NewsroomPolecaneUrodaVers24 favoritesWłosy

Najlepsze szampony do włosów, które musisz poznać!

Nowe cięcie bądź kolor mogą naprawdę odmienić wygląd Twoich włosów. Nie ma się jednak do oszukiwać – tak naprawdę to produkty których używasz każdego dnia są w stanie realnie poprawić kondycję Twoich włosów. 

Najlepsze szampony do włosów

Naj­lep­sze szam­po­ny do wło­sów: Paul Mit­chell Instant Moistu­re łagod­ny szam­pon oczysz­cza­ją­cy, Paul Mit­chell Mara­ku­la­oil luk­su­so­wy szam­pon do pie­lę­gna­cji wło­sów prze­su­szo­nych i znisz­czo­nych, AWAPUHI WILD GINGER szam­pon, Joico Defy Dama­ge deli­kat­ny szam­pon do wło­sów do codzien­ne­go użyt­ku, Joico Body Luxe szam­pon, Joico Moistu­re Reco­ve­ry szm­pon, TEA TREE SCALP CARE szam­pon, SENSCIENCE PROFORMANCE BOOST szam­pon, TEA TREE SPECIAL COLOR ener­ge­ty­zu­ją­cy szampon.

Bez wąt­pie­nia nie­od­łącz­nym ele­men­tem codzien­nej pie­lę­gna­cji wło­sów jest ich mycie. Naj­czę­ściej wybie­ra­my szam­pon, któ­ry uwa­ża­my za ide­al­ny dla nasze­go rodza­ju wło­sów. Tym­cza­sem kupu­je­my go, a z cza­sem oka­zu­je się, że efek­tów brak, a my pozo­sta­je­my z tymi samy­mi wło­sa­mi – bez poły­sku i i zdro­we­go wyglą­du. Pie­lę­gna­cja wło­sów nie jest bowiem uni­wer­sal­na – co wię­cej, w rze­czy­wi­sto­ści praw­do­po­dob­nie jest nawet bar­dziej skom­pli­ko­wa­na, niż pie­lę­gna­cja skóry!

Jaki jest zatem  naj­lep­szy spo­sób na odko­do­wa­nie, co napraw­dę dzia­ła na nasze wło­sy? Odpo­wied­nia wie­dza w połą­cze­niu z meto­dą prób i błę­dów może zdzia­łać cuda. Poznaj­cie nasze spraw­dzo­ne szam­po­ny do wło­sów, któ­re musisz poznać!

Ulgę znisz­czo­nym wło­som przy­wró­cą deli­kat­ne szam­po­ny do wło­sów, ide­al­ne do codzien­ne­go użyt­ku, w dodat­ku bez  SLS i SLES. Dzię­ki nim nasza skó­ra gło­wy pozo­sta­nie  deli­kat­nie oczysz­czo­na, a  opty­mal­ny poziom nawil­że­nia wło­sów zosta­nie przy­wró­co­ny, przy jed­no­cze­snym uzy­ska­niu efek­tu mięk­ko­ści i gład­ko­ści. Takie szam­po­ny dodat­ko­wo sku­tecz­nie chro­nią kolor prze­dłu­ża­jąc  jego trwa­łość. Jeże­li szu­kasz szam­po­nu, któ­ry przy­wró­ci im wła­ści­wą wil­got­ność wybierz te sil­nie nawil­ża­ją­ce. Z pew­no­ścią będzie to pierw­szy krok do przy­wró­ce­nia życia suchym wło­som. Taki szam­pon z regu­ły  prze­zna­czo­ny jest do każ­de­go rodza­ju wło­sów i zapew­nia im odpo­wied­nie nawil­że­nie zapo­bie­ga­jąc ich odwodnieniu.

Szam­pon prze­zna­czo­ny do codzien­nej pie­lę­gna­cji musi przede wszyst­kim sku­tecz­nie oczysz­czać nie tyl­ko wło­sy, ale i skó­rę gło­wy. Dzię­ki temu nasze wło­sy pozo­sta­ną czy­ste i świe­że, zacho­wu­jąc swój blask. Dodat­ko­wo skó­ra gło­wy zosta­nie wzmoc­nio­na, a wło­sy sta­ną się sil­ne i gęste. 

Prze­su­szo­ne i znisz­czo­ne wło­sy ura­tu­ją szam­po­ny boga­te w olej­ki. Tak wyso­ka kon­cen­tra­cja skład­ni­ków odżyw­czych oraz kwa­sów ole­ino­wych pozwo­li nawil­żyć oraz wzmoc­nić struk­tu­rę wło­sa od wewnątrz. 

Jeśli zma­gasz się z cien­ki­mi i deli­kat­ny­mi wło­sa­mi, postaw na szam­po­ny z zawar­to­ścią bio­ty­ny, któ­re nie tyl­ko będą je pie­lę­gno­wać, ale pozwo­lą stwo­rzyć opty­mal­ne warun­ki do ich wzro­stu, popra­wia­jąc ich ogól­ny stan. Takie szam­po­ny z regu­ły zwięk­sza­ją rów­nież obję­tość wło­sów i spra­wia, że znacz­nie lepiej pod­da­ją się codzien­nej sty­li­za­cji. 

Fryzjerka Ewelina Wilk Salon Fryzjerski Creative Hair

Fry­zjer­ka Ewe­li­na Wilk, Salon Fry­zjer­ski Cre­ati­ve Hair

Ewe­li­na Wilk, fry­zjer­ka z zespo­łu Cre­ati­ve Hair przy­po­mi­na, że po let­nim, sło­necz­nym sezo­nie wło­sy mogą stać się znacz­nie bar­dziej osła­bio­ne, cien­kie i puszą­ce, a ich kolor jed­no­cze­śnie  wybla­kły i pozba­wio­ny poły­sku. Pod­sta­wą do przy­wró­ce­nia wło­som ich wital­no­ści i zdro­wia jest odpo­wied­nia pie­lę­gna­cja i dobrze dobra­ny szam­pon, któ­ry zadba pro­fe­sjo­nal­nie nie tyl­ko o wło­sy, ale i skó­rę gło­wy. Jed­no­cze­śnie przy­po­mi­na, że jako uzu­peł­nie­nie codzien­nej pie­lę­gna­cji do szam­po­nu war­to dołą­czyć rów­nież boga­tą w skład­ni­ki aktyw­ne odżyw­kę, pozo­sta­wia­jąc ją na odci­śnię­tych z nad­mia­ru wody wło­sach przez 2–3 minuty.

War­to rów­nież lamen­tach, że o dobra­nie naj­lep­sze­go zesta­wu pie­lę­gna­cyj­ne­go dla swo­ich wło­sów war­to popro­sić swo­je­go fry­zje­ra, któ­ry dzię­ki ana­li­zie roz­po­zna potrze­by wło­sów oraz skó­ry głowy.

Salon Fry­zjer­ski Cre­ati­ve Hair
ul. Zgo­da 13
00–012 Warszawa
Tel. 516 719 526

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy