UrodaZdrowie

Najlepsze napoje na gorące dni

Tekst: Hele­na Chmielewska
Zdję­cia: Vers24

By uga­sić pra­gnie­nie się­ga­my po róż­ne napo­je, a siła przy­zwy­cza­jeń naj­czę­ściej pod­po­wia­da nam by kupić aku­rat te, któ­re nie dzia­ła­ją na nas naj­le­piej – kolo­ro­we, gazo­wa­ne, prze­sło­dzo­ne, ener­ge­tycz­ne lub na bazie alko­ho­lu. Tym­cza­sem praw­dzi­wie orzeź­wia­ją­ce picie powin­no zapew­nić, rów­nież odpo­wied­nie nawod­nie­nie i dostar­czyć nie­zbęd­nych skład­ni­ków. Dla­cze­go? W trak­cie poce­nia tra­ci­my wodę, a wraz z nią pozby­wa­my się nie tyl­ko kom­po­nen­tów mine­ral­nych, ale i dro­go­cen­nych wita­min. Nasza redak­cja sta­ra się udo­wad­niać, że zdro­wo nie zawsze musi zna­czyć nud­no lub mniej sma­ko­wi­cie, dla­te­go przy­go­to­wa­ły­śmy 3 pro­po­zy­cje, któ­re pole­ca­my prze­te­sto­wać na wła­snej skórze.

# 1 Woda mineralna z naturalnymi dodatkami

Woda mineralna

U doro­słe­go czło­wie­ka zawar­tość wody w orga­ni­zmie wyno­si zazwy­czaj 60 pro­cent, zaś dzien­nie zapo­trze­bo­wa­nie to oko­ło  2,5 litra spo­ży­wa­ne­go pły­nu. To nie jedy­ny (odsy­ła­my do wcze­śniej­szych publi­ka­cji), ale wystar­cza­ją­cy powód by mia­no­wać ją na obo­wiąz­ko­wy let­ni napój. Tym, któ­rzy nie lubią jej sma­ku suge­ru­je­my dorzu­ce­nie liścia mię­ty i wci­śnię­cia nie­co cytry­ny. Nie­któ­rzy zachwa­la­ją sobie mie­szan­kę z łyż­ką mio­du lub pla­ster­ka­mi świe­że­go ogór­ka. Innym spo­so­bem na zmia­nę sma­ku wody, jest przy­go­to­wa­nie pysz­nych, aro­ma­tycz­nych kostek lodu z sezo­no­wy­mi owo­ca­mi, np. tru­skaw­ka­mi, mali­na­mi, czy jago­da­mi. Mogą to być całe kawał­ki lub eko­lo­gicz­ne syro­py z krót­kim ter­mi­nem waż­no­ści. Pyszności!

# 2 Mrożona herbata

Mrożona herbata

Oczy­wi­ście nie mamy tu na myśli czar­nej! Zie­lo­na her­ba­ta spo­wal­nia sta­rze­nie i wspo­ma­ga odchu­dza­nie, bia­ła  poma­ga w pro­fi­lak­ty­ce róż­nych odmian raka i obni­ża ciśnie­nie krwi. Dla kone­se­rów napar z hibi­sku­sa. Ci, któ­rzy na co dzień uży­wa­ją cukru mogą pod­krę­cić smak za pomo­cą natu­ral­ne­go sło­dzi­ka – ste­wii. Praw­dzi­wa fuzja sma­ków… ale nie wierz nam na sło­wo – przetestuj!

# 3 Naturalne izotoniki i świeżo wyciskane soki

świeżo wyciskane soki

Jeśli pro­wa­dzisz aktyw­ny tryb życia, dosko­na­łym pomy­słem będzie izo­to­nik. Wbrew pozo­rom w natu­rze wystę­pu­je ich napraw­dę spo­ro i tu dobrym przy­kła­dem jest bar­dzo mod­na woda koko­so­wa. Woli­cie goto­wy prze­pis? Wystar­czy pół litra nie­ga­zo­wa­nej wody, 1–2 łyż­ki glu­ko­zy (moż­na ją kupić w każ­dej apte­ce lub skle­pie dla spor­tow­ców; zawar­ty w niej cukier szyb­ciej się wchła­nia i jest łatwiej przy­swa­jal­ny przez orga­nizm), szczyp­ta soli, jed­na cytry­na i jed­na poma­rań­cza. Po dokład­nym wyci­śnię­ciu owo­ców nale­ży zmie­szać skład­ni­ki, a całość ener­gicz­nie wymie­szać. Za dużo zacho­du? Wrzuć wybra­ne dary natu­ry do soko­wi­rów­ki – możesz dodać, tak­że ulu­bio­ne warzy­wa. Szyb­ko, zdro­wo, wygod­nie, a przede wszyst­kim smacznie.

For Vers-24 , Warsaw

_____
POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Uważa, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko można osiągnąć ciężką pracą i wiarą w swoje siły. Uczennica V liceum w Krakowie, amatorka podróży i dobrych filmów. Nieustannie kursuje między Krakowem i Warszawą. Uwielbia zaczynać dzień od dobrej kawy i włoskiego Vogue'a. Żyje chwilą, marzy o studiach projektowania ubioru w Mediolanie oraz przeszklonym penthousie w Nowym Jorku. Kocha modę, sztukę nowoczesną i piękne wnętrza. Ponad wszystko ceni chwile spędzone w towarzystwie najbliższych przyjaciół oraz okazje poznania nowych zakątków świata.

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *