Styl życia

Christmas Gift Guide: Mako Store

Czas świąteczny to okres, w którym możemy obdarować naszych bliskich czymś naprawdę wyjątkowym. Jednak w świątecznej gorączce często zapominamy o istotnych kwestiach, takich jak praktyczność wybieranych przez nas prezentów i ich świetna jakość, dzięki której będą mogły służyć naszym przyjaciołom i rodzinie przez lata.  Skórzane dodatki spełniają wszystkie te funkcje. Czy znacie kobietę, która wyjdzie z domu bez torebki lub eleganckiego portfela? 
Mako Store

Mar­ka MAKO zdo­by­ła gro­no wier­nych miło­śni­czek dzię­ki mini­ma­li­stycz­nym, skó­rza­nym pro­jek­tom, któ­re zachwy­ca­ją pro­sty­mi for­ma­mi i świet­nym wyko­na­niem. W ofer­cie znaj­dzie­my m.in. tor­by wyko­na­ne z mięk­kiej, wło­skiej skó­ry, solid­nie wyko­na­ne bot­ki, czy szy­kow­ne port­fe­le w kil­ku roz­mia­rach. W naj­now­szej kolek­cji mar­ki domi­nu­ją głów­nie czerń i sza­rość, a tak­że głę­bo­ki gra­nat i brąz w odcie­niu cze­ko­la­dy. To dodat­ki, w któ­re napraw­dę war­to zain­we­sto­wać, przede wszyst­kim ze wzglę­du na ich ponad­cza­so­wość i uni­wer­sal­ność.

Vers-24 pole­ca MAKO STORE!

Mako Store

Mako Store

Tor­by i buty MAKO chęt­nie wybie­ra­ją gwiaz­dy, m.in. Anna Kal­czyń­ska, Doro­ta Wel­l­man, Mag­da­le­na Schej­bal, Kamil­la Baar, Kami­la Szcza­wiń­ska oraz Kata­rzy­na Warn­ke, któ­ra zapro­jek­to­wa­ła we współ­pra­cy z mar­ką wła­sną mini­ko­lek­cję. Owo­cem współ­pra­cy są 3 mode­le toreb – duży i mały worek oraz wie­czo­ro­wa koper­tów­ka, w cha­rak­te­ry­stycz­nym dla aktor­ki, pary­skim sty­lu. Mako Store

Cała kolek­cja dostęp­na jest on-line na www.mako-store.pl (wysył­ka gra­tis) oraz w ate­lier MAKO przy ul. Moko­tow­skiej 51/53 w War­sza­wie.

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

MAKO wiosna-lato 2018

W sprze­da­ży dostęp­na jest już nowa, wio­­se­n­no-let­nia kolek­cja butów i tore­bek MAKO. Pol­ska mar­ka, któ­rej zna­kiem roz­po­znaw­czym są suro­we, pro­ste for­my i gład­kie, mięk­kie skó­ry w tym sezo­nie poka­zu­je nową, bar­dziej dra­pież­ną odsło­nę. W kolek­cji…
Więcej