UrodaVers24 favorites

MAGICSTRIPES DEEP DETOX – MASECZKA DETOKSUJĄCO-NAPINAJĄCA

Połączenie ultra-drobnych cząsteczek detoksującej glinki z mikro-włóknistym płatem maseczki nie tylko doskonale oczyszcza, ale również napina i modeluje skórę twarzy. Zastosowane połączenie stanowi najbardziej zaawansowaną technologicznie i naukowo metodę oczyszczania i napinania skóry.

MASECZKA DETOKSUJĄCO-NAPINAJĄCA, Magicstripes maska, Kuracja głęboko oczyszczająca

Kura­cja głę­bo­ko oczysz­cza, ujędr­nia oraz sku­tecz­nie mini­ma­li­zu­je widocz­ność roz­sze­rzo­nych porów. Masecz­ka wygła­dza zmarszcz­ki, popra­wia struk­tu­rę i napi­na skó­rę twa­rzy. Efekt czy­stej i nawil­żo­nej skó­ry.

JAK DZIAŁA DEEP DETOX:

  1. Tok­sy­ny pocho­dzą­ce ze śro­do­wi­ska, zanie­czysz­cze­nia oraz pozo­sta­ło­ści po maki­ja­żu zaty­ka­ją pory, nega­tyw­nie wpły­wa­ją na kolo­ryt, kon­dy­cję i struk­tu­rę skó­ry – celem kura­cji jest głę­bo­kie oczysz­cze­nie, napię­cie i nawil­że­nie skó­ry

  2. I etap: natu­ral­ne skład­ni­ki zawar­te w kura­cji sty­mu­lu­ją recep­to­ry cie­pła – otwie­ra­jąc pory poprzez zwięk­sze­nie tem­pe­ra­tu­ry skó­ry
  3. II etap: czą­stecz­ki glin­ki absor­bu­ją oraz „wycią­ga­ją” zanie­czysz­cza­nia, reszt­ki maki­ja­żu i bru­du – detok­sy­ku­jąc, oczysz­cza­jąc oraz napi­na­jąc skó­rę
  4. III etap: poprzez ochło­dze­nie skó­ry pory ule­ga­ją zwę­że­niu oraz „zamknię­ciu”. Skład­ni­ki nawil­ża­ją­ce i odżyw­cze ujędr­nia­ją i przy­wra­ca­ją opty­mal­ny poziom nawil­że­nia.

MASECZKA DETOKSUJĄCO-NAPINAJĄCA, Magicstripes maska

SPOSÓB UŻYCIA:

  1. Dokład­nie oczyść twarz
  2. Otwórz masecz­ką oraz zdej­mij bia­ły film zabez­pie­cza­ją­cy. Umieść gór­ną i dol­ną­część masecz­ki odpo­wied­nio na gór­nej i dol­nej poło­wie twa­rzy
  3. Pozo­staw masecz­kę na 20–30 minut, aż maska sta­nie się sucha i ufor­mo­wa­na
  4. Zdej­mij masecz­kę i prze­myj twarz wodą.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy