ModaMust haveNewsroom

Wielki powrót legendy lat 90. Żelowe sandały znów w sprzedaży!

Brazylijska marka obuwnicza Melissa powstała w 1979 r. i właśnie świętuje swoje 40-lecie. Jednym z największych przebojów w ofercie firmy był symbol lat 90. – żelowe sandały Possession. Legendarny model wszedł do sprzedaży w 1997 r. i błyskawicznie zapisał się w historii obuwnictwa. Teraz powraca – w nowych kolorach i z wegańskim certyfikatem! 

Melissa żelowe sandały

Pro­duk­cja jed­nej pary trwa zale­d­wie 26 sekund! Na doda­tek: abso­lut­nie nie wyko­rzy­stu­je mate­ria­łów pocho­dze­nia zwie­rzę­ce­go. Teraz pla­sti­ko­we san­da­ły z two­rzy­wa Mel­Flex zosta­ły uzna­ne przez orga­ni­za­cję The Vegan Socie­ty za przy­ja­zne wega­nom. Dzię­ki tej reko­men­da­cji, mode­lem Melis­sa Posses­sion może się teraz cie­szyć jesz­cze więk­sze gro­no fanów! 

Nową kam­pa­nię wize­run­ko­wą san­da­łów Posses­sion zre­ali­zo­wa­no w Nowym Jor­ku z udzia­łem takich oso­bo­wo­ści jak Yasmin Geurts, Kia LaBe­ija, Nico Gey­er, Yeral­din Asen­cio i Domi­ni­que Shaw. Zdję­cia przy­wo­łu­ją ducha lat 90. i pod­kre­śla­ją róż­no­rod­ność, któ­ra uczy­ni­ła pla­sti­ko­we obu­wie hitem 22 lata temu. Pier­wot­ne hasło kam­pa­nii – „Always the Same, Always Dif­fe­rent” – zosta­ło zmo­dy­fi­ko­wa­ne i prze­nie­sio­ne w obec­ne cza­sy. Teraz peł­ni rolę tole­ran­cyj­ne­go mani­fe­stu: „ALL WAYS EQUAL” – „rów­ni pod każ­dym wzglę­dem!”

Ponad­cza­so­wy fason i cha­rak­te­ry­stycz­ny zapach gumy balo­no­wej mate­ria­łu Melis­sa Mel­Flex prze­nie­sie każ­de­go z poko­le­nia Mil­le­nial­sów w cza­sy dzie­ciń­stwa. Z oka­zji powro­tu w 2019 roku, san­da­ły Posses­sion będą dostęp­ne w czte­rech kla­sycz­nych kolo­rach w sty­lu retro oraz pię­ciu zupeł­nie nowych, eks­cy­tu­ją­cych odcie­niach. Będą dostęp­ne od 20 maja w cenie 270 zł w skle­pach onli­ne ShopMelissa.uk i ShopMelissa.com oraz w Gale­riach Melis­sa w São Pau­lo, Nowym Jor­ku i Lon­dy­nie.

Melissa żelowe sandały Melissa żelowe sandały Melissa żelowe sandały Melissa żelowe sandały, sandały na lato, idealne sandały na lato, gumowe sandały na lato Melissa żelowe sandały, sandały na lato, idealne sandały na lato, gumowe sandały na lato Melissa żelowe sandały, sandały na lato, idealne sandały na lato, gumowe sandały na lato

Gale­rie Melis­sa w Nowym Jor­ku i Lon­dy­nie zosta­ną prze­mie­nio­ne w zja­wi­sko­we insta­la­cje arty­stycz­ne otwar­te dla publicz­no­ści. Każ­dy może świę­to­wać wiel­ki powrót żelo­wych san­da­łów! 

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

MELISSA x THE BLONDE SALAD

Melis­sa przed­sta­wia naj­now­szą współ­pra­cę z The Blon­de Salad. Po kul­to­wych koope­ra­cjach z Com­me des Garçons, Vivien­ne Westwo­od, Kar­lem Lager­fel­dem i Jere­mym Scot­tem, mar­ka jest goto­wa na spe­cjal­ną współ­pra­cę. Nawią­za­ła ją z plat­for­mą zało­żo­ną przez jed­ną…
Więcej