NewsroomUrodaVers24 favorites

Krem pod oczy –  jaki wybrać?

Pielęgnacja skóry pod oczami jest wymagająca, dlatego wybierając najlepszy dla niej kosmetyk, warto zwrócić uwagę na kilka aspektów. Dzięki odpowiednim produktom opóźniamy procesy starzenia strefy pod oczami. Obce nam będą także zasinienia i przesuszenia.

Krem pod oczy -  jaki wybrać?

Krem pod oczy –  jaki wybrać? Dec­la­re chło­dzą­cy żel pod oczy w kul­ce; La Pra­irie Whi­te Caviar Eye Extra­or­di­na­ire krem pod oczy; La Mer The Eye Con­cen­tra­te krem pod oczy; Bob­bi Brown krem pod oczy; FILORGA krem pod oczy; EISENBERG krem popra­wia­ją­cy kon­tur oczu i ust zawie­ra­ją­cy w sobie for­mu­łę Trio-Mole­cu­lar®;  CHANEL wyjąt­ko­wy krem do pie­lę­gna­cji oko­lic oczu; ZO® SKIN HEALTH prze­ciw­zmarszcz­ko­wy krem prze­zna­czo­ny do pie­lę­gna­cji skó­ry wokół oczu; Cell Fusion C żel redu­ku­ją­cy zasi­nie­nia i wor­ki pod ocza­mi.

W zasa­dzie pod oczy mogli­śmy zasto­so­wać nawil­ża­ją­cy krem, któ­re­go uży­wa­my do twa­rzy , a u więk­szo­ści osób nie spo­wo­do­wa­ło­by to dys­kom­for­tu czy wyraź­nej utra­ty nawil­że­nia. Rzad­ko kie­dy jed­nak  krem do twa­rzy ma tak skon­cen­tro­wa­ną i boga­tą for­mu­łę, aby zadzia­łał odżyw­czo, nawil­ża­ją­co i prze­ciw­zmarszcz­ko­wo tak, jak robią to kre­my pod oczy. Z dru­giej zaś stro­ny, jeśli krem pod oczy nało­ży­li­śmy na całą buzię, mógł­by zapchać nam pory i zbyt moc­no obcią­żyć skó­rę. Dla­te­go, aby ustrzec się przed przed­wcze­snym sta­rze­niem tej naj­de­li­kat­niej­szej stre­fy naszej twa­rzy, napraw­dę war­to zain­we­sto­wać w dobry krem pod oczy, dosto­so­wa­ny do naszych potrzeb i wie­ku. 

Pierw­szy krem pod oczy 

Wybie­ra­jąc ten pierw­szy krem pod oczy, naj­le­piej w wie­ku oko­ło 20 lat, nie war­to jesz­cze zbyt­nio przej­mo­wać się dzia­ła­niem prze­ciw­zmarszcz­ko­wym. W tym wie­ku utra­ta kola­ge­nu nie jest jesz­cze tak znacz­na. To, na co zde­cy­do­wa­nie war­to zwró­cić uwa­gę wybie­ra­jąc krem pod oczy, to aspekt nawil­ża­ją­cy i odżyw­czy. 

Jeśli mamy ten­den­cję do puch­nię­cia oko­lic oczu, war­to wybrać lek­ki, żelo­wy krem pod oczy z dużą zawar­to­ścią kwa­su hia­lu­ro­no­we­go. Jeśli zaś zda­rza się, że czu­je­my prze­su­sze­nie deli­kat­nej skó­ry pod ocza­mi, powin­ni­śmy się­gnąć po kre­my z ole­jem koko­so­wym i masłem shea. Pożą­da­ne też będą wszel­kie skład­ni­ki roz­ja­śnia­ją­ce i odży­wia­ją­ce skó­rę – olej z awo­ka­do, eks­trakt z pie­trusz­ki.

Prze­ciw­zmarszcz­ko­wy krem pod oczy 

Po trzy­dzie­st­ce war­to do pie­lę­gna­cji skó­ry pod ocza­mi włą­czyć skład­ni­ki prze­ciw­zmarszcz­ko­we. Wte­dy poszu­ku­je­my nie tyle bar­dziej odżyw­czych kre­mów, co skład­ni­ków aktyw­nych – pożą­da­ne w kre­mach pod oczy są wte­dy koen­zym Q10, pobu­dza­ją­cą skó­rę kofe­inę, śluz ze śli­ma­ka.

W kolej­nych latach skó­ra wyraź­nie tra­ci nawil­że­nie, zmniej­sza się też poziom kola­ge­nu. Krem pod oczy powi­nien wte­dy dzia­łać przede wszyst­kim prze­ciw­zmarszcz­ko­wo, jak i odżyw­czo. War­to się­gnąć po kre­my z dużą ilo­ścią ole­jów – maka­da­mia, jojo­ba, a tak­że zwró­cić uwa­gę na skład­ni­ki pobu­dza­ją­ce syn­te­zę kola­ge­nu i kwa­su hia­lu­ro­no­we­go – reti­nol, wita­mi­na C i E.

Ujędr­nia­ją­cy krem pod oczy

U doj­rza­łych osób bar­dzo waż­ne jest, aby z jed­nej stro­ny nawil­żać i odży­wiać skó­rę, z dru­giej napi­nać ją, popra­wiać jędr­ność i wypeł­niać zmarszcz­ki. W dro­ge­riach znaj­dzie­my pro­duk­ty, któ­re wyraź­nie napi­na­ją skó­rę i dosłow­nie prze­bu­do­wu­ją jej struk­tu­rę – to jad żmii, śluz śli­ma­ka, pep­ty­dy. Jed­no­cze­śnie dają skó­rze ocze­ki­wa­ne nawil­że­nie, bez nad­mier­ne­go obcią­że­nia i tak cien­kiej już skó­ry pod ocza­mi. 

Tekst: Vers-24

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

Wszystkie kwiaty Chanel - kolekcja Les Fleurs de Chanel wiosna/lato 2021 

Tak kobie­cej, ale jed­no­cze­śnie sen­su­al­nej i deli­kat­nej kolek­cji maki­ja­żu w histo­rii fran­cu­skie­go domu mody jesz­cze nie było. W swo­jej naj­now­szej kolek­cji, dyrek­tor kre­atyw­na maki­ja­żu Cha­nel – Lucia Pica zain­spi­ro­wa­ła się nie tyle, co samy­mi kwia­ta­mi,…
Więcej
Moda

Torebki, w które warto zainwestować w 2021 roku

Będą­ce czę­ścią akce­so­riów toreb­ki są jedy­nie dodat­kiem do naszych sty­li­za­cji. Tym nie mniej, jak nic inne­go potra­fią je „pod­krę­cić” i cał­ko­wi­cie zmie­nić ich cha­rak­ter. W jakie toreb­ki war­to zain­we­sto­wać na począt­ku 2021 roku? Aktu­al­nie nie…
Więcej
Uroda

Cera mieszana - jak ją pielęgnować?

Z jed­nej stro­ny się prze­su­sza, z dru­giej ma ten­den­cję do prze­tłusz­cza­nia. Czę­sto mówi się, że cera mie­sza­na to jed­na z naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych cer. Jak więc o nią dbać, aby wyglą­da­ła pięk­nie i była zdro­wa? Cera…
Więcej