UrodaVers24 favorites

MAGICSTRIPES DEEP DETOX – MASECZKA DETOKSUJĄCO-NAPINAJĄCA

Połą­cze­nie ultra-drob­nych czą­ste­czek detok­su­ją­cej glin­ki z mikro-włók­ni­stym pła­tem masecz­ki nie tyl­ko dosko­na­le oczysz­cza, ale rów­nież napi­na i mode­lu­je skó­rę twa­rzy. Zasto­so­wa­ne połą­cze­nie sta­no­wi naj­bar­dziej zaawan­so­wa­ną tech­no­lo­gicz­nie i nauko­wo meto­dę oczysz­cza­nia i napi­na­nia skó­ry. Kura­cja głęboko…

Więcej