ModaMust havePolecaneTrendy

Najpiękniejsze torebki Chanel

Od ponadczasowych klasyków, które wzbudzają w nas pożądanie, bo odważne i nieoczywiste modele prosto z wybiegu – hula hoop, karton mleka, a może flakon perfum?  Poznajcie najbardziej kultowe, a zarazem najpiękniejsze torebki Chanel według Vers-24.

Najpiękniejsze torebki Chanel

Naj­pięk­niej­sze toreb­ki Cha­nel

Nie­wie­le domów mody może pochwa­lić się tylo­ma  rów­nie pięk­ny­mi mode­la­mi tore­bek, jak Cha­nel. Od pierw­szych pro­jek­tów Gabriel­le, m.in. zapro­jek­to­wa­ne­go w lutym 1955 roku kul­to­we­go mode­lu 2.55, po odważ­ne, nie­oczy­wi­ste i nowo­cze­sne pomy­sły Kar­la Lager­fel­da – lista tore­bek fran­cu­skie­go domu mody zasłu­gu­ją­cych na uwa­gę zda­je się nie koń­czyć. Z pew­no­ścią każ­da z nas w kil­ka sekund i bez tru­du roz­po­zna piko­wa­ną, czar­ną skó­rę i pasek w for­mie łań­cusz­ka prze­pla­ta­ny skó­rą, któ­ry zdo­bi zło­te logo CC na kla­pie – Cha­nel 2.55, mod­ny od ponad 60 lat, kul­to­wy model wpro­wa­dzo­ny jako jed­na z pierw­szych tore­bek na ramię. Kie­dy Coco zapro­jek­to­wa­ła w lutym 1955 roku 2.55 wywo­ła­ła ogrom­ne poru­sze­nie. Była to bowiem pierw­sza toreb­ka dla kobiet z paskiem na ramię i szyb­ko pro­jekt ten uzna­no za mani­fest. Tak nie­wiel­ki szcze­gół oka­zał się jed­nak wyba­wie­niem dla wie­lu kobiet, któ­re natych­miast poko­cha­ły model 2.55 za prak­tycz­ność. Odtąd mogły swo­bod­nie nosić toreb­kę, nie zaj­mu­jąc rąk. Wkrót­ce, 2.55 sta­ła się iko­ną a zara­zem sym­bo­lem domu mody Cha­nel. 

Stwo­rzo­na z myślą o codzien­nych potrze­bach kobiet, choć ele­ganc­ka zawie­ra­ła wie­le prak­tycz­nych ele­men­tów, takich jak wspo­mnia­ny pasek w for­mie łań­cusz­ka, któ­ry moż­na było podwo­ić i z łatwo­ścią prze­su­wać z jed­ne­go ramie­nia na dru­gie, ukry­ta kie­szeń na suwak do pota­jem­ne­go prze­cho­wy­wa­nia liści­ków czy dro­bia­zgów, a tak­że tyl­na kie­szeń z prze­zna­cze­niem na gotów­kę i środ­ko­wa komo­ra, wręcz ide­al­nie wpa­so­wu­ją­ca się w kształt pomad­ki. środ­ko­wa komo­ra ide­al­nie ukształ­to­wa­na na pomad­kę. Inten­syw­ny, bur­gun­do­wy kolor w środ­ku został zain­spi­ro­wa­ny kolo­rem mun­dur­ka, któ­ry utkwił Gabriel­le w pamię­ci z sie­ro­ciń­ca, a piko­wa­ne prze­szy­cia w rom­by zosta­ły zapo­ży­czo­ne z kur­tek noszo­nych przez męż­czyzn na wyści­gach kon­nych. Zapro­jek­to­wa­ny w latach 80 XX wie­ku przez Kar­la Lager­fel­da model mody­fi­ku­ją­cy ory­gi­nal­ną 2.55 pozo­stał mimo wszyst­ko wier­ny ory­gi­nal­ne­mu pro­jek­to­wi. Moż­na się dopa­trzeć jedy­nie kil­ka róż­nic pomię­dzy obie­ma toreb­ka­mi: w wer­sji kla­sycz­nej łań­cusz­ko­wy pasek prze­pla­ta­ny jest czar­ną skó­rą, a ory­gi­nal­ne zapię­cie zosta­ło zastą­pio­ne roz­po­zna­wal­nym logo CC. 

