PolecaneUroda

Naturalny glow prosto z wybiegu Chanel 31 Rue Cambon Métiers d’art 2019/20

Najnowszy pokaz Chanel Métiers d’art 2019/20 to bez wątpienia jeden z najbardziej błyskotliwych pokazów ostatniego sezonu. Dyrektor kreatywna makijażu francuskiego domu mody – Lucia Pica skomponowała pełny blasku i srebra makijaż, idealny na sezon świąteczny i imprezy.  

Chanel make up

Po raz kolej­ny Cha­nel udo­wad­nia, że mniej zna­czy wię­cej i wystar­czy nie­wie­le, by zmak­sy­ma­li­zo­wać efekt i przy­cią­gnąć uwa­gę. Mini­ma­lizm ponad wszyst­ko – na wybie­gu kró­lo­wał pro­sty make up z odro­bi­ną srebr­ne­go, meta­licz­ne­go, mie­nią­ce­go się odbla­sko­we­go pig­men­tu na powie­kach i wewnętrz­nych kąci­kach oczu lśnił na wybie­gu niczym biżu­te­ria. Odważ­nym moty­wem były rów­nież doda­tek do per­fek­cyj­ne­go, natu­ral­ne­go maki­ja­żu -  krysz­tał­ki przy­kle­jo­ne do kana­łów łzo­wych. To pro­sty, a zarów­no efek­tyw­ny doda­tek, któ­ry w kil­ka sekund potra­fi stwo­rzyć spek­ta­ku­lar­ny efekt maki­ja­żu. 

Lucia Pica

Lucia Pica

Nie­ska­zi­tel­ny efekt zdro­wej cery z efek­tem glow wspa­nia­le kon­tra­sto­wał z hafta­mi, żywy­mi kolo­ra­mi, tie dye i ozdob­ny­mi akce­so­ria­mi z kolek­cji, a natu­ral­ne, kry­sta­licz­ne usta two­rzy­ły pięk­ne tło dla meta­licz­ne­go, wyra­zi­ste­go i przy­cią­ga­ją­ce­go uwa­gę spoj­rze­nia. 

Naturalny glow prosto z wybiegu Chanel 31 Rue Cambon Métiers d’art 2019/20 Naturalny glow prosto z wybiegu Chanel 31 Rue Cambon Métiers d’art 2019/20 Naturalny glow prosto z wybiegu Chanel 31 Rue Cambon Métiers d’art 2019/20 Naturalny glow prosto z wybiegu Chanel 31 Rue Cambon Métiers d’art 2019/20 Naturalny glow prosto z wybiegu Chanel 31 Rue Cambon Métiers d’art 2019/20

#Cha­nel­Ma­keUp

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Magiczny numer i tajemnica, czyli 100 lat świętowania Chanel N°5

Nie ma niko­go, kto nie zna kul­to­we­go zapa­chu N°5. Te stwo­rzo­ne w 1921 roku per­fu­my fran­cu­skie­go domu mody to bowiem naj­bar­dziej zna­ne per­fu­my na świe­cie. Jego prze­bu­dze­nie, rewo­lu­cja, a butel­ka – nie­zrów­na­ne arcy­dzie­ło. O jego…
Więcej
Moda

Nadchodzący pokaz Chanel Ready-to-Wear fall-winter 2021/22

Duet holen­der­skich foto­gra­fów nie tyl­ko mody, ale i sztu­ki, a jed­no­cze­śnie mał­żeń­stwo – Inez van Lam­swe­er­de i Vino­odh Mata­din to nazwi­ska, z któ­ry­mi w świe­cie mody nie­wąt­pli­wie nale­ży się liczyć. Od ponad dwu­dzie­stu pię­ciu lat…
Więcej
Uroda

Wirtualna wizja piękna, czyli Chanel Lipscanner

Fran­cu­ski dom mody wycho­dzi poza wszel­kie sche­ma­ty, rady­kal­nie uprasz­cza­jąc wizję wir­tu­al­ne­go pięk­na i two­rząc pierw­szy ska­ner do ust. Czy sztucz­na inte­li­gen­cja i ponad­cza­so­we pięk­no mogą iść w parze? Dla Cha­nel wszyst­ko jest moż­li­we! Naj­now­sza apli­ka­cja…
Więcej