ModaNewsroom

MAKO wiosna-lato 2018

W sprze­da­ży dostęp­na jest już nowa, wio­sen­no-let­nia kolek­cja butów i tore­bek MAKO. Pol­ska mar­ka, któ­rej zna­kiem roz­po­znaw­czym są suro­we, pro­ste for­my i gład­kie, mięk­kie skó­ry w tym sezo­nie poka­zu­je nową, bar­dziej dra­pież­ną odsło­nę. W kolek­cji domi­nu­je czerń, poja­wia się motyw nitów i zupeł­nie nowe rodza­je skór – MERINO cha­rak­te­ry­zu­ją­ca się natu­ral­ną, nie­re­gu­lar­ną fak­tu­rą oraz pokry­ta wło­siem skó­ra PONY w zwie­rzę­ce wzo­ry. Nowo­ści MAKO to ponad­cza­so­wa, miej­ska kla­sy­ka z przy­ku­wa­ją­cą spoj­rze­nia nutą roc­ka.

W kolek­cji poja­wia­ją się zupeł­nie nowe mode­le tore­bek – shop­pe­ry over­si­ze, kla­sycz­ne kufer­ki z nita­mi, listo­nosz­ki na łań­cusz­ku, czy mod­ne w tym sezo­nie belt-bags w zwie­rzę­cy print. Wśród butów jak zawsze moc­ne akcen­ty, któ­re oży­wią każ­dą, let­nią sty­li­za­cję – moc­ne kow­boj­ki, roc­ko­we bot­ki, kobie­ce czó­łen­ka z odkry­tą pię­tą, czy futrza­ne klap­ki. Wszyst­kie buty wyko­na­ne są we wło­skich i hisz­pań­skich manu­fak­tu­rach i poja­wią się w bar­dzo krót­kich seriach. Tor­by powsta­ją w Pol­sce z naj­lep­szej jako­ści wło­skich skór.

Kam­pa­nia, ide­al­nie odda­je kli­mat kolek­cji. Za obiek­ty­wem sta­nę­ła zna­ko­mi­ta Gosia Tur­czyń­ska, pozo­wa­ła jej Justy­na Michal­ska z Gaga Models.

Zdję­cia: Gosia Tur­czyń­ska / New Order
Model­ka: Justy­na Michal­ska / Gaga Models
Make-up, wło­sy: Ane­ta Kostrze­wa
Sty­li­za­cja: Oli­via Kijo
Rekwi­zy­ty: Anna Wit­ko
Reto­uch: Maria Bie­łusz­ko
Pro­duk­cja: Kami­la Koń­czak

Nowa kolek­cja dostęp­na w buti­ku on-line na www.mako-store.pl oraz w kli­ma­tycz­nym ate­lier MAKO, któ­re mie­ści się na ostat­nim pię­trze przed­wo­jen­nej kamie­ni­cy przy uli­cy Moko­tow­skiej 51/53 w War­sza­wie.

Teskt: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Styl życia

Christmas Gift Guide: Mako Store

Czas świą­tecz­ny to okres, w któ­rym może­my obda­ro­wać naszych bli­skich czymś napraw­dę wyjąt­ko­wym. Jed­nak w świą­tecz­nej gorącz­ce czę­sto zapo­mi­na­my o istot­nych kwe­stiach, takich jak prak­tycz­ność wybie­ra­nych przez nas pre­zen­tów i ich świet­na jakość, dzię­ki któ­rej…
Więcej