Moda

Niezwykły, romantyczny lookbook H&M x Simone Rocha 

Simo­ne Rocha wła­śnie odświe­ży­ła swo­je pro­jek­ty sprzed lat, two­rząc zaska­ku­ją­cą, roman­tycz­ną, a cza­sem i nawet kapry­śną kola­bo­ra­cję z mar­ką H&M. Tak powsta­ła kolek­cja peł­na cha­rak­te­ry­stycz­nych dla domu mody Rocha ele­men­tów: bufia­stych ręka­wów peł­nych fal­ban, kokard,…

Więcej