KsiążkiKultura

Książki na niedzielę

Redak­cja VERS-24 uwiel­bia czy­tać. Dla­te­go regu­lar­nie pre­zen­tu­je­my Wam naj­lep­sze pozy­cje książ­ko­we, po któ­re war­to się­gnąć. Sprawdź, co wybra­li­śmy tym razem! Karo­li­na Wil­czyń­ska “ROK NA KWIATOWEJ. DOTYK SŁOŃCA” Pierw­sze wio­sen­ne i cie­płe pro­mie­nie słoń­ca to znak, że…

Więcej