UrodaVers24 favorites

Najlepsze serum do twarzy

Serum dostar­cza naszej skó­rze zastrzy­ku nawil­że­nia i war­to­ści odżyw­czych. To naj­bar­dziej skon­cen­tro­wa­ny pro­dukt jaki nakła­da­my na twarz. Dla­te­go wła­śnie war­to go uży­wać – na oczysz­czo­ną i sto­ni­zo­wa­ną skó­rę, przed kre­mem, któ­re­go uży­wasz na codzień. Jeżeli…

Więcej