DesignStyl życia

Najmodniejsze meble w tym sezonie według redakcji Vers-24

Najmodniejsze meble w tym sezonie

Sezon jesien­no-zimo­wy to czas dłu­gich wie­czo­rów, spę­dza­nych w towa­rzy­stwie dużych i cie­płych ple­dów, w ogrom­nych mięk­kich fote­lach z książ­ką w ręku. Wte­dy chęt­niej zapa­la­my pięk­nie pach­ną­ce świe­ce- my uwiel­bia­my i pole­ca­my szcze­gól­nie te nie­śmier­tel­ne od lat mar­ki Byre­do. W całym domu stwo­rzą nie­po­wta­rzal­ny nastrój. Świet­nie spraw­dzi się tak­że spray od Dip­ty­que np. ten o zapa­chu ambry, któ­ry przy­wo­dzi na myśl naj­pięk­niej­sze wspo­mnie­nia (nie tyl­ko te minio­ne­go lata) a jed­no­cze­śnie odświe­ża­ją nasze wnę­trza. Już teraz war­to pomy­śleć i roz­pla­no­wać jak spra­wić by nasze miesz­ka­nie pozo­sta­ło funk­cjo­nal­ne, a jed­no­cze­śnie przy­tul­ne i wciąż budzi­ło zachwyt. Vers-24 spe­cjal­nie dla Was przy­go­to­wał zesta­wy naj­mod­niej­szych i naj­bar­dziej pożą­da­nych mebli oraz akce­so­riów, któ­re upięk­szą wasze wnętrza.

Szma­ragd to nowy kolor- król wybie­gów i jak się oka­zu­je… nie tyl­ko! Wybie­ra­jąc do salo­nu pro­ste krze­sło będą­ce połą­cze­niem moder­ni­zmu i lat 70 w takim szma­rag­do­wym obi­ciu, całe­mu wnę­trzu nada­cie cha­rak­te­ru. Z cało­ścią świet­nie będą kom­po­no­wać się zło­te dodat­ki, takie jak duży prze­szklo­ny świecz­nik, któ­ry spraw­dzi się pod­czas chłod­nych wie­czo­rów, oraz mały, szkla­ny wsu­wa­ny sto­lik z pozła­ca­ne­go żela­za. Taki zestaw w połą­cze­niu z indu­strial­ną lamp­ką ze zło­tym klo­szem, uszla­chet­ni każ­dy pokój dzien­ny. Praw­dzi­wym hitem jest za to okrą­głe, zie­lo­ne lustro dostęp­ne w kil­ku roz­mia­rach, któ­re możesz powie­sić na ścia­nie bądź postawić.

Co, gdy uwiel­biasz prze­glą­dać maga­zy­ny modo­we i wnę­trzar­skie, a jed­no­cze­śnie ponad wszyst­ko cenisz sobie kom­fort, wygo­dę i spo­kój domo­we­go ogni­ska? Pro­jek­tan­ci na szczę­ście zadba­li o oso­by, któ­re uwiel­bia­ją wyle­gi­wać się godzi­na­mi w głę­bo­kich i dużych fote­lach. Z tą myślą stwo­rzy­li sze­ro­ki fotel w któ­rym zale­gniesz… na dobre. A nie­bie­ska opcja kolo­ry­stycz­na to pomysł, jak do tego wszyst­kie­go prze­my­cić naj­now­sze tren­dy. Do peł­ni szczę­ścia potrzeb­ny Ci już tyl­ko wiel­ki, mohe­ro­wy pled. Dla kon­tra­stu wybierz ten w kolo­rze sza­rym. Spraw­dzi się jako deko­ra­cja i ogrze­je, gdy prze­mar­z­niesz. W takie dni pod ręką war­to mieć album ze zdję­cia­mi (naj­le­piej zacho­dów słoń­ca), by z nostal­gią zatę­sk­nić za waka­cja­mi. Z pomo­cą przy­cho­dzi nowo­cze­sna, prze­szklo­na szaf­ka z witry­ną. Wyglą­da dość pro­sto, ale  dzię­ki temu, że jest ze szkła,  bez pro­ble­mu szyb­ko doko­nasz wybo­ru, po któ­rą książ­kę dziś się­gnąć. Zadbaj więc o odpo­wied­nie oświe­tle­nie-lamp­ka z sza­rym, odwró­co­nym klo­szem da Ci tyle świa­tła, ile potrze­ba two­rząc cie­pły, kame­ral­ny nastrój w całym poko­ju. Jeśli spo­ro piszesz, notu­jesz czy szki­cu­jesz, w zasię­gu wzro­ku przy­da się tak­że kla­sycz­ny, mie­dzia­ny kosz, któ­ry ide­al­nie spraw­dzi się np. na wyrwa­ne papiery.

Oka­zu­je się, że nie tyl­ko moda kocha podró­że w cza­sie- nasze meble rów­nież! Prze­pięk­ny, mar­mur­ko­wy sto­lik na kubek ulu­bio­nej kawy z wykrę­ca­ny­mi nóż­ka­mi, to żywy dowód na to, że połą­cze­nie nowo­cze­sno­ści i lat 60. może wyjść tyl­ko na dobre i… zachwy­cać! Do tak niskie­go sto­li­ka pro­po­nu­je­my mięk­ką, nie­wiel­ką pufę obi­tą sza­rym welu­rem (rów­nież sza­le­nie mod­nym w tym sezo­nie! O kolo­rze sza­rym chy­ba nie musi­my wspo­mi­nać?). Gwa­ran­tu­je­my, że jej sta­bil­ność Cię zasko­czy. Pomysł na ocie­ple­nie wnę­trza w 5 sekund? Pew­nie myśli­cie, że to nie­moż­li­we. Nic bar­dziej myl­ne­go, zna­my odpo­wiedź- dywan! Świet­nie spraw­dzi się per­ski. Duży, ciem­ny i weł­nia­ny, w tra­dy­cyj­ne wzo­ry, wyko­na­ny ręcznie. 

Najmodniejsze meble w tym sezonie

Lam­pa: Mala­bel­le 2350 pln
Krze­sło: NAP od 7134 pln
Sto­lik: ZARA Home 599 pln
Lustro: Eta­ge Pro­jects 624 eur
Świecz­nik: 99 pln

Najmodniejsze meble w tym sezonie

Szaf­ka: Mala­bel­le 2640 pln
Krze­sło: Ikea 1099 pln
Lam­pa: IIt­ta­la 490 eur
Koc: ZARA Home 459 pln
Kosz: Mala­bel­le 125.80 pln
Per­fu­my dla domu: Dip­ti­qye 44 eur
Puf: Nor­mann 460 eur
Album: D.A.P. 75 usd

Najmodniejsze meble w tym sezonie

Sto­lik: Patyna.pl 375 pln
Świecz­ka: Byre­do 55 eur
Dywan: The Line 10000 usd

Tekst: Mar­le­na Wysocka
Kola­że: Ola Kowalska
Wybór: Yani­na Trapachka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
    Related posts
    DesignStyl życia

    Najmodniejsze meble w 2017

    Patrząc na pogo­dę za oknem trud­no w to uwie­rzyć, ale mały­mi kro­ka­mi zbli­ża się do nas wio­sna. Przed nowym sezo­nem war­to odświe­żyć nie tyl­ko swo­ją gar­de­ro­bę, ale rów­nież wnę­trze. Spe­cjal­nie dla Was redak­cja VERS-24 przygotowała…
    Więcej