MOYE PREMIUM BESPOKE

Dbając o najbardziej wymagających klientów, marka MOYE wprowadza niezwykłe nowości. Zmysłowo otulające ciało jedwabie, zyskują jeszcze bardziej intymny charakter. Nowa oferta BESPOKE obejmuje ręcznie malowany monogram oraz usługę szycia na miarę – w której jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia zamawiającego.

Malo­wa­nie na jedwa­biu jest praw­dzi­wą sztu­ką, wyma­ga­ją­cą wyjąt­ko­wej pre­cy­zji i wpra­wy. Ręcz­nie malo­wa­ny mono­gram to szla­chet­ny i sub­tel­ny rodzaj per­so­na­li­za­cji, nada­ją­cy rze­czom oso­bi­sty cha­rak­ter.  To nie­po­wta­rzal­ne zdo­bie­nie na tka­ni­nie jest nie­zwy­kle gład­kie, deli­kat­ne dla skó­ry i nie powo­du­je podraż­nień. Per­so­na­li­za­cja mono­gra­mem moż­li­wa jest na każ­dym mode­lu z kolek­cji. Sub­tel­ny mono­gram na saty­no­wych figach, kla­sycz­ne ini­cja­ły na man­kie­cie koszu­li, dys­kret­ne zna­ko­wa­nie wewnątrz koł­nie­rzy­ka czy też zdo­bie­nie na pli­sie kimo­na – wszyst­ko jest moż­li­we!

Mono­gra­my wyko­ny­wa­ne są w dwóch sty­lach – zdo­bio­nym CLASSIC oraz mini­ma­li­stycz­nym MODERN – i w aż pię­ciu dostęp­nych kolo­rach. Co wię­cej, ręcz­nie malo­wa­ne ini­cja­ły są trwa­łe i odpor­ne na wodę.

Dzię­ki nowej usłu­dze szy­cia na mia­rę, moż­li­we sta­ło się urze­czy­wist­nie­nie każ­dej jedwab­nej wizji klien­ta. Współ­pra­cu­jąc z naj­lep­szy­mi wło­skim manu­fak­tu­ra­mi, MOYE ofe­ru­je sze­ro­ki wybór tka­nin – od poły­sku­ją­cych satyn, poprzez deli­kat­ne szer­me­zy oraz mato­we kre­py.  Per­fek­cyj­ne wyko­na­nie i dobór szla­chet­nych mate­ria­łów naj­wyż­szej jako­ści to gwa­ran­cja satys­fak­cji sama w sobie.

Tekst/zdjęcia: Infor­ma­cje pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy