PolecaneUroda

Naturalny glow prosto z wybiegu Chanel 31 Rue Cambon Métiers d’art 2019/20

Najnowszy pokaz Chanel Métiers d’art 2019/20 to bez wątpienia jeden z najbardziej błyskotliwych pokazów ostatniego sezonu. Dyrektor kreatywna makijażu francuskiego domu mody – Lucia Pica skomponowała pełny blasku i srebra makijaż, idealny na sezon świąteczny i imprezy.  

Chanel make up

Po raz kolej­ny Cha­nel udo­wad­nia, że mniej zna­czy wię­cej i wystar­czy nie­wie­le, by zmak­sy­ma­li­zo­wać efekt i przy­cią­gnąć uwa­gę. Mini­ma­lizm ponad wszyst­ko – na wybie­gu kró­lo­wał pro­sty make up z odro­bi­ną srebr­ne­go, meta­licz­ne­go, mie­nią­ce­go się odbla­sko­we­go pig­men­tu na powie­kach i wewnętrz­nych kąci­kach oczu lśnił na wybie­gu niczym biżu­te­ria. Odważ­nym moty­wem były rów­nież doda­tek do per­fek­cyj­ne­go, natu­ral­ne­go maki­ja­żu -  krysz­tał­ki przy­kle­jo­ne do kana­łów łzo­wych. To pro­sty, a zarów­no efek­tyw­ny doda­tek, któ­ry w kil­ka sekund potra­fi stwo­rzyć spek­ta­ku­lar­ny efekt maki­ja­żu. 

Lucia Pica

Lucia Pica

Nie­ska­zi­tel­ny efekt zdro­wej cery z efek­tem glow wspa­nia­le kon­tra­sto­wał z hafta­mi, żywy­mi kolo­ra­mi, tie dye i ozdob­ny­mi akce­so­ria­mi z kolek­cji, a natu­ral­ne, kry­sta­licz­ne usta two­rzy­ły pięk­ne tło dla meta­licz­ne­go, wyra­zi­ste­go i przy­cią­ga­ją­ce­go uwa­gę spoj­rze­nia. 

Naturalny glow prosto z wybiegu Chanel 31 Rue Cambon Métiers d’art 2019/20 Naturalny glow prosto z wybiegu Chanel 31 Rue Cambon Métiers d’art 2019/20 Naturalny glow prosto z wybiegu Chanel 31 Rue Cambon Métiers d’art 2019/20 Naturalny glow prosto z wybiegu Chanel 31 Rue Cambon Métiers d’art 2019/20 Naturalny glow prosto z wybiegu Chanel 31 Rue Cambon Métiers d’art 2019/20

#Cha­nel­Ma­keUp

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Punk i elegancja - Chanel Haute Couture Jesień-zima 2020/21

Na wskroś eks­cen­trycz­na, a jed­nak peł­na roman­ty­zmu. Naj­now­sza kolek­cja Hau­te coutu­re fran­cu­skie­go domu mody na sezon jesień-zima 2020/21 to powrót do odważ­nej wizji Kar­la Lager­fel­da: uoso­bie­nie ele­gan­cji, ale i eks­cen­try­zmu. To nie­oczy­wi­ste uoso­bie­nie prze­py­chu i…
Więcej
Uroda

Jak dbać o skórę latem?

Każ­da pora roku ina­czej wpły­wa na kon­dy­cję naszej skó­ry. Dla­te­go tak waż­ne jest, aby dosto­so­wać codzien­ną pie­lę­gna­cję do panu­ją­cych warun­ków. Lato to suche powie­trze od kli­ma­ty­za­cji i moc­ne pro­mie­nio­wa­nie UV. Jak pie­lę­gno­wać skó­rę pod­czas cie­płych…
Więcej
Uroda

Lato Chanel w najgorętszym miejscu w Warszawie - UN ÉTÉ DE CHANEL

Jed­no z naj­go­ręt­szych miejsc zlo­ka­li­zo­wa­nych na mapie War­sza­wy, tuż nad Wisłą – Elek­trow­nia Powi­śle, już od 29 czerw­ca zamie­ni­ło się w wyjąt­ko­wą, let­nią prze­strzeń mar­ki Cha­nel.   UN ÉTÉ DE CHANEL to pro­jekt stwo­rzo­ny z…
Więcej