Uroda

Gładka, nawilżona skóra gotowa na aplikację korektora – Bobbi Brown Vitamin Enriched Eye Base

Pełne przygotowanie skóry już za pomocą jednego, szybkiego gestu – czy to możliwe? Uniwersalny krem nawilżający i baza nr 1 do twarzy marki Bobbi Brown właśnie zadebiutowała w specjalnej wersji przeznaczonej do szczególnej pielęgnacji skóry okolic oczu. Działa niczym multiwitamina dla skóry – intensywnie nawilża, odżywia, ujędrnia i zmiękcza drobne zmarszczki. Subtelna i o lekkiej konsystencji, a jednocześnie naładowana składnikami odżywczymi, wygładza skórę.

Bobbi Brown baza pod oczami

Naj­now­sza Vita­min Enri­ched baza pod oczy

Ten wyjąt­ko­wy krem został zapro­jek­to­wa­ny dla wszyst­kich typów skó­ry: zarów­no dla tych, któ­rzy szu­ka­ją uni­wer­sal­ne­go, sil­nie odżyw­cze­go kre­mu pod oczy, jak i tych, któ­rzy szu­ka­ją ide­al­nej bazy pod korek­tor. Zapro­jek­to­wa­na spe­cjal­nie tak, by już pod­czas jed­nej apli­ka­cji nawil­żyć, odży­wić i wygła­dzić skó­rę. Naj­now­sza Vita­min Enri­ched Eye Base dostar­cza wyma­ga­ją­cej, a jed­no­cze­śnie deli­kat­nej skó­rze w oko­li­cy oczu mul­ti­wi­ta­mi­no­we­go nawil­że­nia połą­czo­ne­go z wygła­dza­ją­cą bazą przy­go­to­wu­ją­cą skó­rę pod apli­ka­cję korek­to­ra. To wszyst­ko, co kochasz w Vita­min Enri­ched Face Base: od jej lek­kiej, aksa­mit­nej, otu­la­ją­cej kon­sy­sten­cji, aż po dobre dla Two­jej skó­ry skład­ni­ki – od teraz wszyst­ko to znaj­dziesz w kom­plek­so­wej for­mu­le pod oczy.

Odżyw­cza mie­szan­ka wita­min – wita­mi­ny B3, B5, B6, B9 i B12 oraz hia­lu­ro­nian sodu i masło shea pobu­dza­ją i bły­ska­wicz­nie popra­wia­ją wygląd i tek­stu­rę skó­ry, jed­no­cze­śnie zapew­nia­jąc jej natych­mia­sto­we i dłu­go­trwa­łe nawil­że­nie.  Wystar­czy tyl­ko po poran­nej, codzien­nej ruty­nie nało­żyć pro­dukt pal­ca­mi na skó­rę wokół oczu, deli­kat­nie go wkle­pu­jąc. Dzię­ki zawar­to­ści kwa­su hia­lu­ro­no­we­go, krem gwa­ran­tu­je inten­syw­ne i dłu­go­trwa­łe nawil­że­nie, któ­re odświe­ża i nawad­nia skó­rę pod ocza­mi, zapew­nia­jąc jej opty­mal­ne wygła­dze­nie. Co wię­cej, zawar­ta w kosme­ty­ku kom­po­zy­cja wita­min poma­ga sil­nie odży­wić skó­rę pod ocza­mi, zmniej­sza­jąc widocz­ność drob­nych linii i zmarsz­czek oraz jak naj­le­piej przy­go­to­wu­jąc tę oko­li­cę skó­ry do apli­ka­cji maki­ja­żu. Odżyw­cza, ale jed­no­cze­śnie zawsze lek­ka for­mu­ła z masłem Shea łatwo się roz­pro­wa­dza i natych­miast wchła­nia, zmięk­cza­jąc, wygła­dza­jąc, odży­wia­jąc i rów­no­wa­żąc deli­kat­ną skó­rę pod oczami.

W rezul­ta­cie, skó­ra w oko­li­cach oczu jest ide­al­nie gład­ka i per­fek­cyj­nie przy­go­to­wa­na do apli­ka­cji korektora.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Moc naturalnego piękna - Bobbi Brown x Ulla Johnson 

Nowy Jork to mek­ka naj­więk­szych marek kosme­tycz­nych i jed­na z naj­bar­dziej dyna­micz­nych sto­lic mody. Cza­sem naj­po­pu­lar­niej­sze mar­ki łączą jed­nak siły, aby zapre­zen­to­wać coś abso­lut­nie wyjąt­ko­we­go. Tak też sta­ło się w przy­pad­ku nowej limi­to­wa­nej kolek­cji Bobbi…
Więcej
MakijażUroda

Idealny makijaż oka z Bobbi Brown

Nawet naj­lep­sze eyeli­ne­ry czy cie­nie do powiek czę­sto mogą wyda­wać się nam zare­zer­wo­wa­ne na piąt­ko­wy wie­czór z przy­ja­ciół­mi czy wyjąt­ko­we oka­zje. Mając jed­nak na uwa­dze, że obec­nie więk­szość cza­su spę­dza­my w domu – nic nie…
Więcej
Uroda

Bobbi Brown Minis Collection - wielkie możliwości ukryte w małej pojemności

Marzysz o swo­ich ulu­bio­nych kosme­ty­kach do maki­ja­żu w wer­sji mini? Tak, aby już w kil­ka sekund, w każ­dym miej­scu móc szyb­ko pod­kre­ślić usta, oczy, a nawet oczy­ścić twarz, gdy ta tego potrze­bu­je? Dzię­ki naj­now­szej kolekcji…
Więcej