UrodaVers24 favorites

Najlepsze serum do twarzy

Serum dostarcza naszej skórze zastrzyku nawilżenia i wartości odżywczych. To najbardziej skoncentrowany produkt jaki nakładamy na twarz. Dlatego właśnie warto go używać – na oczyszczoną i stonizowaną skórę, przed kremem, którego używasz na codzień. Jeżeli jeszcze go nie używałaś, wypróbuj a na prawdę zauważysz różnice!

Najlepsze serum do twarzy

1. SÉRÉNAGE ODŻYWCZE SERUM POPRAWIAJĄCE GĘSTOŚĆ I WITALNOŚĆ SKÓRY

Arse­nał wyjąt­ko­wych skład­ni­ków aktyw­nych, zamknię­to w lek­kiej kon­sy­sten­cji, dzię­ki cze­mu serum szyb­ko wni­ka w skó­rę, uwal­nia­jąc skład­ni­ki aktyw­ne i zwięk­sza­jąc sku­tecz­ność kre­mu. Ma deli­kat­ny zapach o nucie kwia­to­wej. Testo­wa­ny pod kon­tro­lą der­ma­to­lo­gicz­ną i oftal­mo­lo­gicz­ną.

Sto­so­wać w for­mie kura­cji (21 dni/ 2–3 razy w roku), rano i/lub wie­czo­rem na twarz i szyję,pod Krem na dzień lub Krem na noc.

H.A.F. Frak­cje Kwa­su Hia­lu­ro­no­we­go (2 razy więk­sze stę­że­nie niż w kre­mie) o kon­tro­lo­wa­nym i zróż­ni­co­wa­nym roz­mia­rze, sty­mu­lu­ją w skó­rze wła­ści­wej fizjo­lo­gicz­ny pro­ces syn­te­zy kwa­su hia­lu­ro­no­we­go, przy­wra­ca­jąc nawil­że­nie, wypeł­nie­nie oraz wzmoc­nie­nie włó­kien pod­trzy­mu­ją­cych skó­rę. Zawar­ty w for­mu­le serum Gli­ko­le­ol – induk­tor kwa­su lino­le­no­we­go, wspo­ma­ga syn­te­zę natu­ral­nych lipi­dów w skó­rze. Wyso­ka zawar­tość Wody Ter­mal­nej Avène, koi i łago­dzi skó­rę.

2. NUXE ULTRA KOMPLEKSOWE SERUM PRZECIWSTARZENIOWE PRZYWRACAJĄCE SKÓRZE GĘSTOŚĆ

To kom­plek­so­we serum prze­ciw­sta­rze­nio­we przy­wra­ca gęstość skó­rze, zawie­ra komór­ki dwu-kwia­to­we® sza­fra­nu i bugen­wil­li, rege­ne­ru­je skó­rę i ujed­no­li­ca jej kolo­ryt. Skó­ra wyglą­da mło­dziej i pro­mie­nie­je bla­skiem. Kolo­ryt jest jed­no­li­ty i roz­ja­śnio­ny. Owal twa­rzy jest wyraź­niej­szy, a rysy „pod­cią­gnię­te”. Zawie­ra co naj­mniej 93% skład­ni­ków pocho­dze­nia natu­ral­ne­go (w tym komór­ki dwu-kwia­to­we® sza­fra­nu i bugen­wil­li oraz wyciąg z kro­ku­sa) Nie zawie­ra para­be­nów. Zapach kwia­tu poma­rań­czy, mali­ny i drze­wa san­da­ło­we­go.

3. LA PRAIRIE ANTI-AGING RAPID RESPONSE BOOSTER

Naj­bar­dziej zaawan­so­wa­ne i naj­szyb­ciej dzia­ła­ją­ce serum prze­ciw­zmarszcz­ko­we w kolek­cji Anti-Aging.

