PolecaneStyl życia

Książki, które warto zabrać ze sobą na wakacje. I nie tylko

Czujecie lato? To oznacza tylko jedno:  mnóstwo czasu, aby korzystać ze słońca, spotykać się ze znajomymi i poćwiczyć na świeżym powietrzu. Jeśli należysz do moli książkowych, z pewnością długie, letnie dni będziesz spędzać także z  nosem w książce. Lato to idealny moment nie tylko po to, by zacząć realizować ambitną listę książek, które zawsze chciałaś przeczytać, ale także czas, w którym bez pośpiechu, z czytania czerpie się najwięcej przyjemności.

Książki, które warto zabrać ze sobą na wakacje. I nie tylko

Książ­ki, któ­re war­to zabrać ze sobą na waka­cje: Jak mniej myśleć. Dla ana­li­zu­ją­cych bez koń­ca i wyso­ko wraż­li­wych – Petit­col­lin Chri­stel; Leonar­do da Vin­ci – Isa­ac­son Wal­ter; Nawy­ki war­te milio­ny. Jak nauczyć się zacho­wań przy­no­szą­cych bogac­two – Tra­cy Brian; 21 lek­cji na XXI wiek – Hara­ri Yuval Noah; Vege sło­dy­cze; Listy zza gro­bu – Mróz Remi­giusz.

Jeże­li na urlo­pie każ­dy dzień zaczy­nasz od wyle­gi­wa­nia się przy base­nie z książ­ką w ręku, a wie­czo­rem oma­wiasz je ze zna­jo­my­mi przy zacho­dzie słoń­ca to znak, że wypo­czy­wasz dobrze. Nie ma bowiem lep­sze­go sezo­nu na czy­ta­nie, niż lato. Nie­za­leż­nie od tego, czy odpo­czy­wasz w tro­pi­kach, nad brze­giem morza, czy może spę­dzasz dłu­gie, gorą­ce dni w mie­ście, waka­cje to ide­al­ny czas na zatra­ce­nie się na dobre w czy­ta­niu. Od fik­cji, po lite­ra­tu­rę pięk­ną, kry­mi­na­ły i bio­gra­fie – oto książ­ki, któ­re kocha­my tego lata. I nie tyl­ko.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy