PolecaneUroda

Naturalny glow prosto z wybiegu Chanel 31 Rue Cambon Métiers d’art 2019/20

Najnowszy pokaz Chanel Métiers d’art 2019/20 to bez wątpienia jeden z najbardziej błyskotliwych pokazów ostatniego sezonu. Dyrektor kreatywna makijażu francuskiego domu mody – Lucia Pica skomponowała pełny blasku i srebra makijaż, idealny na sezon świąteczny i imprezy.  

Chanel make up

Po raz kolej­ny Cha­nel udo­wad­nia, że mniej zna­czy wię­cej i wystar­czy nie­wie­le, by zmak­sy­ma­li­zo­wać efekt i przy­cią­gnąć uwa­gę. Mini­ma­lizm ponad wszyst­ko – na wybie­gu kró­lo­wał pro­sty make up z odro­bi­ną srebr­ne­go, meta­licz­ne­go, mie­nią­ce­go się odbla­sko­we­go pig­men­tu na powie­kach i wewnętrz­nych kąci­kach oczu lśnił na wybie­gu niczym biżu­te­ria. Odważ­nym moty­wem były rów­nież doda­tek do per­fek­cyj­ne­go, natu­ral­ne­go maki­ja­żu -  krysz­tał­ki przy­kle­jo­ne do kana­łów łzo­wych. To pro­sty, a zarów­no efek­tyw­ny doda­tek, któ­ry w kil­ka sekund potra­fi stwo­rzyć spek­ta­ku­lar­ny efekt maki­ja­żu. 

Lucia Pica

Lucia Pica

Nie­ska­zi­tel­ny efekt zdro­wej cery z efek­tem glow wspa­nia­le kon­tra­sto­wał z hafta­mi, żywy­mi kolo­ra­mi, tie dye i ozdob­ny­mi akce­so­ria­mi z kolek­cji, a natu­ral­ne, kry­sta­licz­ne usta two­rzy­ły pięk­ne tło dla meta­licz­ne­go, wyra­zi­ste­go i przy­cią­ga­ją­ce­go uwa­gę spoj­rze­nia. 

Naturalny glow prosto z wybiegu Chanel 31 Rue Cambon Métiers d’art 2019/20 Naturalny glow prosto z wybiegu Chanel 31 Rue Cambon Métiers d’art 2019/20 Naturalny glow prosto z wybiegu Chanel 31 Rue Cambon Métiers d’art 2019/20 Naturalny glow prosto z wybiegu Chanel 31 Rue Cambon Métiers d’art 2019/20 Naturalny glow prosto z wybiegu Chanel 31 Rue Cambon Métiers d’art 2019/20

#Cha­nel­Ma­keUp

Tekst: Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Najlepsze Walentynkowe prezenty dla Niego

Nie da się ukryć, że miłość wisi w powie­trzu! Nie­za­leż­nie od tego, czy Walen­tyn­ki obcho­dzo­ne 14 lute­go to dla Was wyjąt­ko­we świę­to, na próż­no unik­nąć w tym mie­sią­cu sym­bo­li miło­ści. Pozo­sta­ły ostat­nie dni, aby zdobyć…
Więcej
Uroda

Najlepsze Walentynkowe prezenty dla Niej

Począ­tek lute­go może ozna­czać tyl­ko jed­no: ofi­cjal­ny począ­tek sezo­nu zako­cha­nych! Jed­no­cze­śnie, to tak­że inten­syw­ny czas  poszu­ki­wań pre­zen­tów walen­tyn­ko­wych. Kwia­ty, słod­ko­ści,  bie­li­zna, a może luk­su­so­we kosme­ty­ki? 14 lute­go to nie tyl­ko tra­dy­cyj­ny dzień zako­cha­nych. Ten dzień może być…
Więcej
Uroda

4 najpiękniejsze zapachy Chanel

Przy­wo­dzą na myśl naj­pięk­niej­sze wspo­mnie­nia, uwo­dzą, koją i cza­ru­ją – zapa­chy towa­rzy­szą nam każ­de­go dnia i potra­fią sil­nie oddzia­ły­wać na nasz nastrój. Mimo, że może­my wybie­rać spo­śród tysią­ca naj­róż­niej­szych zapa­chów, żaden z nich nie zada…
Więcej