Moda

Feeria kolorów na wiosnę

Marka Melismee tworzy swoje kolekcje, bazując na takich wartościach jak jakość, minimalizm, klasyka i niewymuszony romantyzm. W poprzednich sezonach dominującym kolorem była czerń, jednak na wiosnę 2022 marka postawiła na feerię pastelowych kolorów, które zachwycają połyskującymi pantonami na jedwabnych tkaninach.

Feeria kolorów na wiosnę

Nowa kolek­cja mar­ki Meili­smee zachwy­ca paste­lo­wy­mi kolo­ra­mi inspi­ro­wa­ny­mi bar­wa­mi  Kopen­ha­gi. Ponad­cza­so­wy design prze­ni­ka się tu z odważ­ny­mi kolo­ra­mi, uwo­dzi zmy­sło­wy­mi, roman­tycz­ny­mi kro­ja­mi, bazu­jąc na natu­ral­nych jedwab­nych i kasz­mi­ro­wych tka­ni­nach, któ­re otu­la­ją cia­ło. Każ­dy ele­ment kolek­cji został zapro­jek­to­wa­ny w ten spo­sób, żeby klient­ki czu­ły się nie­zwy­kle kobie­co i komfortowo.

Głów­ną inspi­ra­cją przy two­rze­niu kolek­cji były kolo­ro­we, ale sto­no­wa­ne bar­wy, w tym sezo­nie posta­wi­li­śmy na róże, wrzo­sy, mię­to­we odcie­nie zie­le­ni, czy deli­kat­ne­go nie­bie­skie­go. Nie zabrak­nie rów­nież prin­tów”- mówi Kami­la San­kow­ski – zało­ży­ciel­ka i pro­jek­tant­ka marki.

W tym sezo­nie misją skan­dy­naw­skiej mar­ki jest doda­wa­nie kobie­tom odwa­gi w wybo­rze kolo­rów i prin­tów, zachę­ca­nie do pew­ne­go rodza­ju nie­wy­mu­szo­nej ele­gan­cji. Wyznacz­ni­kiem Meli­smee jest mini­ma­li­zmy, któ­ry prze­ja­wia się w sta­wia­niu na jakość, a nie ilość.

Dun­ki, któ­re były inspi­ra­cją dla naj­now­szej kolek­cji, cechu­je bar­dzo kolo­ro­wy styl, lubią wybie­rać eko­lo­gicz­ne roz­wią­za­nia i pro­jek­ty, któ­re zagosz­czą w ich sza­fach na wie­le sezo­nów – to było naszą naj­więk­szą inspi­ra­cją” – pod­kre­śla Kami­la Sankowski.

Marka Melismee Marka Melismee Marka Melismee Marka Melismee Marka Melismee Marka Melismee Marka Melismee Marka Melismee Marka Melismee Marka Melismee Marka Melismee Marka Melismee Marka Melismee  Marka Melismee

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

 

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Minimalizm w Polsko-Szwedzkim wydaniu - Melismee

Meli­smee to praw­dzi­wie Pol­sko-Szwedz­kie połą­cze­nie – mar­ka, któ­ra powsta­ła z miło­ści do pięk­nych rze­czy, a któ­rej pro­jek­ty two­rzo­ne są w Sztok­hol­mie przez zało­ży­ciel­kę, Kami­lę San­kow­ski – Polkę miesz­ka­ją­cą w Sztok­hol­mie. Szy­cie odby­wa się zaś w…
Więcej