Uroda

Kompleksowa kuracja przeciwłupieżowa z Hair Rituel by Sisley

Hair Rituel by Sisley przedstawia innowacyjne i skuteczne rozwiązanie przeciwko łupieżowi i towarzyszącemu mu poczuciu dyskomfortu – a wszystko dzięki kompleksowej kuracji stworzonej przez Laboratoria Sisley, która działa u źródła dla długotrwałych efektów.

kuracja sisley przeciwko łupieżowi

Kom­plek­so­wa kura­cja prze­ciw­łu­pie­żo­wa: Hair Ritu­el by Sisley Soothing Anti-Dan­druff Cure, Hair Ritu­el by Sisley Soothing Anti-Dan­druff Shampoo.

Łupież doty­ka jed­ną na dwie oso­by na świe­cie, zarów­no męż­czyzn, jak i kobie­ty i naj­czę­ściej poja­wia się, gdy rów­no­wa­ga skó­ry gło­wy zosta­je zabu­rzo­na. Poza nie­este­tycz­nym wyglą­dem pro­wa­dzi do prze­su­sze­nia, wywo­łu­je dys­kom­fort (swę­dze­nie i podraż­nie­nie), nie­rzad­ko sta­jąc się w koń­cu codzien­nym problemem.

Łupież czę­sto pozo­sta­je z nami mimo lecze­nia, co może znacz­nie obni­ża pew­ność sie­bie. I cho­ciaż na powsta­wa­nie łupie­żu wpły­wa wie­le czyn­ni­ków, klucz tkwi w odzy­ska­niu rów­no­wa­gi skó­ry gło­wy, na któ­rej znaj­du­ją się zarów­no „dobre” jak i „złe” bak­te­rie wystę­pu­ją­ce w odpo­wied­nich pro­por­cjach. Ten balans może zostać jed­nak zabu­rzo­ny czyn­ni­ka­mi gene­tycz­ny­mi lub zewnętrz­ny­mi, a zbyt inten­syw­ne lub za czę­ste mycie wło­sów, nad­miar sebum, stres, pogo­da i nie­zrów­no­wa­żo­na die­ta mogą pro­wa­dzić do zapa­le­nia skó­ry gło­wy. W efek­cie, skalp reagu­je gwał­tow­nie, a odno­wa komó­rek zosta­je przy­spie­szo­na, pro­wa­dząc do widocz­ne­go łusz­cze­nia się skó­ry: łupieżu.

Hair Ritu­el by Sisley wzię­ła pod lupę eko­sys­tem skó­ry gło­wy, ofe­ru­jąc natych­mia­sto­we, dłu­go­ter­mi­no­we efek­ty dzię­ki dyna­micz­ne­mu dueto­wi, któ­ry dzia­ła deli­kat­nie, a jed­no­cze­śnie  sku­tecz­nie: Soothing Anti-Dan­druff Sham­poo z eks­trak­tem z szał­wii oraz Soothing Anti-Dan­druff Cure z inten­syw­nym kom­plek­sem przy­wra­ca­ją­cym balans. Ten wyjąt­ko­wy, inten­syw­ny rytu­ał kura­cyj­ny zapo­bie­ga powsta­wa­niu łupie­żu i swę­dze­niu skó­ry u same­go źró­dła, przy­wra­ca­jąc wło­som blask. 

Kompleksowa kuracja przeciwłupieżowa z Hair Rituel by Sisley

Dzię­ki zasto­so­wa­niu inten­syw­ne­go kom­plek­su z Pirok­to­nu Ola­mi­ny i eks­trak­tu z nasion Sele­ra, któ­re przy­wra­ca­ją balans, rytu­ał anty­łu­pie­żo­wy Hair Ritu­el by Sisley dba o odpo­wied­ni eko­sys­tem skal­pu dla opty­mal­nych efek­tów i prze­dłu­żo­nej efek­tyw­no­ści, oczysz­cza­jąc i przy­wra­ca­jąc balans skó­rze gło­wy. Ponad­to, regu­lu­je odno­wę komó­rek, aby zaha­mo­wać złusz­cza­nie. Jed­no­cze­śnie, skład­ni­ki aktyw­ne zawar­te w for­mu­le wzmac­nia­ją barie­rę skó­ry i sys­tem obron­ny skó­ry gło­wy, aby zapew­nić sku­tecz­ną ochro­nę. Anti-dan­druff Ritu­al zawie­ra Alfa-Bisa­bo­lol natu­ral­ne­go pocho­dze­nia, któ­ry przy­no­si uko­je­nie skó­rze gło­wy i zapo­bie­ga uczu­ciu swę­dze­nia, przez co już po pierw­szej apli­ka­cji łupież sta­je się znacz­nie mniej widocz­ny, a skó­ra gło­wy jest odświe­żo­na i uko­jo­na. Po kil­ku tygo­dniach łupież zosta­je zwal­czo­ny, a dzia­ła­nie kura­cji utrzy­mu­je się do 3 mie­się­cy po jej zakończeniu.

Szam­pon wzbo­ga­co­ny o pro­te­iny baweł­ny w połą­cze­niu z serum popra­wia wygląd wło­sów i wzmac­nia ich włók­na. Co istot­ne, oba te pro­duk­ty do pie­lę­gna­cji wło­sów zawie­ra­ją wita­mi­nę B5, któ­ra wzmac­nia, dzię­ki cze­mu wło­sy sta­ją się mięk­kie i sprę­ży­ste, a ich obję­tość jest zwiększona.

Duetu uży­waj jako inten­syw­nej kura­cji 3 razy w tygo­dniu przez 3 tygo­dnie, a dla zacho­wa­nia rezul­ta­tu w cią­gu roku sto­suj Soothing Anti-dan­druff Sham­poo naprze­mien­nie z innym dowol­nym szam­po­nem Hair Ritu­el by Sisley. Pie­lę­gna­cję nale­ży sto­so­wać dwa razy do roku, jeśli zaist­nie­je taka potrze­ba, przy czym jed­no opa­ko­wa­nie pro­duk­tu star­cza na mie­siąc użyt­ko­wa­nia. Nakła­daj go par­tia­mi (4 pipet­ki) na suchą lub wil­got­ną skó­rę gło­wy i wma­suj uży­wa­jąc opusz­ków pal­ców. Nie spłukuj.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaUroda

Gdy ciepło podkreśla piękno włosów - odbudowujący i termoochronny The Cream 230 Hair Rituel by Sisley Paris

A gdy­by tak cie­pło rege­ne­ro­wa­ło wło­sy? Naj­now­sza wyjąt­ko­wa, inno­wa­cyj­na for­mu­ła wzmac­nia­ją­cą Sisley Paris jest prze­zna­czo­na nie tyl­ko dla pro­fe­sjo­na­li­stów. Hair Ritu­el by Sisley The Cre­am 230, dzia­ła­jąc pod wpły­wem cie­pła chro­ni i odbu­do­wu­je wło­sy. Obecnie…
Więcej