Simone Rocha właśnie odświeżyła swoje projekty sprzed lat, tworząc zaskakującą, romantyczną, a czasem i nawet kapryśną kolaborację z marką H&M. Tak powstała kolekcja pełna charakterystycznych dla domu mody Rocha elementów: bufiastych rękawów pełnych falban, kokard, kołnierzyków obszytych perłami. Pośród tego bajkowego, romantycznego klimatu przepełnionego bladym różem, bielą i ecru, nie zabraknie także czerwonych spodni w szkocką kratę – ta kolekcja to prawdziwy hołd dla Irlandii, Hongkongu, tekstury, kształtu, historii, intymności i radości. 

 lookbook H&M x Simone Rocha 

Wyjąt­ko­wo, łącząc siły z H&M pro­jek­tant­ka roz­sze­rzy­ła swo­ją kolek­cję nie tyl­ko o więk­sze roz­mia­ry, ale i linię męską oraz dzie­cię­cą. W taki spo­sób powsta­ły pro­jek­ty dla wszyst­kich – nie tyl­ko dla kobiet, ale tak­że dla męż­czyzn i dzie­ci. Two­rząc swo­je best­sel­le­ry sprzed deka­dy, kola­bo­ra­cja H&M x Simo­ne Rocha tyl­ko udo­wad­nia, że cha­rak­te­ry­stycz­ne dla domów mowy moty­wy nigdy nie wycho­dzą z mody, co nabra­ło szcze­gól­ne­go zna­cze­nia pod­czas pan­de­mii. Na szczę­ście, kul­to­we dla Simo­ne Rocha pro­jek­ty są nie tyl­ko efek­tow­ne, baj­ko­we i roman­tycz­ne, ale jed­no­cze­śnie (wbrew pozo­rom!) przy­ja­zne dla cia­ła i wygodne.

W kolek­cji Simo­ne Rocha x H&M znaj­dzie­my typo­we dla sty­lu pro­jek­tant­ki tiu­lo­we sukien­ki, bufia­ste ręka­wy, czy moty­wy kwia­to­we. Wśród kolo­rów bez­sprzecz­nie kró­lu­je róż, biel, czerń, czer­wień, a

tak­że szkoc­ka kra­ta. Nie zabra­kło rów­nież kla­sy­ków, takich jak beżo­wy trencz czy swe­try w sto­no­wa­nych kolo­rach i o przy­jem­nych tek­stu­rach. Waż­nym ele­men­tem kolek­cji są tak­że buty zdo­bio­ne per­ła­mi, czer­wo­ne bale­ri­ny z pió­ra­mi, czy akce­so­ria do wło­sów: kolo­ro­we tia­ry i opa­ski, kol­czy­ki z kora­li­ków i kokar­dy do włosów.

W sub­tel­nym, ete­rycz­nym look­bo­oku kolek­cji Simo­ne Rocha x H&M obok mode­lek zoba­czy­my tak­że oso­by, któ­re są waż­ny­mi posta­cia­mi dla domu mody Simo­ne i regu­lar­nie poja­wia­ją się na jej poka­zach: nie mogło więc zabrak­nąć Jess May­bu­ry, Bim­pe, Jan Baibo­ok, Tess McMil­lan, Ara­mish Man­gi, Jere­miah Ber­ko For­djo­ur i Jeth­ro Sapon. Auto­rem zdjęć został Ben Toms, zaś za sty­li­za­cję odpo­wia­da Rob­bie Spen­cer, wie­lo­let­ni współ­pra­cow­nik Rochy. Każ­da ze sty­li­za­cji to ukłon w stro­nę uwiel­bia­ne­go przez Simo­ne war­stwo­we­go cha­rak­te­ru jej ubrań, co tyl­ko pod­kre­śla nie­zli­czo­ne spo­so­by, a zara­zem moż­li­wo­ści łącze­nia i dopa­so­wy­wa­nia nie­mal każ­de­go ubra­nia z kolek­cji. 

Najnowsza kolaboracja marki H&M z domem mody Simone Rocha Najnowsza kolaboracja marki H&M z domem mody Simone Rocha H&M x Simone Rocha H&M x Simone Rocha H&M x Simone Rocha kolekcja H&M x Simone Rocha kolekcja H&M x Simone Rocha kolekcja H&M x Simone Rocha kolekcja H&M x Simone Rocha kolekcja H&M x Simone Rocha kolekcja H&M x Simone Rocha kolekcja H&M x Simone Rocha kolekcja H&M x Simone Rocha kolekcja H&M x Simone Rocha kolekcja H&M x Simone Rocha kolekcja H&M x Simone Rocha kolekcja H&M x Simone Rocha kolekcja H&M x Simone Rocha kolekcja H&M x Simone Rocha kolekcja H&M x Simone Rocha kolekcja H&M x Simone Rocha kolekcja H&M x Simone Rocha kolekcja H&M x Simone Rocha kolekcja H&M x Simone Rocha kolekcja H&M x Simone Rocha kolekcja H&M x Simone Rocha

Naj­now­sza kola­bo­ra­cja mar­ki H&M z domem mody Simo­ne Rocha będzie dostęp­na w sprze­da­ży już od 11 mar­ca 2021 roku.

Tekst: Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy