ModaMust havePolecane

Lniane sukienki na lato

Nareszcie doczekaliśmy się prawdziwie upalnego lata. Niestety, kiedy jest gorąco często się pocimy i nie wiemy jak odpowiednio się ubrać. Nie zawsze bowiem sukienka czy skąpy t‑shirt sprawiają, że natychmiast poczujemy się chłodniej. Na ratunek przychodzi len. Ten materiał był używany już od czasów starożytnych. Lniana tkanina wytwarzana jest z łodygowego lnu, który rośnie w znacznie chłodniejszym klimacie niż bawełna, a ponadto jest odporna na owady i suszę. Warto wiedzieć, że len uznano za tkaninę chłodniejszą niż bawełna czy jedwab, co zresztą zostało potwierdzone naukowo!  

 

Najpiękniejsze lniane sukienki, sukienki z lnu, sukienki na lato,piękne sukienki na lato, sukienki na wesele, sukienki do pracy

Naj­pięk­niej­sze lnia­ne sukien­ki: H&M, CULT GAIA, ALBUS LUMEN, ZIMMERMANN, TOPSHOP, MANGO

Najpiękniejsze lniane sukienki, sukienki z lnu, sukienki na lato,piękne sukienki na lato, sukienki na wesele, sukienki do pracy

Naj­pięk­niej­sze lnia­ne sukien­ki: TOTÊME, The Refor­ma­tion, Seasi­de Tones, Man­go, Zara, SLEEPER

Len jest naj­wy­god­niej­szym mate­ria­łem na lato, ponie­waż sku­tecz­nie chło­nie wil­goć, dzię­ki cze­mu dosko­na­le absor­bu­je pot i oddzie­la się od ludz­kiej skó­ry, two­rząc prze­strze­nie mię­dzy cia­łem czło­wie­ka a ubra­niem. Nie­ste­ty, nie każ­dy lubi len ze wzglę­du na to, że jest tka­ni­ną pro­ble­ma­tycz­ną i podat­ną przez co linie poja­wia­ją się zawsze, gdy tyl­ko usią­dziesz. Na szczę­ście pomy­śle­li o tym pro­jek­tan­ci i obec­nie lnia­ne sukien­ki powsta­ją z mie­szan­ki lnu, znacz­nie bar­dziej odpor­nej na wszel­kie zagię­cia. Jak nosić lnia­ne sukien­ki? Łącz je ze sło­mia­ny­mi espa­dry­la­mi bądź wygod­ny­mi san­da­ła­mi – sprawdź­cie wybór redak­cji Vers-24 i wybierz swo­ją ide­al­ną, lnia­ną sukien­kę na lato.

Sukien­ka Moni­que (Refor­ma­tion) do kostek ma pro­sty krój i głę­bo­ki dekolt w szpic.  Roz­cię­cie z przo­du spra­wia, że z pew­no­ścią będzie to ide­al­na sukien­ka nie tyl­ko na pla­żę, ale i pod­czas lata w mie­ście.  W 100% lnia­na, bia­ła sukien­ka Atlan­ta (Sle­eper) z nie­bie­ski­mi nadru­ka­mi kwia­tów, ide­al­na na pla­żę bądź kola­cję w nad­mor­skiej kawiar­ni. Ręka­wy mogą zakry­wać ramio­na lub być ścią­ga­ne. Sukien­ka over­si­ze wyko­na­na z mięk­kie­go, bał­tyc­kie­go lnu o kro­ju koszu­li w kolo­rze brud­ne­go różu (Seasi­de Tones) spra­wia, że poczu­jesz się w niej wygod­nie i kom­for­to­wo, gdzie­kol­wiek będziesz. Ide­al­na i na spa­ce­ry i do pra­cy. Żół­tą sukien­kę wyko­na­ną z domiesz­ki lnu i wisko­zy z okrą­głym dekol­tem (Zara) z pew­no­ścią war­to mieć w swo­jej sza­fie. Sze­ro­ki, krót­ki rękaw, u dołu roz­sze­rza­ny krój. Z przo­du i z tyłu nie­ty­po­we zdo­bie­nie typu pla­ster mio­du oraz roz­cię­cie z wygod­nym zapię­ciem na guzik. Czar­ny, mini­ma­li­stycz­ny model sukien­ki Ando­ra (Totême) jest ide­al­ny na lato, bez wzglę­du na to, czy będziesz ją nosić w mie­ście czy tro­pi­kach. Wyko­na­na z prze­wiew­nej mie­szan­ki baweł­ny i lnu, ma pro­sty kwa­dra­to­wy dekolt i roz­klo­szo­wa­ny dół. Zain­spi­ro­wa­na obra­za­mi Daimo­na Downeya, sukien­ka midi w odcie­niu Fla­min­go Pink (Albus Lumen) i stwo­rzo­na z mie­szan­ki baweł­ny i lnu, ma bocz­ne roz­cię­cia i pasek któ­ry pozwa­la prze­ła­mać pro­sty krój. Bia­ła, lnia­na sukien­ka na duże guzi­ki z kwa­dra­to­wym dekol­tem w sty­lu vin­ta­ge z dodat­ko­wym, regu­lo­wa­nym paskiem w talii przy­wo­dzi na myśl waka­cje ’50 w sło­necz­nej Ita­lii (Man­go). Wyko­na­na w 100% z lnu, posia­da sze­ro­kie, wygod­ne ramiącz­ka. Bia­ła sukien­ka midi (Man­go) wyko­na­na z mie­szan­ki lnu, fason z odkry­ty­mi ramio­na­mi. Ozdob­ne marsz­cze­nie z przo­du i posze­rza­ne rękaw­ki doda­ją cało­ści roman­ty­zmu. Dostęp­na w limi­to­wa­nej edy­cji sukien­ka Lumi­no (Zim­mer­mann) to praw­dzi­wy powrót do korze­ni pro­jek­tan­ta, nawią­zu­ją­cych do sło­necz­nych kli­ma­tów i roman­ty­zmu lat 60. i 70. XX wie­ku. Uszy­ta z lek­kie­go lnu, we wzór kha­ki i bia­łe paski, obszy­ta marsz­cze­nia­mi, któ­re pod­kre­śla­ją asy­me­trycz­ny dół. Cien­kie ramiącz­ka pozwa­la­ją dopa­so­wać kokard­ki i pasek tak, by dopa­so­wać dekolt i talię w dowol­ny spo­sób. Musz­tar­do­wa, koszu­lo­wa sukien­ka z guzi­ka­mi z przo­du (Top­shop) z sze­ro­kim paskiem z klam­rą w sty­lu retro. Wyko­na­na z mie­szan­ki lnu i baweł­ny. Kla­sycz­na, czar­na sukien­ka wyko­na­na z lnia­nej tka­ni­ny, dłu­gość do poło­wy łyd­ki (H&M). Cien­kie, regu­lo­wa­ne ramiącz­ka i wią­za­nie w talii, z przo­du zapię­cie prze­cho­dzą­ce w roz­cię­cie u dołu oraz drob­ne guzi­ki. Roman­tyzm w nowo­cze­snej inter­pre­ta­cji naj­le­piej defi­niu­je bia­łą sukien­kę Char­lot­te (Cult Gaia). Wyko­na­na z mie­szan­ki baweł­ny i lnu, o dłu­go­ści midi ma drob­ne guzi­ki z przo­du i  guzi­ka z przo­du i dmu­cha­ne ręka­wy. Możesz nosić ją tak­że z powo­dze­niem non­sza­lanc­ko, roz­pię­tą – do szor­tów. 

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy