PolecaneUroda

Naturalny glow prosto z wybiegu Chanel 31 Rue Cambon Métiers d’art 2019/20

Najnowszy pokaz Chanel Métiers d’art 2019/20 to bez wątpienia jeden z najbardziej błyskotliwych pokazów ostatniego sezonu. Dyrektor kreatywna makijażu francuskiego domu mody – Lucia Pica skomponowała pełny blasku i srebra makijaż, idealny na sezon świąteczny i imprezy.  

Chanel make up

Po raz kolej­ny Cha­nel udo­wad­nia, że mniej zna­czy wię­cej i wystar­czy nie­wie­le, by zmak­sy­ma­li­zo­wać efekt i przy­cią­gnąć uwa­gę. Mini­ma­lizm ponad wszyst­ko – na wybie­gu kró­lo­wał pro­sty make up z odro­bi­ną srebr­ne­go, meta­licz­ne­go, mie­nią­ce­go się odbla­sko­we­go pig­men­tu na powie­kach i wewnętrz­nych kąci­kach oczu lśnił na wybie­gu niczym biżu­te­ria. Odważ­nym moty­wem były rów­nież doda­tek do per­fek­cyj­ne­go, natu­ral­ne­go maki­ja­żu -  krysz­tał­ki przy­kle­jo­ne do kana­łów łzo­wych. To pro­sty, a zarów­no efek­tyw­ny doda­tek, któ­ry w kil­ka sekund potra­fi stwo­rzyć spek­ta­ku­lar­ny efekt maki­ja­żu. 

Lucia Pica

Lucia Pica

Nie­ska­zi­tel­ny efekt zdro­wej cery z efek­tem glow wspa­nia­le kon­tra­sto­wał z hafta­mi, żywy­mi kolo­ra­mi, tie dye i ozdob­ny­mi akce­so­ria­mi z kolek­cji, a natu­ral­ne, kry­sta­licz­ne usta two­rzy­ły pięk­ne tło dla meta­licz­ne­go, wyra­zi­ste­go i przy­cią­ga­ją­ce­go uwa­gę spoj­rze­nia. 

Naturalny glow prosto z wybiegu Chanel 31 Rue Cambon Métiers d’art 2019/20 Naturalny glow prosto z wybiegu Chanel 31 Rue Cambon Métiers d’art 2019/20 Naturalny glow prosto z wybiegu Chanel 31 Rue Cambon Métiers d’art 2019/20 Naturalny glow prosto z wybiegu Chanel 31 Rue Cambon Métiers d’art 2019/20 Naturalny glow prosto z wybiegu Chanel 31 Rue Cambon Métiers d’art 2019/20

#Cha­nel­Ma­keUp

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Kojący rytuał odnowy - Chanel Le Lift Crème de Nuit

Nasza skó­ra per­ma­nent­nie nara­żo­na jest na stres i cięż­ko nam zna­leźć chwi­lę, aby kom­plek­so­wo o nią zadbać. Tym­cza­sem, pro­li­fe­ra­cja komó­rek swój szczyt osią­ga w nocy, kie­dy jej odno­wa jest 25 razy bar­dziej aktyw­na niż w…
Więcej
MakijażUroda

Wszystkie odcienie różu - Chanel na jesień - zima 2020 

Coco Cha­nel nie­mal od zawsze powta­rza­ła, że pięk­no zaczy­na się w momen­cie, gdy zde­cy­du­jesz się być sobą. Zmie­nia­ją­ce się obli­cze kobie­co­ści Gabriel­le rozu­mia­ła aż za dobrze – jako jed­na z nie­wie­lu zro­bi­ła  bowiem o wie­le…
Więcej
Moda

Hollywood i glamour - Chanel wiosna-lato 2021 Ready-to-wear

Świa­tła, kame­ra – akcja! Naj­now­sza kolek­cja domu mody Cha­nel Ready-to-Wear stwo­rzo­na przez Vir­gi­nię Viard na wio­snę-lato 2021 zosta­ła zapre­zen­to­wa­na tra­dy­cyj­nie w Grand Pala­is w Pary­żu, 06 paź­dzier­ni­ka 2020 r.  Pokaz zapo­wia­dał stwo­rzo­ny przez holen­der­ski duet…
Więcej