Kultura

NOC MUZEÓW 2017 W WARSZAWIE – CO WARTO ZWIEDZIĆ ?

Noc Muze­ów to wyjąt­ko­we wyda­rze­nie, pod­czas któ­re­go muzea i pla­ców­ki kul­tu­ral­ne otwie­ra­ją swo­je drzwi na zwie­dza­ją­cych. W tym roku Noc Muze­ów w War­sza­wie odbę­dzie się w nocy z 20 na 21 maja. Zobacz­cie, któ­re miejsca…

Więcej