Moda

Minimalizm w Polsko-Szwedzkim wydaniu - Melismee

Meli­smee to praw­dzi­wie Pol­sko-Szwedz­kie połą­cze­nie – mar­ka, któ­ra powsta­ła z miło­ści do pięk­nych rze­czy, a któ­rej pro­jek­ty two­rzo­ne są w Sztok­hol­mie przez zało­ży­ciel­kę, Kami­lę San­kow­ski – Polkę miesz­ka­ją­cą w Sztok­hol­mie. Szy­cie odby­wa się zaś w…

Więcej