nie orga­ni­za­to­ra (klik), ponie­waż wej­ście do nie­któ­rych pla­có­wek będzie moż­li­we wyłącz­nie po uprzed­nim uzy­ska­niu wej­śció­wek.

Tekst: Mar­ty­na Urbań­ska

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
KulturaNewsroom

Jaga Hupało x TFH Koncept – artystyczny performance w Kamienicy Wedla, w ramach Nocy Muzeów

  Per­for­man­ce Jaga Hupa­ło x TFH Kon­cept inspi­ro­wa­ny jest kul­to­wą baśnią o Rosz­pun­ce Bra­ci Grimm, któ­rej sym­bo­lem są bar­dzo dłu­gie i pięk­ne wło­sy. W baśni wło­sy sta­no­wią meta­fo­rę cza­su, uwię­zie­nia, miło­ści i rów­no­cze­śnie wol­no­ści.  19…
Więcej