ModaNewsroom

MAKO wiosna-lato 2018

W sprze­da­ży dostęp­na jest już nowa, wio­­se­n­no-let­nia kolek­cja butów i tore­bek MAKO. Pol­ska mar­ka, któ­rej zna­kiem roz­po­znaw­czym są suro­we, pro­ste for­my i gład­kie, mięk­kie skó­ry w tym sezo­nie poka­zu­je nową, bar­dziej dra­pież­ną odsło­nę. W kolek­cji…

Więcej
Styl życia

Christmas Gift Guide: Mako Store

Czas świą­tecz­ny to okres, w któ­rym może­my obda­ro­wać naszych bli­skich czymś napraw­dę wyjąt­ko­wym. Jed­nak w świą­tecz­nej gorącz­ce czę­sto zapo­mi­na­my o istot­nych kwe­stiach, takich jak prak­tycz­ność wybie­ra­nych przez nas pre­zen­tów i ich świet­na jakość, dzię­ki któ­rej…

Więcej