Poznajcie najbardziej kultowe, a zarazem najpiękniejsze torebki Chanel według Vers-24.”

Zapro­jek­to­wa­ny przez Lager­fel­da w 2011 roku model Boy Cha­nel był hoł­dem dla pierw­szej miło­ści Gabriel­le – Boya Capel. Znacz­nie surow­szy, roc­ko­wy model o solid­niej­szej, pudeł­ko­wej  kon­struk­cji przy­wo­łu­je na myśl tor­bę myśliw­ską. Do tego znacz­nie grub­szy łań­cuch i meta­lo­we ele­men­ty szyb­ko sta­ły się andro­ge­nicz­nym zna­kiem roz­po­znaw­czym fran­cu­skie­go domu mody. Każ­de­go sezo­nu model Boy zaska­ku­je nas w róż­nych posta­ciach i roz­mia­rach – od mikro, po więk­sze i znacz­nie pojem­niej­sze. Podob­nie jak model Boy, kolej­na toreb­ka zapro­jek­to­wa­na przez Kar­la – Gabriel­le, sta­ła się hoł­dem dla Made­mo­isel­le Coco. Gdy tyl­ko poja­wi­ła się w kolek­cji wio­sna – lato 2017 wie­dzie­li­śmy, że będzie kolej­ną it-bag. Zain­spi­ro­wa­na struk­tu­rą lor­net­ki, z mięk­kim, skó­rza­nym kor­pu­sem i sztyw­nym dołem, a jed­no­cze­śnie wygod­na w nosze­niu, pozwa­la z łatwo­ścią i bez­piecz­nie zlo­ka­li­zo­wać na dnie nawet naj­mniej­sze i naj­de­li­kat­niej­sze rze­czy. Model Gabriel­le to tak­że pierw­sza toreb­ka w cało­ści zapro­jek­to­wa­na  jako model uni­sex, w któ­rej kam­pa­nii wystą­pił raper i muzyk, amba­sa­dor Cha­nel – Phar­rell Wil­liams. Jej nie­zwy­kle prak­tycz­ny fason i dłu­gi pasek pozwa­la na wszech­stron­ne nosze­nie, któ­re speł­ni ocze­ki­wa­nia zarów­no kobiet, jak i męż­czyzn. Wśród abso­lut­nie kul­to­wych mode­li tore­bek Cha­nel znaj­dzie­my prze­pięk­ne waria­cje na ich temat, m.in. kolo­ro­we twe­edo­we kla­sy­ki 2.55, skó­rza­ny worek na sznur­ku ze zło­ty­mi ele­men­ta­mi czy sza­ry, weł­nia­ny model z klap­ką z naj­now­szej kolek­cji jesień – zima 2019/20.

 

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Punk i elegancja - Chanel Haute Couture Jesień-zima 2020/21

Na wskroś eks­cen­trycz­na, a jed­nak peł­na roman­ty­zmu. Naj­now­sza kolek­cja Hau­te coutu­re fran­cu­skie­go domu mody na sezon jesień-zima 2020/21 to powrót do odważ­nej wizji Kar­la Lager­fel­da: uoso­bie­nie ele­gan­cji, ale i eks­cen­try­zmu. To nie­oczy­wi­ste uoso­bie­nie prze­py­chu i…
Więcej
Uroda

Jak dbać o skórę latem?

Każ­da pora roku ina­czej wpły­wa na kon­dy­cję naszej skó­ry. Dla­te­go tak waż­ne jest, aby dosto­so­wać codzien­ną pie­lę­gna­cję do panu­ją­cych warun­ków. Lato to suche powie­trze od kli­ma­ty­za­cji i moc­ne pro­mie­nio­wa­nie UV. Jak pie­lę­gno­wać skó­rę pod­czas cie­płych…
Więcej
Uroda

Lato Chanel w najgorętszym miejscu w Warszawie - UN ÉTÉ DE CHANEL

Jed­no z naj­go­ręt­szych miejsc zlo­ka­li­zo­wa­nych na mapie War­sza­wy, tuż nad Wisłą – Elek­trow­nia Powi­śle, już od 29 czerw­ca zamie­ni­ło się w wyjąt­ko­wą, let­nią prze­strzeń mar­ki Cha­nel.   UN ÉTÉ DE CHANEL to pro­jekt stwo­rzo­ny z…
Więcej