Już od początku 2021 roku H&M nie przestaje zaskakiwać i właśnie ogłasza kolaborację z kolejnym projektantem, kontynuując wieloletnia tradycję współpracy z wielkimi domami mody. Tym razem znana na świecie szwedzka sieciówka połączy siły z  z irlandzką projektantką, znaną ze swej szczególnej miłości do pereł – Simone Rocha. To prawdziwe zaproszenie do irlandzko – chińskiego, feministycznego świata.

W kolek­cji Simo­ne Rocha x H&M sygno­wa­nej przez samą pro­jek­tant­kę znaj­dzie­my przede wszyst­kim odzież dam­ską, ale tak­że męską i dzie­cię­cą. Co wię­cej, współ­pra­ca ta jest o tyle wyjąt­ko­wa, że Simo­ne Rocha pierw­szy raz ofe­ru­je gar­de­ro­bę dla całej rodzi­ny. Ponad­to, w każ­dej kate­go­rii znaj­dzie się odzież na spe­cjal­ne oka­zje: nie mogło zatem zabrak­nąć cha­rak­te­ry­stycz­ne­go dla pro­jek­tant­ki moty­wu, a więc per­ło­wych haftów, ale i tiu­lo­wych sukie­nek, sukien­ki czy dopa­so­wa­nych kro­jów, a tak­że twe­edu, dzia­nin, koszul, odzie­ży wierzch­niej, wśród któ­rej kró­lu­ją tren­cze, a ponad­to ide­al­ne na co dzień, swo­bod­ne t‑shirty, akce­so­ria, oraz cie­ka­wa biżu­te­ria i obu­wie zdo­bio­ne perłami.

Simo­ne Rocha to pierw­sza irlandz­ka pro­jek­tant­ka, któ­ra nawią­za­ła tego rodza­ju współ­pra­cę z H&M. Cała kolek­cja Simo­ne, podob­nie jak wszyst­kie jej pro­jek­ty, cele­bru­je oso­bi­ste mię­dzy­et­nicz­ne dzie­dzic­two i nie­zli­czo­ne inspi­ra­cje, któ­re przez lata ukie­run­ko­wa­ły jej mar­kę – od tra­dy­cji i rze­mio­sła Hong­kon­gu, po wiel­kie dzie­ła w histo­rii sztu­ki. Rocha zna­na jest bowiem ze swo­ich dzi­wacz­nych, jed­nak nada­ją­cych się do nosze­nia ultra – kobie­cych ubrań. Simo­ne Rocha x H&M uwzględ­nia wie­le wpły­wów, któ­re na dobre zde­fi­nio­wa­ły świat pro­jek­tant­ki, pro­po­nu­jąc jed­no­cze­śnie nowe uję­cie dla dzieł, kolek­cji, czy syl­we­tek, któ­re ukształ­to­wa­ły histo­rię jej mar­ki. W pro­jek­tach dostrze­ga­my więc prze­bły­ski sty­lu dwo­ru Tudo­rów, dzi­kich kwia­tów, por­tre­tów i foto­gra­fii, lalek oraz zaba­wek. Sztu­ką jest nie dostrzec rzu­ca­ją­cej się w oczy, wszech­obec­nej szkoc­kiej kra­ty, kora­li­ków, kwia­tów, róż, czer­wie­ni i spe­cjal­nych ele­men­tów opra­co­wa­nych we wła­snym zakre­sie, spe­cjal­nie na potrze­by tej wyjąt­ko­wej współ­pra­cy. Two­rząc kolek­cję we współ­pra­cy z H&M, Rocha poświę­ci­ła czas na reflek­sję nad archi­wum swo­jej mar­ki, prze­glą­da­jąc swo­je poprzed­nie kolek­cje i sta­ran­nie prze­ra­bia­jąc ulu­bio­ne ele­men­ty w dyna­micz­ne, zupeł­nie nowe pro­po­zy­cje wspa­nia­le dopa­so­wu­ją­ce się do współ­cze­sne­go świa­ta. 

W świe­cie mody Simo­ne zna­na jest szcze­gól­nie z siły swo­jej wizji i spój­no­ści, któ­ra prze­ja­wia się w każ­dym nowym pro­jek­cie, co pozwa­la na mie­sza­nie i dopa­so­wy­wa­nie ele­men­tów gar­de­ro­by, o każ­dej porze roku. Kola­bo­ra­cja Simo­ne Rocha i H&M tak­że inspi­ro­wa­na jest podob­nym pra­gnie­niem two­rze­nia ele­men­tów gar­de­ro­by, któ­re będą kocha­ne, pie­lę­gno­wa­ne i noszo­ne przez wie­le sezo­nów. To praw­dzi­we zapro­sze­nie do bajecz­ne­go świa­ta  cha­ry­zma­tycz­nej projektantki.

Kolek­cja Simo­ne Rocha x H&M uka­że się 11 mar­ca 2021 roku i jest wyjąt­ko­wa nie tyl­ko ze wzglę­du na nie­ty­po­we, cha­rak­te­ry­stycz­ne pro­jek­ty, ale tak­że fakt, że w 2021 roku pro­jek­tant­ka świę­tu­je dzie­się­cio­le­cie swo­jej nie­za­leż­nej, lon­dyń­skiej mar­ki Simo­ne Rocha. 

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Świeża energia w modzie męskiej - Pete Davidson gwiazdą nowej kampanii H&M

Gwiaz­dą naj­now­szej kam­pa­nii mar­ki H&M został zna­ny komik Pete David­son, przy­no­sząc w ten spo­sób powiew świe­żo­ści do mody męskiej. Kam­pa­nia ta jest wyjąt­ko­wa szcze­gól­nie dla­te­go, że moc­no akcen­tu­je sil­ny zwią­zek mię­dzy ubra­nia­mi i pew­no­ścią siebie,…
Więcej
Moda

Praktyczny, miejski romantyzm - Brock Collection x H&M 

Czy nowo­cze­sność idzie w parze z roman­ty­zmem? W naj­now­szej kola­bo­ra­cji mar­ka H&M we współ­pra­cy z pocho­dzą­cą z Los Ange­les, uwiel­bia­ną na całym świe­cie ame­ry­kań­ską mar­ką Brock Col­lec­tion udo­wad­nia, że jak naj­bar­dziej tak, two­rząc peł­ną ulicznego…
Więcej
Uroda

H&M Innovation Stories: Colour Story, czyli zrównoważone farbowanie tkanin

Kon­cept Inno­va­tion Sto­ries wpro­wa­dzo­ny przez mar­kę H&M w bie­żą­cym roku przede wszyst­kim kon­cen­tru­je się na roz­wo­ju i dąże­niu do prze­nie­sie­nia inno­wa­cyj­no­ści na wyż­szy poziom. W ramach kon­cep­tu powsta­nia sze­reg kolek­cji, z któ­rych każ­da z nich…
Więcej