To wyjąt­ko­we serum łączy w sobie inten­syw­ne dzia­ła­nie prze­ciw­zmarszcz­ko­we, restruk­tu­ry­zu­ją­ce i wygła­dza­ją­ce, gwa­ran­tu­jąc spek­ta­ku­lar­ną reduk­cję linii i zmarsz­czek oraz zauwa­żal­ną popra­wę jako­ści skó­ry. Efek­ty są widocz­ne już po upły­wie dwóch tygo­dni.

Tajem­ni­cą sku­tecz­no­ści nowe­go serum jest inno­wa­cyj­ny i pre­cy­zyj­ny sys­tem dostar­cza­nia prze­ciw­zmarszcz­ko­wych, nawil­ża­ją­cych i restruk­tu­ry­zu­ją­cych skład­ni­ków aktyw­nych wprost do dedy­ko­wa­nych komó­rek skó­ry. Pep­ty­dy i neu­ro­pep­ty­dy syn­te­zu­ją kola­gen i ela­sty­nę, popra­wia­ją nawil­że­nie widocz­nie niwe­lu­ją upływ cza­su. Zawar­te w serum skład­ni­ki pocho­dze­nia mor­skie­go oraz roślin­ne­go mają dzia­ła­nie restruk­tu­ry­zu­ją­ce, złusz­cza­ją­ce i wygła­dza­ją­ce skó­rę, dodat­ko­wo zmniej­sza­jąc widocz­ność roz­sze­rzo­nych porów i zmarsz­czek. Pre­cy­zyj­ny sys­tem dostar­cza­nie skład­ni­ków do komó­rek skó­ry jest gwa­ran­cją szyb­kie­go efek­tu dzia­ła­nia serum.

4. FILORGA MEDI-COSMETIQUE PERFECT+ serum dla dosko­na­łej skó­ry

 Serum dzia­ła nawil­ża­ją­co, ujędr­nia­ją­co i roz­ja­śnia­ją­co na skó­rę. Zawie­ra­ją naj­bar­dziej sku­tecz­ne skład­ni­ki (np. kwas hialuronowy).Kosmetyki Filor­ga przy­wra­ca­ją skó­rze utra­co­ny blask, gęstość i jędr­ność. Dzię­ki nim pozbę­dziesz się zmarsz­czek i nie­do­sko­na­ło­ści i speł­ni Two­je marze­nia o nie­prze­mi­ja­ją­cym pięk­nie. Nic dziw­ne­go, że są sto­so­wa­ne przez cały sze­reg cele­bry­tów. Mar­ka Filor­ga z pew­no­ścią zain­te­re­su­je wszyst­kich, któ­rzy sta­wia­ją na wyso­ką jakość nie­za­leż­nie od ceny, marzą o mło­dym wyglą­dzie i chcą być atrak­cyj­ni.

5. SVR Den­si­tium Con­cèn­tre

Skon­cen­tro­wa­ny pre­pa­rat do pie­lę­gna­cji skó­ry doj­rza­łej, zapo­bie­ga­ją­cy wiot­cze­niu skó­ry. Dzię­ki aktyw­nym skład­ni­kom przy­wra­ca jędr­ność, spły­ca zmarszcz­ki oraz popra­wia owal twa­rzy. Przy­wra­ca zdol­ność rege­ne­ra­cji komó­rek skó­ry, skó­ra sta­je się widocz­nie bar­dziej napię­ta. Sta­no­wi ide­al­ną bazę pod maki­jaż. Deli­kat­nie per­fu­mo­wa­ny. Pro­dukt prze­ba­da­ny der­ma­to­lo­gicz­nie na skó­rze wraż­li­wej, nie zawie­ra para­be­nów. Sto­so­wać rano oraz/lub wie­czo­rem, zwłasz­cza na kon­tu­rach twa­rzy, prze­su­wa­jąc się do zewnątrz od bro­dy wzdłuż kra­wę­dzi szczę­ki.

Tekst:Laura Osa­ko­wicz, mate­ria­ły pra­so­we
Kola­że: Lau­ra Osa­ko­wicz

Komentarze

komen­ta­rzy