DesignStyl życia

Najmodniejsze meble w 2017

Patrząc na pogodę za oknem trudno w to uwierzyć, ale małymi krokami zbliża się do nas wiosna. Przed nowym sezonem warto odświeżyć nie tylko swoją garderobę, ale również wnętrze. Specjalnie dla Was redakcja VERS-24 przygotowała zestawienie najmodniejszych trendów wnętrzarskich nadchodzącego sezonu.

Najmodniejsze meble tego sezonu

Sofa, sto­lik, lam­pa, świeca

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE W DOMU NAJLEPIEJ!

Ogła­sza­my koniec chłod­nych wnętrz w sty­lu gla­mo­ur i tych zdo­mi­no­wa­nych przez biel. Nasze miesz­ka­nia naresz­cie będą przy­tul­ne, a naj­mod­niej­szym kolo­rem będzie…granat. My szcze­gól­nie pole­ca­my gra­na­to­wą sofę z aksa­mi­tu, na któ­rej przy­jem­nie spę­dzisz uro­czy wie­czór z książ­ką w ręku. Zamiast bia­łych sto­li­ków, teraz wybie­ra­my te ze szkla­ny­mi bla­ta­mi i koniecz­nie okrą­głe! Na wie­czór z książ­ką przy­da się rów­nież lam­pa. W tym sezo­nie sta­wia­my na te duże, desi­gner­skie. Nam szcze­gól­nie spodo­ba­ła się zja­wi­sko­wa lam­pa pod­ło­go­wa G10, zapro­jek­to­wa­na przez Gre­tę M.Grossman. Jej styl okre­śla­ny jest jako kali­for­nij­ski moder­nizm, dla­te­go pro­jek­ty Gre­ty świet­nie spraw­dzą się w nowo­cze­snych wnę­trzach. Nastro­jo­wy kli­mat w miesz­ka­niu naj­pro­ściej stwo­rzysz przy pomo­cy zapa­cho­wych świec.

Najmodniejsze meble tego sezonu

Fotel, donicz­ka, wazon, pół­ka

USPOKAJAJĄCA MOC ZIELENI

W poprzed­nim sezo­nie pisa­ły­śmy o mod­nym odcie­niu szma­rag­do­wym. Teraz zamie­nia­my go na woj­sko­wą zie­leń. War­to polu­bić ten kolor w swo­im miesz­ka­niu, ponie­waż ma on wła­ści­wo­ści uspo­ka­ja­ją­ce i odprę­ża­ją­ce. Możesz posta­wić na duży, wygod­ny fotel w kolo­rze zie­lo­nym lub prze­my­cać ten odcień do swo­je­go miesz­ka­nia w mniej­szych ele­men­tach, takich jak wazon czy po pro­stu.. zie­lo­ne rośli­ny. Koniecz­nie trzy­maj je w mini­ma­li­stycz­nych doni­cach. Naj­więk­szy ich wybór znaj­dziesz w Forest Design. Tym, któ­rzy lubią pięk­ne łączyć z prak­tycz­nym pole­ca­my nowo­cze­sną pół­kę, któ­ra wyglą­da jak mini schod­ki. Możesz posta­wić na niej ulu­bio­ne zdję­cia w ram­kach lub zie­lo­ne sukulenty.

Najmodniejsze meble tego sezonu

Dywan, komo­da, wózek, pły­ta winylowa

VINTAGE IS BACK! 

Nie­gdyś uwa­ża­ne za sym­bol kiczu , teraz wra­ca­ją w wiel­kim sty­lu. Wnę­trza w kli­ma­cie lat 70. i 80. to abso­lut­ny hit sezo­nu! Poszpe­raj w skle­pach vin­ta­ge. Mod­ny per­ski dywan kupisz na pchlim tar­gu, ale jego nowo­cze­sną wer­sję znaj­dziesz tak­że w ulu­bio­nej Ikei. Drew­nia­na komo­da sprzed kil­ku dekad dobrze spraw­dzi się nowo­cze­snym wnę­trzu, nada­jąc mu wyjąt­ko­we­go cha­rak­te­ru. Dodat­ko­wo meble z histo­rią mają jesz­cze jed­ną fan­ta­stycz­ną zale­tę – są wręcz nie­znisz­czal­ne. Sko­ro prze­trwa­ły kil­ka­dzie­siąt lat w świet­nym sta­nie, to z powo­dze­niem prze­ży­ją przy­naj­mniej dru­gie tyle. Miło­śni­kom rze­czy prak­tycz­nych i funk­cjo­nal­nych pole­ca­my zło­ty wózek na kół­kach. Nam od razu sko­ja­rzył się z kli­ma­tem pary­skich hote­li. Posta­wisz go w dowol­nym miej­scu miesz­ka­nia i z łatwo­ścią zmie­nisz jego poło­że­nie, gdy tyl­ko Ci się znu­dzi. Co wię­cej, świet­nie spraw­dzi się nie tyl­ko w roli pół­ki, czy szaf­ki noc­nej, ale rów­nież jako prze­no­śny barek lub sto­lik kawo­wy. Wisien­ką na tor­cie w Two­im kli­ma­tycz­nym miesz­ka­niu będzie muzy­ka, któ­ra doda ener­gii lub uspo­koi, w zależ­no­ści od nastro­ju. Ale uwa­ga – pły­ty CD, czy play­li­sty ze Spo­ti­fy zamień na sta­re i dobre winy­le. Dzię­ki temu odkry­jesz nową jakość muzy­ki i poczu­jesz, jak­byś napraw­dę prze­nio­sła się w czasie.

Tekst: Mar­ty­na Urbańska
Wybór: Yani­na Trapachka
Kola­że: Lau­ra Osakowicz

Komentarze

komentarzy

Related posts
DesignStyl życia

Najmodniejsze meble w tym sezonie według redakcji Vers-24

Sezon jesie­n­no-zimo­­wy to czas dłu­gich wie­czo­rów, spę­dza­nych w towa­rzy­stwie dużych i cie­płych ple­dów, w ogrom­nych mięk­kich fote­lach z książ­ką w ręku. Wte­dy chęt­niej zapa­la­my pięk­nie pach­ną­ce świe­­ce- my uwiel­bia­my i pole­ca­my szcze­gól­nie te nie­śmier­tel­ne od…
Więcej