LONG WEAR SPARKLE STICK/Bobbi Brown

Świe­tli­sty maki­jaż oczu, któ­ry pozo­sta­nie nie­ska­zi­tel­ny cały dzień – taki efekt pozwa­la uzy­skać Long Wear Par­kle Stick od Bob­bi Brow, nowa odsło­na kul­to­we­go Long-Wear Cre­am Sha­dow Stick.

Pod­kre­śle­nie i roz­świe­tle­nie oczu z per­ło­wym cie­niem Bob­bi Brown

Przed­sta­wia­my nowy, dłu­go utrzy­mu­ją­cy się cień, któ­ry roz­świe­tla spoj­rze­nie i pozo­sta­wia połysk na powie­kach. For­mu­ła zain­spi­ro­wa­na best­sel­le­ro­wym, Long-Wear Cre­am Sha­dow Stick, zosta­ła nasy­co­na wie­lo­wy­mia­ro­wy­mi, olśnie­wa­ją­cy­mi pereł­ka­mi. Dzię­ki uni­kal­nej, wod­no-żelo­wej tech­no­lo­gii, ten cień pozo­sta­je na powie­kach w ide­al­nym sta­nie przez cały dzień. Long-Wear Spar­kle Stick będzie dostęp­ny w dzie­wię­ciu luk­su­so­wych, inten­syw­nych kolo­rach. Każ­dy odcień posia­da nie­stan­dar­do­wą mie­szan­kę pere­łek, któ­ra nasy­ca pig­men­tem i zapew­nia ele­ganc­kie, błysz­czą­ce wykoń­cze­nie maki­ja­żu.

Dostęp­ny w 9 odcie­niach z limi­to­wa­nej edy­cji:

  • Auro­ra Pink
  • Pro­sec­co
  • Mol­ten Bron­ze
  • Gil­ded
  • Rose Quartz
  • Galac­tic
  • Moon­sto­ne
  • Sap­phi­re Blue
  • Tan­za­ni­te

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy