ModaNewsroom

Konstruktor odzieży – zawód którego potrzebuje moda

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

_STR0488

Kon­struk­tor odzie­ży to oso­ba, któ­ra w łań­cu­chu pro­duk­cji stoi mię­dzy pro­jek­tan­tem a kraw­cem. Od jej wie­dzy i umie­jęt­no­ści zale­ży czy zapro­jek­to­wa­ne ubra­nie będzie wygod­ne, dopa­so­wa­ne do syl­wet­ki i będzie speł­nia­ło wyma­ga­nia współ­cze­snej mody.

7cm Poznań­ska Szko­ła Kon­struk­cji Ubio­ru powsta­ła z ini­cja­ty­wy osób połą­czo­nych pasją, wie­dzą i wie­lo­let­nim doświad­cze­niem z zakre­su kon­struk­cji, mode­lo­wa­nia, szy­cia i kon­fek­cjo­no­wa­nia odzie­ży. Doświad­cze­nie zawo­do­we i dydak­tycz­ne oraz kon­takt z gro­nem osób pro­fe­sjo­nal­nie trak­tu­ją­cych odzie­żow­nic­two i modę, dały moż­li­wość stwo­rze­nia autor­skich pro­gra­mów naucza­nia opar­tych na ela­stycz­nym podej­ściu do czasu.

W odpo­wie­dzi na rosną­ce zapo­trze­bo­wa­nie kra­jo­we­go ryn­ku odzie­żo­we­go i brak wykwa­li­fi­ko­wa­nych kon­struk­to­rów odzie­ży Poznań­ska Szko­ła Kon­struk­cji Ubio­ru pro­wa­dzi kur­sy: Pro­fe­sjo­nal­nej Kon­struk­cji Odzie­ży – rocz­ny i o róż­nym stop­niu zaawan­so­wa­nia, Kom­pu­te­ro­wej Kon­struk­cji Odzie­ży (w pro­gra­mie CAD), Pro­fe­sjo­nal­ne­go Szy­cia oraz licz­ne warsz­ta­ty prze­zna­czo­ne dla osób chcą­cych nauczyć się zawo­du lub posze­rzyć swo­je kwa­li­fi­ka­cje jak i tych, któ­rzy chcą zacząć przy­go­dę z two­rze­niem wykro­jów i szyciem.

 _STR0546

Zało­ży­ciel­ki Szko­ły Anna Joniak i Moni­ka Bog­dań­ska zdo­by­ły boga­te doświad­cze­nie zaj­mu­jąc sta­no­wi­ska kon­struk­to­rek odzie­ży w wio­dą­cych fir­mach w Pol­sce oraz two­rząc kon­struk­cje dla mniej­szych pol­skich marek, takich jak Ace­pha­la, Con­fa­shion czy Selva. Ich ambi­cją jest wykształ­ce­nie kadry pro­fe­sjo­nal­nych kon­struk­to­rów, dla któ­rych pra­ca w tym zawo­dzie sta­nie się ścież­ką roz­wo­ju i reali­za­cji wła­snych pla­nów życio­wych oraz pasji.

_STR0483
_STR0477

For Vers-24, Warsaw

_____

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

CELEBRATION - kapsułowa kolekcja KAZAR

Sezon imprez i towa­rzy­skich spo­tkań uwa­ża­my za otwar­ty! Mar­ka KAZAR zapra­sza do wspól­ne­go cele­bro­wa­nia uro­czy­stych chwil. Każ­da z nich zasłu­gu­je na wyjąt­ko­wą opra­wę i wyszu­ka­ną sty­li­za­cję, któ­ra zosta­nie dostrze­żo­na i zapa­mię­ta­na. Kap­su­ło­wa kolek­cja wie­czo­ro­wych butów…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *