Moda

Minimalizm w Polsko-Szwedzkim wydaniu – Melismee

Melismee to prawdziwie Polsko-Szwedzkie połączenie – marka, która powstała z miłości do pięknych rzeczy, a której projekty tworzone są w Sztokholmie przez założycielkę, Kamilę Sankowski – Polkę mieszkającą w Sztokholmie. Szycie odbywa się zaś w polskich szwalniach. To prawdziwy hołd dla skandynawskiego minimalizmu, a jednocześnie romantyczne i kobiece ubrania o wysokiej jakości, stworzone ze starannie wyselekcjonowanych materiałów ze szlachetnych, naturalnych tkanin takich jak delikatny jedwab i miękki kaszmir.

Minimalizm w Polsko-Szwedzkim wydaniu - Melismee

Mar­ka sku­pia się głów­nie na świa­do­mym podej­ściu do mody i bar­dzo poważ­nie pod­cho­dzi do eko­lo­gii, jak i dba­ło­ści o śro­do­wi­sko. Meli­smee zwra­ca uwa­gę na zacho­dzą­ce w kli­ma­cie zmia­ny i dba­łość o śro­do­wi­sko, dla­te­go też każ­dy pro­jekt two­rzo­ny jest zgod­nie z zało­że­nia­mi mar­ki i jest nakie­ro­wa­ny na zrów­no­wa­żo­ną modę. To dla­te­go, każ­de z nowo powsta­łych kolek­cji są ponad­cza­so­we i z pew­no­ścią prze­trwa­ją nie jeden sezon. Ubra­nia Meli­smee są stwo­rzo­ne dla kobiet, któ­re uwiel­bia­ją eks­pe­ry­men­to­wać z modą, ale mimo to cenią sobie ponad­cza­so­we pięk­no i nie chcą rezy­gno­wać z kom­for­tu czy odpo­wie­dzial­no­ści spo­łecz­nej. Szcze­gól­nie teraz, gdy żyje­my w cza­sach nad­mier­nej kon­sump­cji, z dostę­pem nie­mal do wszyst­kie­go – wów­czas wybór sta­je się jesz­cze trud­niej­szy. Dla­te­go mar­ka sta­ra się budo­wać świa­do­mość kon­su­men­tów, sta­wia­jąc przede wszyst­kim na jakość, któ­ra podob­nie jak wspie­ra­nie rodzi­me­go biz­ne­su są jed­ny­mi z pod­sta­wo­wych fila­rów fir­my. Na próż­no szu­kać więc coty­go­dnio­wych nowo­ści – każ­da z kolek­cji two­rzo­na jest w duchu no sean­son i jedy­nie dwa, do trzech razy w sezo­nie dołą­cza­ne są nowe modele.

Meli­smee z pew­no­ścią wyróż­nia się na naszym lokal­nym ryn­ku jako­ścią oraz mate­ria­ła­mi – przy two­rze­niu kolek­cji uży­wa­ny jest bowiem wyłącz­nie jedwab i kasz­mir. W przy­szło­ści, zosta­nie tak­że powięk­szo­na o mode­le z gra­fi­ka­mi mar­ki oraz ręcz­nie robio­ne swe­try. Na wio­snę 2021 mar­ka pro­po­nu­je mnó­stwo kobie­cych kro­jów, łatwo dopa­so­wu­ją­cych się do syl­wet­ki,  dzię­ki moż­li­wo­ści prze­wią­zy­wa­nia w pasie. Takie roz­wią­za­nie spra­wia, że ubra­nia są wie­lo­funk­cyj­ne i wygod­nie w codzien­nym użyt­ko­wa­niu. Wio­sen­na kolek­cja to wyraz inspi­ra­cji Skan­dy­na­wią, a co za tym idzie: jej mini­ma­li­zmem i funk­cjo­nal­no­ścią, co spryt­nie prze­ła­ma­no roman­ty­zmem i kobie­co­ścią w posta­ci bufek, nie­ty­po­wych wią­zań czy deta­li, takich jak obszy­wa­ne guzi­ki. 

Minimalizm w Polsko-Szwedzkim wydaniu - Melismee Minimalizm w Polsko-Szwedzkim wydaniu - Melismee ubrania - Melismee ubrania - Melismee ubrania - Melismee ubrania - Melismee ubrania - Melismee ubrania - Melismee ubrania - Melismee ubrania - Melismee ubrania - Melismee

Jeśli miłość do pięknych rzeczy nie jest Ci obca, Melismee to z pewnością marka, w której znajdziesz coś dla siebie.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Feeria kolorów na wiosnę

Mar­ka Meli­smee two­rzy swo­je kolek­cje, bazu­jąc na takich war­to­ściach jak jakość, mini­ma­lizm, kla­sy­ka i nie­wy­mu­szo­ny roman­tyzm. W poprzed­nich sezo­nach domi­nu­ją­cym kolo­rem była czerń, jed­nak na wio­snę 2022 mar­ka posta­wi­ła na feerię paste­lo­wych kolo­rów, któ­re zachwycają…
Więcej