Moda

CELEBRATION – kapsułowa kolekcja KAZAR

Sezon imprez i towarzyskich spotkań uważamy za otwarty! Marka KAZAR zaprasza do wspólnego celebrowania uroczystych chwil. Każda z nich zasługuje na wyjątkową oprawę i wyszukaną stylizację, która zostanie dostrzeżona i zapamiętana. Kapsułowa kolekcja wieczorowych butów i torebek CELEBRATION powstała z intencją podkreślenia wyjątkowych momentów i zaprojektowana tak, aby dodać im blasku w stylu glamour. 

KAZAR

Znaj­dzie­my w kolek­cji sze­ro­ki wybór zmy­sło­wych san­da­łów i lek­kich klap­ków na obca­sach o róż­nej wyso­ko­ści. Miło­śnicz­ki szpi­lek będę zachwy­co­ne wyso­ki­mi, smu­kły­mi obca­sa­mi, a dla zwo­len­ni­czek kom­for­tu zosta­ły zapro­jek­to­wa­ne mode­le na niż­szym, sta­bil­niej­szym słupku
i nie­wiel­kich obca­sach w mod­nym od kil­ku sezo­nów kształ­cie klep­sy­dry. Mode­le ozdo­bio­ne krysz­ta­ła­mi, pió­ra­mi oraz lśnią­cy­mi zło­ty­mi lub srebr­ny­mi skó­ra­mi, mogą peł­nić rolę biżuterii
i dosko­na­le uzu­peł­niać nie tyl­ko świą­tecz­ne, ale tak­że syl­we­stro­we i kar­na­wa­ło­we sty­li­za­cje. 

Kolo­ry­sty­ka kap­su­ły CELEBRATION to przede wszyst­kim ponad­cza­so­wa czerń i wyra­fi­no­wa­ny odcień bor­do, a tak­że kre­mo­wa odsło­na bie­li. Wie­czo­ro­wy cha­rak­ter został pod­kre­ślo­ny deli­kat­nie poły­sku­ją­cym saty­no­wym wykoń­cze­niem. Na uwa­gę zasłu­gu­je elek­try­zu­ją­cy poma­rańcz, któ­ry poja­wia się na nie­wiel­kiej toreb­ce w cało­ści wyko­na­nej z piór. Nie spo­sób ode­rwać od niej wzroku!

W kolek­cji znaj­dzie­my też wybór wie­czo­ro­wych tore­bek na deli­kat­nych paskach lub ele­ganc­kich łań­cusz­kach. Sta­no­wią ide­al­ne wykoń­cze­nie każ­dej, nawet naj­prost­szej sty­li­za­cji prze­zna­czo­nej na wyjąt­ko­wy wie­czór. Do wybo­ru są małe noszo­ne w dło­ni pudeł­ko­we toreb­ki oraz nie­co więk­sze mode­le prze­zna­czo­ne do nosze­nia na ramie­niu. Wyjąt­ko­we w desi­gnie przy­cią­ga­ją spoj­rze­nia dzię­ki zdo­bie­niom, na któ­re skła­da­ją się błysz­czą­ce kamie­nie­nie, krysz­ta­ły lub pió­ra. 

Kazar

KAzar

Wie­czo­ro­wy, wyjąt­ko­wy cha­rak­ter kap­su­ło­wej kolek­cji KAZAR CELEBRATION w peł­ni odda­je sesja zdję­cio­wa autor­stwa Tatia­ny i Karo­la Pacewicz.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaNewsroom

Konstruktor odzieży - zawód którego potrzebuje moda

Wraz z roz­wo­jem pol­skiej, nie­za­leż­nej mody oraz ryn­ku odzie­żo­we­go rośnie zapo­trze­bo­wa­nie na kształ­ce­nie spe­cja­li­stów zdol­nych prze­ło­żyć język pro­jek­tan­tów z rysun­ku na tech­nicz­ną kon­struk­cję ubrań. Z tej potrze­by powsta­ła Poznań­ska Szko­ła Kon­struk­cji Ubio­ru 7cm, w któ­rej kształ­ci się przy­szła kadra ryn­ku odzie­żo­we­go w Polsce.
Więcej