MakijażNewsroomUroda

Marka, którą musisz znać – SAY MAKEUP

Maki­jaż to sztu­ka, a każ­da artyst­ka ma swo­je ulu­bio­ne narzę­dzie pra­cy – pędz­le. Akce­so­ria, bez któ­rych żaden make-up nie może się udać. Mar­ka SAY MAKEUP dosko­na­le zna zasa­dy per­fek­cyj­ne­go maki­ja­żu, dla­te­go stwo­rzy­ła 12 uni­kal­nych pędz­li o naj­wyż­szej jako­ści i wyjąt­ko­wym desi­gnie.

Pośród pro­duk­tów mar­ki SAY MAKEUP każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie. Prak­tycz­ny zestaw pędz­li do zadań spe­cjal­nych pozwo­li wycza­ro­wać wyśnio­ny maki­jaż. Ręcz­nie robio­ne akce­so­ria do make-upu to gwa­ran­cja naj­wyż­szej jako­ści i zado­wo­le­nia. Do ich wyko­na­nia zosta­ły uży­te wyłącz­nie bez­piecz­ne mate­ria­ły, któ­re spra­wia­ją, że pędz­le są nie­zwy­kle trwa­łe.

1. DUAL ENDED BROW BRUSH – PODWÓJNY PĘDZEL DO BRWI ( cena: 69 ZŁ)
Na wszyst­ko jest wię­cej niż jeden spo­sób. Szczo­tecz­ka pomo­że okieł­znać Two­je brwi, a pre­cy­zyj­na koń­ców­ka nada im wyra­zi­sty kształt. Uży­waj pędz­la z pudra­mi, żela­mi i kre­ma­mi do brwi.

2. LIP BRUSH – PĘDZEL DO UST ( cena: 69 ZŁ)
Gdy masz 5 minut do spo­tka­nia i malu­jesz się w win­dzie, dobry pędzel ura­tu­je Ci życie. Dzię­ki nie­mu możesz nało­żyć szmin­kę lub błysz­czyk z nie­by­wa­łą pre­cy­zją albo bły­ska­wicz­nie wygła­dzić kon­tur ust.


3. EYE PENCIL CREASE BRUSH – PĘDZEL DO ROZCIERANIA CIENI ( cena: 79 ZŁ)

Chcesz poznać sekret? Gęste włók­na tego pędz­la blen­du­ją i roz­ma­zu­ją eyeli­ner, a ostry koniu­szek nada­je przy­dy­mio­ny wygląd.

4. EYE BLENDING BRUSH – PĘDZEL DO BLENDOWANIA CIENI ( cena: 89 ZŁ)
Niech Twój cień do powiek pod­kre­śli błysk w oku! Z tym spryt­nym pędz­lem nało­że­nie pro­duk­tu trwa zale­d­wie chwi­lę. Roze­trzyj go posu­wi­sty­mi i okręż­ny­mi rucha­mi, a potem dodaj głę­bi, uży­wa­jąc czub­ka pędz­la.

5. EYE SHADING BRUSH – PĘDZEL DO CIENI ( cena: 89 ZŁ)
Od dziś masz asa w ręka­wie. Się­gaj po nie­go zawsze, gdy nabie­rzesz ocho­ty na efekt smo­key eyes. Możesz nim rów­nież cie­nio­wać, blen­do­wać i roz­ma­zy­wać każ­dy cień do oczu i eyeli­ner.

6. CONTOUR BRUSH – MAŁY PĘDZEL DO KONTUROWANIA ( cena: 89 ZŁ)
Nie musisz prze­strze­gać cudzych zasad! Stwórz wła­sny styl, uży­wa­jąc pędz­la, któ­ry pre­cy­zyj­nie kon­tu­ru­je, deli­kat­nie apli­ku­je cie­nie i roz­świe­tla łuk brwio­wy. Potrak­tuj to jako dobrą zaba­wę!

