Lniane sukienki na lato

Nareszcie doczekaliśmy się prawdziwie upalnego lata. Niestety, kiedy jest gorąco często się pocimy i nie wiemy jak odpowiednio się ubrać. Nie zawsze bowiem sukienka czy skąpy t-shirt sprawiają, że natychmiast poczujemy się chłodniej. Na ratunek przychodzi len. Ten materiał był używany już od czasów starożytnych. Lniana tkanina wytwarzana jest z łodygowego lnu, który rośnie w znacznie chłodniejszym klimacie niż bawełna, a ponadto jest odporna na owady i suszę. Warto wiedzieć, że len uznano za tkaninę chłodniejszą niż bawełna czy jedwab, co zresztą zostało potwierdzone naukowo!  

 

Najpiękniejsze lniane sukienki, sukienki z lnu, sukienki na lato,piękne sukienki na lato, sukienki na wesele, sukienki do pracy

Naj­pięk­niej­sze lnia­ne sukien­ki: H&M, CULT GAIA, ALBUS LUMEN, ZIMMERMANN, TOPSHOP, MANGO

Najpiękniejsze lniane sukienki, sukienki z lnu, sukienki na lato,piękne sukienki na lato, sukienki na wesele, sukienki do pracy

Naj­pięk­niej­sze lnia­ne sukien­ki: TOTÊME, The Refor­ma­tion, Seasi­de Tones, Man­go, Zara, SLEEPER

Len jest naj­wy­god­niej­szym mate­ria­łem na lato, ponie­waż sku­tecz­nie chło­nie wil­goć, dzię­ki cze­mu dosko­na­le absor­bu­je pot i oddzie­la się od ludz­kiej skó­ry, two­rząc prze­strze­nie mię­dzy cia­łem czło­wie­ka a ubra­niem. Nie­ste­ty, nie każ­dy lubi len ze wzglę­du na to, że jest tka­ni­ną pro­ble­ma­tycz­ną i podat­ną przez co linie poja­wia­ją się zawsze, gdy tyl­ko usią­dziesz. Na szczę­ście pomy­śle­li o tym pro­jek­tan­ci i obec­nie lnia­ne sukien­ki powsta­ją z mie­szan­ki lnu, znacz­nie bar­dziej odpor­nej na wszel­kie zagię­cia. Jak nosić lnia­ne sukien­ki? Łącz je ze sło­mia­ny­mi espa­dry­la­mi bądź wygod­ny­mi san­da­ła­mi – sprawdź­cie wybór redak­cji Vers-24 i wybierz swo­ją ide­al­ną, lnia­ną sukien­kę na lato.

Sukien­ka Moni­que (Refor­ma­tion) do kostek ma pro­sty krój i głę­bo­ki dekolt w szpic.  Roz­cię­cie z przo­du spra­wia, że z pew­no­ścią będzie to ide­al­na sukien­ka nie tyl­ko na pla­żę, ale i pod­czas lata w mie­ście.  W 100% lnia­na, bia­ła sukien­ka Atlan­ta (Sle­eper) z nie­bie­ski­mi nadru­ka­mi kwia­tów, ide­al­na na pla­żę bądź kola­cję w nad­mor­skiej kawiar­ni. Ręka­wy mogą zakry­wać ramio­na lub być ścią­ga­ne. Sukien­ka over­si­ze wyko­na­na z mięk­kie­go, bał­tyc­kie­go lnu o kro­ju koszu­li w kolo­rze brud­ne­go różu (Seasi­de Tones) spra­wia, że poczu­jesz się w niej wygod­nie i kom­for­to­wo, gdzie­kol­wiek będziesz. Ide­al­na i na spa­ce­ry i do pra­cy. Żół­tą sukien­kę wyko­na­ną z domiesz­ki lnu i wisko­zy z okrą­głym dekol­tem (Zara) z pew­no­ścią war­to mieć w swo­jej sza­fie. Sze­ro­ki, krót­ki rękaw, u dołu roz­sze­rza­ny krój. Z przo­du i z tyłu nie­ty­po­we zdo­bie­nie typu pla­ster mio­du oraz roz­cię­cie z wygod­nym zapię­ciem na guzik. Czar­ny, mini­ma­li­stycz­ny model sukien­ki Ando­ra (Totême) jest ide­al­ny na lato, bez wzglę­du na to, czy będziesz ją nosić w mie­ście czy tro­pi­kach. Wyko­na­na z prze­wiew­nej mie­szan­ki baweł­ny i lnu, ma pro­sty kwa­dra­to­wy dekolt i roz­klo­szo­wa­ny dół. Zain­spi­ro­wa­na obra­za­mi Daimo­na Downeya, sukien­ka midi w odcie­niu Fla­min­go Pink (Albus Lumen) i stwo­rzo­na z mie­szan­ki baweł­ny i lnu, ma bocz­ne roz­cię­cia i pasek któ­ry pozwa­la prze­ła­mać pro­sty krój. Bia­ła, lnia­na sukien­ka na duże guzi­ki z kwa­dra­to­wym dekol­tem w sty­lu vin­ta­ge z dodat­ko­wym, regu­lo­wa­nym paskiem w talii przy­wo­dzi na myśl waka­cje ’50 w sło­necz­nej Ita­lii (Man­go). Wyko­na­na w 100% z lnu, posia­da sze­ro­kie, wygod­ne ramiącz­ka. Bia­ła sukien­ka midi (Man­go) wyko­na­na z mie­szan­ki lnu, fason z odkry­ty­mi ramio­na­mi. Ozdob­ne marsz­cze­nie z przo­du i posze­rza­ne rękaw­ki doda­ją cało­ści roman­ty­zmu. Dostęp­na w limi­to­wa­nej edy­cji sukien­ka Lumi­no (Zim­mer­mann) to praw­dzi­wy powrót do korze­ni pro­jek­tan­ta, nawią­zu­ją­cych do sło­necz­nych kli­ma­tów i roman­ty­zmu lat 60. i 70. XX wie­ku. Uszy­ta z lek­kie­go lnu, we wzór kha­ki i bia­łe paski, obszy­ta marsz­cze­nia­mi, któ­re pod­kre­śla­ją asy­me­trycz­ny dół. Cien­kie ramiącz­ka pozwa­la­ją dopa­so­wać kokard­ki i pasek tak, by dopa­so­wać dekolt i talię w dowol­ny spo­sób. Musz­tar­do­wa, koszu­lo­wa sukien­ka z guzi­ka­mi z przo­du (Top­shop) z sze­ro­kim paskiem z klam­rą w sty­lu retro. Wyko­na­na z mie­szan­ki lnu i baweł­ny. Kla­sycz­na, czar­na sukien­ka wyko­na­na z lnia­nej tka­ni­ny, dłu­gość do poło­wy łyd­ki (H&M). Cien­kie, regu­lo­wa­ne ramiącz­ka i wią­za­nie w talii, z przo­du zapię­cie prze­cho­dzą­ce w roz­cię­cie u dołu oraz drob­ne guzi­ki. Roman­tyzm w nowo­cze­snej inter­pre­ta­cji naj­le­piej defi­niu­je bia­łą sukien­kę Char­lot­te (Cult Gaia). Wyko­na­na z mie­szan­ki baweł­ny i lnu, o dłu­go­ści midi ma drob­ne guzi­ki z przo­du i  guzi­ka z przo­du i dmu­cha­ne ręka­wy. Możesz nosić ją tak­że z powo­dze­niem non­sza­lanc­ko, roz­pię­tą – do szor­tów. 

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Komentarze

komen­ta­rzy