ModaNewsroom

Konstruktor odzieży - zawód którego potrzebuje moda

Wraz z roz­wo­jem pol­skiej, nie­za­leż­nej mody oraz ryn­ku odzie­żo­we­go rośnie zapo­trze­bo­wa­nie na kształ­ce­nie spe­cja­li­stów zdol­nych prze­ło­żyć język pro­jek­tan­tów z rysun­ku na tech­nicz­ną kon­struk­cję ubrań. Z tej potrze­by powsta­ła Poznań­ska Szko­ła Kon­struk­cji Ubio­ru 7cm, w któ­rej kształ­ci się przy­szła kadra ryn­ku odzie­żo­we­go w Pol­sce.

Więcej