7. SLANTED FOUNDATION BRUSH – PĘDZEL DO PODKŁADU ( cena: 109 ZŁ)
Defi­ni­cja pięk­na zale­ży tyl­ko od Cie­bie. Sko­śna głów­ka pędz­la dopa­so­wu­je się do kształ­tu twa­rzy i gład­ko roz­pro­wa­dza pod­kład. Naj­pierw go nałóż, a potem roze­trzyj, by uzy­skać nie­ska­zi­tel­ny rezul­tat.

8. DUAL FIBER FOUNDATION BRUSH – PĘDZEL DO PODKŁADU ( cena: 119 ZŁ)
Dwa rodza­je wło­sia i jeden cel – nie­ska­zi­tel­nie gład­ka skó­ra. Głów­ka typu dual fiber dosto­so­wu­je sto­pień kry­cia do Two­ich potrzeb, nie­za­leż­nie od rodza­ju pod­kła­du.

9. CHEEK BRUSH – PĘDZEL DO RÓŻU ( cena: 109 ZŁ)
Możesz być każ­dą z tysią­ca dziew­czyn, któ­re w Tobie drze­mią! Wystar­czy moment, by roz­ja­śnić twarz i pod­kre­ślić kości policz­ko­we. Ulu­bio­ny róż lub bron­zer nakła­daj podłuż­ny­mi rucha­mi pędz­la.

10. ANGLED CHEEK BRUSH – PĘDZEL DO KONTUROWANIA POLICZKÓW ( cena: 129 ZŁ)
Jak spra­wić, by wie­czór był nie­za­po­mnia­ny? Mamy dla Cie­bie coś spe­cjal­ne­go! To maleń­stwo ide­al­nie nakła­da pro­duk­ty do policz­ków i twa­rzy, dosto­so­wu­jąc się do jej kształ­tu.

11. POWDER BRUSH – PĘDZEL DO PUDRU ( cena: 139 ZŁ)
Twój styl to Twój mani­fest, więc mów śmia­ło! Pędz­lem o kuli­stym kształ­cie nało­żysz na twarz puder jak pro­fe­sjo­na­list­ka. Podłuż­ne pocią­gnię­cia i okręż­ne ruchy zapew­nią ide­al­ny efekt koń­co­wy.

12. FINISHING BRUSH – PĘDZEL DO WYKOŃCZENIA ( cena: 139 ZŁ)
Nie potrze­bu­jesz instruk­ta­żu, żeby być wspa­nia­ła! Ten pędzel zapro­jek­to­wa­no tak, aby pobie­rał dokład­nie tyle pudru czy roz­świe­tla­cza, ile trze­ba, a potem z nie­zwy­kłą pre­cy­zją roz­cie­rał na Two­jej skó­rze róż­no­rod­ne kolo­ry.

CREATIVE WORKS

#Cre­ati­ve­Works to hasło prze­wod­nie mar­ki. Ozna­cza, że wszyst­kie kobie­ty dzie­lą się roz­wią­za­nia­mi maki­ja­żo­wy­mi. Żad­na gra­ni­ca nie powstrzy­ma kobie­cej kre­atyw­no­ści, bo dobre pomy­sły są uni­wer­sal­ne. Ambi­cja jest czę­ścią natu­ry kobie­ty, więc mar­ka SAY Makeup daje im narzę­dzia, z któ­ry­mi mogą wię­cej. #Cre­ati­ve­Works pod­kre­śla, że maki­jaż to róż­no­rod­ność, któ­rą SAY Makeup chce inspi­ro­wać. Tutaj kobie­ty wyra­ża­ją sie­bie. Nie ukry­wa­ją, lecz kreu­ją! Jeden ruch pędz­la spra­wi, że kobie­ta stwo­rzy wła­sną histo­rię pięk­na.

Zdję­cia: Daniel Jaro­szek
Tekst: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Styl życia

Absolutnie wyjątkowe świąteczne prezenty dla Twoich bliskich

Już od poło­wy listo­pa­da ogar­nia nas świą­tecz­ny szał. Widzi­my dzie­siąt­ki kolo­ro­wych reklam w tele­wi­zji, sły­szy­my świą­tecz­ne pio­sen­ki w radiach i cen­trach han­dlo­­wych- wszyst­ko to nastra­ja i zachę­ca nas do zaku­pów, któ­re nie zawsze oka­zu­ją się…
Więcej